دیدگاهها

از دیدگاه خامنەای، فتنەگرانی که مدنظر اویند؛ در ایران تحت ستم و سلطه مُلایان، از اصالت ملی، منشور شهروندی و هویت انسانی به هیچ صورتی برخوردار نیستند.
برتریخواهی، تبهکاری و فاشیسم خامنه ای و ترامپ بر کسی از دردمندان، سرکوبشدگان و نوعدوستان جهان، برابریخواهان و کارگران جهان هیچگاه پوشیده نبوده و نیست و همزمان سرکردگی این ساختارها های بدخیم و بدنام را
بعد از ماهها تعلل و تقصر و چهارصد هزار کشته, بلاخره سازمان بهداشت جهانی از خواب گران ء انکار و حاشا بیدار شد و در رابطه با کارایی استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تغییر موضع عمده ای داد
درشرایط کنونی، انتشاردیرهنگام مستندمشروعیت دهی به رهبری خامنه ای،زمانی که رهبرپایش برلب گوراست وپس از31 سال حکومت مطلقه، موضوعیتی برای اثبات مشروعیت ویا عدم مشروعیت خامنه ای موردمناقشه نیست، انتشاراین
گرچه در وحله اول شرط نخست این تحول، تغییر و گذار به نظام فرهنگی ارزشی نوین حاکمیت کار بر سرمایه میباشد، بلکه این امر تنها از طریق استوار کردن ستون های ارزشی از قبیل "مالکیت کارگری" ، "
قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحثی تکراری و قدیمی بوده و با توجه به ساختار اقتصادی حکومت با حضور فعالانه و دلسوزانه اساتید اقتصاد جنابان آقایان : دکتر« توکلی ، نوبخت ، رضائی و...» که برای س
شاه: هدف عالی اصلاحات ارضی رسیدن به مشروطیت و دمکراسی حقیقی، و رسیدن به اجتماعی بر اساس عدالت است. خمینی: آقای شاه دست از این اعمال بردار.
این مجلس تفاوت عمده ای با دیگر مجالس در ایران داشته است.
این جمع عملا و در بسیاری موارد با همه پرهیزاز بیان تعهد و احتمالا شروط اعزام در قبا ل برخورداری از امتیازبا تعریفی که آمد ، متظاهر و گاه در عمق باور، نظام را از بسیاری خطاهای آشگار مبری دانسته وبا
سخن امروز اینست که راه تنفس سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران در حال انسداد است، ناله های این ملت تاریخی خسته از دیکتاتوری و استبداد را دریابیم.
عنوان یکی از کتابهای د. صادق زیباکلام هست < ما چگونە ما شدیم ؟ > و شرح حکایت او از جامعە عقب افتادە ایران بە ایران مدرن، ا از کجا بە کجا و چگونە انها شدند.
قاتلِ رومیناها تنها پدران، برادران، عموها و پدربزرگ‌های آنها نیستند، این قاتلان همدست‌های زیادی دارند که همه‌جا کنارمان نشسته‌اند.
تقدیم به تویی که انتظار آزادی را به ظهور مجهول ترجیح می دهی!
در این قسمت به راهکار ها پیرامون برون رفت سیاسی پرداخته میشود
تلاشم این است تا در نزدیک شدن به مساله از جعبه ابزاری استفاده کنم که داگلاس نورث و همکاران در بررسی مقوله توسعه، طراحی کردند و در کتاب “در سایه خشونت” از جمله به ترجمه آقایان میردامادی و نعیمی پور به