دیدگاهها

اُردوگاه نُخُست، که بگونۀِ بُنیادین از سویِ نمایندگانِ هَنگَمِۀِ (اتحادیۀِ) اروپا رهبری میشود، باور دارد که این شُدنی است که بُن بَست با ایران را از راهِ گُفتگو بگُشایند.
سخنی است مشهور ، از آلبرت انشتین، فیزیک دان معروف آلمانی- آمریکائی ،که می گوید: خداوند، تخته نرد بازی نمی کند،که طاس بریزد.
اکنون که اندکی از شدّت و حدّت کشمکش هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ کاسته شده و باب مذاکرات در آستانه‌ی گشوده شدن است، این موضوع مطرح خواهد بود که کدام طرف مذاکره در چه موردی کوتاه بیاید.
براستی، تاخت و تاز تهران به کُنشگران ِ هَنگَمِۀِ (اتحادیه) کارگری، بخشی از یک یورش ِگُستَرده به انجمن هایِ شهروندی (NGO) و سازمان هایِ همبودگاهی (اجتمایی) میباشد، به همانگونه نیروهایِ بُنیادگرایِ رازم
با شنیدن چنین سوالی اذهان ما به شیوه ای ناخودآگاه جلسات بازجویی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را به یاد می آورد و در واقع چنین سوالی بیشتر متناسب با این بازجویی ها بوده و هست.
شوربختانه افرادی مثل .....
واکنش تند و تيز سرمقاله های روزهای سه شنبه و چهارشنبه روزنامه های ايران و کيهان به سخنان اخير آقای رفسنجانی در مشهد نخستين پاسخ آتشبار توپخانه های اصول گرايان به دولتمردی است که اين بار صريح و بی پرده
انگیزه ی این نوشتار ، بی ارج و بی مقدار کردن اقدامات بشر دوستانه و فعالیت های حقوق بشری خانم شیرین عبادی که در سالهای گذشته منشأ خدمات فروانی در این راستا بوده و در این زمینه ، خود نیز متحمل فشارها و
همیشه شنیده بودم که بهای آزادی سنگین است، اما تازه از نو به خودم می گویم که بهای آزادی صبر است. شاید این شعر معنی اش همین باشد که "گذشته از جان باید بگذشت از توفانها".
دوستانی که فکر میکنند، روسیه ، ملت های در بند را آزاد می کند،و به حقوق آن ملت ها احترام می گذارد، تاریخ این کشور را نمی دانند.
در عراق، بیگُمان تلاش هایی از سویِ هوادارانِ ملاها برایِ در تیررس گرفتن ِ نهاد هایِ دولتیِ عراق و سربازان آمریکایی انجام خواهد گرفت؛ همین تلاش ها در افغانستان و پاکستان روی خواهند داد.
پیش پیغان هایی (پیش فرض هایی) که بر آن ها این هُشدار استوار میباشد، باورهایی میباشند که میگویند: " 1) ایران هنوز راه درازی تا فَرآوریِ (تولید) بُمبِ هسته ای در پیش دارد.
چه میشود اگر درین بیستمین سالگرد( جنایت بزرگ سراسری علیه انسانهای ایرانی )جمعیتی حداکثر 500نفره از زندگان و جان بدردگان این جنایت /علیرغم طیف وتفکر سیاسیشان 24 ساعت از وقت خودرا برای سفر وترتیب یک تظا
عفریته جنگ بار دیگر ،در منطقه ای نه چندان دور از مرزهای ایران، انسان های مظلوم را به خاک وخون کشید.
اکنون پرسش اینجاست که ارزش ِ این جُنبش ِشهروندی که آغاز شده است در رویدادهایِ ساستاریکِ (سیاسی) ایران به چه اندازه میباشد؟