شاه پیش از آنکه برود، رفته بود

ظلمات پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و ُملا ُخورشدن آنهمه رنج و شکنج، فقط در گواِدُلوپ و آخرین بازی ماهرانه کارتر و فقرعنصرذهنی مردم، ریشه نداشت، به ستم رژیم پیشین نیز مربوط بود. پایۀ حقوقی رژیم شاه برآمده از کودتا، بر زور و از بین بردن حق حاکمیت مردم گذارده شد. اما، باید راست‌ها را هم گفت. شاه و پدرش قدمهای بزرگی به نفع ایران برداشتند.

 


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب همنشین بهار,
هنر می جمله بگفتی و بعضی عیبش, ولی عیب اصلی ناگفته مانده است. ایران امروز ایران کورش و داریوش و سپاه جاویدان نیست. ایران امروز ایرانی ست که دوران خلفا و تمام حکومت های فارس و ترک را دیده و شکل امروزی آن حاصل کوشش سلسله ترک صفوی ست که پهلوی ها وارث آن گردیدند. یعنی ایران خاک پاک "آریایی" ها نیست و ملک مشاع همه افرادی ست که قرن ها در آن زیسته و می زیند. پهلوی ها ابلهانه و تحت تاثیر بعضی عوامل این نکته را فراموش کردند و آنرا ملک مفروز "فارس ها" دانستند و در تخت جمشید با نمایش خیمه شب بازی, سالروز ۲۵۰۰ ساله آنرا جشن گرفتند و فارسی را زبان اجباری ایران کردند. پهلوی ها درست است که دانشگاه و جاده و پل ساختند و به زنان آزادی دادند ولی شیرازه همزیستی "اقوام" و "ملیت" ها را بهم زدند و شد آنچه نباید بشود. این عیب عمده غالبا از نظر "فارس" مخفی مانده و سنگ بزرگی ست که در چاه افتاده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به یکی گفتند جلو نیا میافتی, عقب عقب رفت از پشت بام افتاد.
جناب توکلی, این "البرز" کیست که ارزش پاسخ دادن دارد ولی ارزش شنیدن ندارد؟ آیا ما داریم از پشت بام میافتیم؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب البرز گرامی، بله راهی دیگر جز چریک شدن وجود داشت:"اصلاحات و سازندگی آری ، دیکتاتوری نه "
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاه رفت ولی دشمن آمد!