دیدگاهها

_کسانیکه در اروپا زندگی می کنند می دانند که افرادی مثل ویلدرز خود چه افکار فاشیستی دارند و منظور اینها تنها مسلمانان نیست چه اگر اینها را راسیسم کور نکرده بود می دیدند که چگونه مردم مبارز ایران با....
۷۰ ملیارد را در هزار ضرب کردم (هر دلار هزار تومان) و تقسیم بر ۷۰ ملیون کردم (جمعیت ایران را ۷۰ ملیون در نظر گرفتم) رسیدم به مبلغ یک ملیون تومان سرانة سالانة حاصل از فروش نفت.
.20 در صد سهم داشتن از دریای خزر و بهره بهره برداری مشاع از دریای خزر مشاع هست چراکه اگر دریای خزر را به 100 تقسیم نمائیم سهم مشاع هریک از پنج کشور ساحلی به بیست درصد می رسد.در آن روز ها عوامل خامنه ا
رفتار دولت سوئیس در ارتباط با این قرارداد خلاف عرف بین المللی و در تضاد با ادعای آن دولت است.استفاده تبلیغی رژیم از حضور مقامات سوئیسی در تهران و امضای این قرارداد، ضربه ای بر پیکر مبارزات نیمه جان مب
یا اپوزیسیون نو یعنی همین همه با هم؟ شما باز نگفتید منظورتان از اپوزیسیون نو چیست؟کیست؟چه اهدافی دارد؟ تا شما تعریف ایجابی از اپوزیسیون نو ارائه ندهید، کل طرح شما دچار ابهام است و گویا نیست.
کارشناش شکنجه اولین بار رازی را افشا کرد که در آن زمان کسی نمیتوانست باور کند که این طرح او ، نتنها منجر به قتل عام هزاران ایرانی خواهد شد بلکه دنیا هم دیگر آن دنیای سابق نخواهد بود طرح او با خونسردی
بهتر است به نقد گذشته بنشینیم تا این که احساس سرافکندگی کنیم. خود این احساس حاکی از عدم نقد است. نقد گذشته ربطی به سرافکندگی ندارد. سرافکنده شدن یعنی نقد نکردن.
انسان‌هایی که تا دیروز خود را سرافراز می‌پنداشتند و تمام موجودیت خود را در راه آرمان خود و مردم خود نثار کرده بودند، به راحتی در عرض چند روز و حتی چند ساعت خلاف آن را بیان می‌کنند و اگر امثال کارشناس
وقتی صحبت از اپوزسیون میشود افرادی با نظرهای خود که مسلما نظر گروهی میتواند باشد , صرف نظر از موضوع اصلی روی مسئله ای پا فشاری میکنند که عامل اصلی بی اعتمادی مردم , عدم شکل گیری و سازمان یافتن اپوزسیو
خیلی راحت به انتخاب جدید خود از نظر تئوری، چنین سر و سامان داد :« حیوان تغییر ناپذیر است، حیوان هم باقی خواهد ماند و خطری هم از ناحیه حیوانات، متوجه او و جمع او نخواهد بود و تلاش او در تغییر حیوانات ه
این "روشنفکران پیامبرصفت" و شاگردان شان از طریق حجره «نیلگون" با انکار یا کتمان نظریات دیگران، - که خود جای سئوال است که چرا این «حجره" در سایت زمانه سرقفلی دارد- نه تنها از امکانا
در آخر هم با صدای بلند که همه آنرا بشنوند گفت : "من بقدر ی برای خدا و امت او کار انجام دادم که اگر گناهی هم بکنم این گناهان بخشیده می‌شوند." و حاجی حقیقتاً به این حرف خود اعتقاد داشت و وقتی
بعد از ظهر که از جلوی استانداری در تبریز رد می شدم با تجمعی تقریبا 200 نفری از مردم ملکان مواجه شدم که در اعتراض به تقلب در انتخابات جمع شده بودند که آخرش هم با دخالت مامورین متفرق شدند..... اینکه شم
منتها شرور هم میدانست چگونه دیگران را تحت فرمان خود داشته باشد.
در مورد دین، که البته نوع پست تر اش مذهب است و به نظر من تفکیک مذهب از دین را باید در دگماتیسم و فقهی بودن اولی و عاری از دگم و غیر فقهی بودن دومی دانست، تجلی گاه برخورد آدمی با مرگ است.