دیدگاهها

من از 15 سال پيش، نخست با نوشتن مقالاتی هفتگی با عنوان «جمعه گردی ها» به مدت 10 سال، و نيز با آغاز سردبيری ام در نشريهء «سکولاريسم نو» (2007)، همواره اين نکته را بيان داشته ام که برای ساختن ف
ما ضمن اعتراض به دستگیری تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه ها، خواستار آزادی این عزیزان و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
ٰبرای جداسازی بحرین از ایران هیچ همه پرسی ای از مردم بحرین انجام نشد، بلکه این جدایی با گزارش تشریفاتی یک مأمور سازمان ملل، پذیرش جدایی بحرین از سوی دولت ایران و اعلام استقلال شیخ بحرین صورت گرفت....
2 کامنت
جمهوری اسلامی نظام همیشه در بحران بوده و بحران و تنش ها را به فرصت برای بقاء خود تبدیل کرده است.
دموکراسی بدون تفکر مستقل توده‌ها معنی ندارد. این وظیفه مبرم و دائمی رهبران، توده‌ها، هنرمندان و اندیشمندان است که دائمن تشویق به تفکر مستقل کنند.
زمانی که بیانیه چهارده نفر منتشر گردید هر شخص هر جریان به شیوه خود به آن نگاه کرد و تحلیل نمود. برخی روشن و همگام با روح بیانیه از آن دفاع کردند !
یک - سرمایه مالی، دو - سرمایه نفتی - نظامی، سه - سرمایه داری خبری، رسانه ای صوتی تصویری، چهار – سرمایه داری اطلاعاتی شبکه های مجازی، پنج - سرمایه داری تولیدی خدماتی تجاری خلاصه نمود.
3 کامنت
نکته دومی که در پشت این نوع انتقادات و ارزیابی های ظاهرا اخلاقی نهفته است همانا مربوط به تلاش ها و رقابت هائی است که پیرامون بدیل سازی ها صورت می گیرد.
اگر در کشور همسایه از ورود ایرانیان به مغازه ای جلوگیری مشود, در کشور ایران از ورود هموطن مریض به کلنیک جلوگیری میشود.
9 کامنت
حدود یک قرن است که "زبان و فرهنگ فارسی" را به جامعه تحمیل کرده و " دیگر زبانها و فرهنگها" را محکوم به مرگ تدریجی نموده اند.
1 کامنت
در مورد اینکه این تغییر نام ها خواست مردم ایران بود حق با آقای خواستار است. اما در مورد اینکه آیا آن خواست 40 سال قبل هنوز هم برقرار است بنظر میرسد که آقای هاشم خواستار تجاهل العارفین میفرمایند.
محاکمه شصت نفر کمتر از یک ساعت طول کشید! به ما گفتند وصیتنامه بنویسید، غسل کنید و کفن بپوشید!
استبداد همیشه دو بال قدرت داشته است: یکی روحانیت و دیگری شاه.
حداقل برای من دقیقا روشن نیست که ترم «گذار از جمهوری اسلامی» از چه زمانی وارد فرهنگ سیاسی اپوزیسیون
1 کامنت
شرایط رو به تلاطم کنونی میهن مان، جبهه ملی را هم وادار نموده تا در پاسخ به نیازهای جامعه ایرانی و میهن، به بازنگری سیاسی و تشکیلاتی خود بپردازد.