دیدگاهها

طبقه ی حامی راس نظام (فاقد برنامه و نظم) در صورت ارتباط با آمریکا می بایست تغییر ماهوی را از سر بگذرانند و به عبارتی از نظامیان به سیاستمداران نقل مکان کنندکه مقدمات و موخرات این برنامه باهمه مسائل و
این امپریاایسم است که با ما مبارزه دارد و ما خواهان رهایی از چنگال های تهاجمی آنها میباشیم.
نسلی کە خاطرە انقلابی نداشتەباشد، برای اندیشیدن دست بازتری دارد، زیرا کە نە از نوستالژی بهرەمند است و نە یکسویە از تاریخ متاثر شدەاست.
اراضی عمومی- ملی:این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی‌ دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛
در این بخش از کارتون، سیمسون همراه یک شخص آخوند نما، به یک زیرزمین می رود.
برای نزدیک‌شدن به درک از جایگاه ایدئولوژی، چگونگی ایجاد، تعریف و کارکرد می‌توان از راه‌های گوناگونی به سفر پرداخت و در جایی در میانه راه به ایدئولوژی رسید.
آنچه مسلم است صلح و ثبات ضرورت پیشرفت است، مردم این منطقه نیازمند صلح پایدارند، جنگ برای تدوه های مردم بویژه زحمتکشان و تهی دستان فاجعه و برای سودجویان....
هدف حاکمیتهای شورایی نابودی تمامی نهاد قدرت است.با نابودی ستمگر؛ ستم طبقاتی و جنسیتی و ملیتی و ایدئولوزی و بمرور همه مفهوم وهویتهای ساخته شده جعلی در نظام سرمایه یعنی طبقه و جنس و ملیت از بین خواهد رف
می دانید این تاریح نویسی های جعلی انتقام جویانه و کینه شتری پایان ناپذیر انگلیسها و فرانسوی ها و روسها و جامعه فارسی و ارمنه چه آسیب های روانی به ملتهای ترک در سرتاسر دنیا زده؟
1 کامنت
«قتل عام» اصفهان عملآ از روز ۱۱ مرداد شروع شد و در همان روز اول، با کشتار تمام دختران و زنان زندانی «سرموضع نفاق» و بخشی از مردان بند مغضوبین کارشان را تمام کردند و در ادامه در روزهای ۱۳ و ۱۶ مرداد نی
اندکی از مرز فاصله می گیرم وبکابل بر میگردم .تا دوباره بعد از پایان پلنوم وسیع با یارانی که ازمرز گذشتند وبه ایران باز گشتند باز گردم.
مجموعه حوادثی که منجر به ظهور و تکوین مشروطیت ایران شد شاخص دوران نو در تاریخ ایران است، همچنان که «رنسانس»، در جوامع غربی آغاز ایام جدید به شمار می‌رود، به قسمی که 5 قرن پس از آن ، فلسفه و طرز زیس
صفت‌هایِ روشن و گویایی درزبانِ فارسی داریم: خود‌خواهی و خود‌بزرگ‌بینی و در برابر‌آن فروتنی و افتاده‌حالی.
تحریم و تکفیر عقاید سایر مسلمانان از سوی رهبران دین شیعه از کلینی تا خمینی و خامنه ای، بدان جهت است که منابع فقهی آنها مملو از تعریف و تمجید از کشتن ومثله کردن مخالفان است.