دیدگاهها

خانم صبا خویی، دختر دکتر اسماعیل خویی، متنی را در سایت ایران امروز درج کرده اند با این مقدمه: سال ۱۳۸۹ آبان ماه پدرم نامه ای سرگشاده برای شاهزاده رضا پهلوی نوشتند که متاسفانه من با مشورت تنی چند از
تقابل دو انقلاب در سطح جهانی با دو مسیر متفاوت خود شرایط بسیار پیچیدەای را ایجاد کردەاست.
خلاء برآمد احزاب چپ و سوسیالیستی را در مبارزات ضد امپریالیستی –ضد سرمایه داری جهانی را نیروهای جایگزین اجتماعی سیاسی دیگری پر می نمایند.
بی‌تردید کتاب زندگی‌نامه سیاسی بابک امیر خسروی، به اندازه سطور خود، سطور نانوشته دارد.
جلسه ای در سامانه زوم در مورد انتخابات آمریکا: با حضور گودرز اقتداری، علی شاکری، مهبد سراجی
سیاست خارجی بازتاب سیاست داخلی است، رژیمی که در داخل پایگاه مردمی ندارد، از خیزش مردم در هراس است نمی تواند بازیگر مهمی در سیاست خارجی باشد رژیم سیاست های داخلی و خارجی خود را نه بر اساس منافع ملی...
بنظر میرسد که برخی جمهوریخواهان «مستاصل و نا امید» از بن بست 40 ساله، در جنگی درونی گرفتارند. زمانی مرگ بر شاه گفته اند و ساده نگرانه گمان میکنند همکاری با رضاپهلوی یعنی جاوید شاه!
گرچه پیروزی هرکدام از دو جریان تأثیری در اصل وجودبحران نخواهد گذاشت،اما این به معنای بالسویه بودن تأثیرآن ها بر بحران وکم یا زیادکردن فرکانس آن نیست.چنان که پیروزی بلوک دموکراتها میتوانداثرآنی در تواز
* در این میان نبایستی این مهم نا گفته بماند که : به چالش کشیدن صاحب نظران ، مفسرین سیاسی ، خبرگان جامعه شناس و اندیشمندان مستقر در داخل و همزمان عزیزان بخرد خارج از کشور با همه محدودیتها و ملاحظات اج
اندیشه ورزی طبقاتی و داشتن آگاهی های حقوق بشری در یک جامعه ی چنددست و نابرابر همچون هوا برای زندگی کردن گریزناپذیراست،
تردیدی نباید داشت که پیروزی مبارزات سهمگین توده های زحمتکش در ایران و دیگر کشورهائی که در آن ها رژیم های سرمایه داری وابسته حاکمند، با این شرط که رهبری این مبارزات در دست های توانای پرولت
نزدیک بە بیست سال پیش، مرحوم جلال ملکشاه را زیارت کردم و توانایی ایشان در ادبیات کُردی، سرودن شعر و خلق معانی زیبا و عشق به استقلال کُردستان و رهایی ملت کُرد از ستم اشغالگران سرزمین کُردستان را، حقیقت
2 کامنت
یکی از نمونه های کینه توزی و اتهام، نوشته ای است که آقای دکتر عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن) در نوشته ای با عنوان « نقدی بر بیانیه "ایران آزاد برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم » در م
بنا به مقتضیات آنهم فراتر از حد امکان با حضور و همراهی با گروههای فعال در عرصه پر آب و چشم سیاسی- اجتماعی «کانال های تلگرامی » که فراگیر شده و سایر وسایل ارتباط جمعی نتوانسته انددر این حد «کم
اگرچه در خبرها آمده است که هکرهای جمهوری اسلامی به ضرر ترامپ وارد معرکه شده اند، اما در این نظام معلوم نیست رشته کار دست کیست.