دیدگاهها

اعتراضات اجتماعی بشرط آنکه بر زمینه واقعی تضاد های لاینحل میان پایین و بالا عمل کند که در ایران امروز بی تردید چنین است ، موجی عمل می کنند.
جنبش دانشجویی ممکن است از کم تجربگی رنج ببرد، ولی همیشه پاک و منزه و پیگیر بوده و از خواسته های خود کوتاه نمی آید.
«انقلاب» یا «روولوسیون» مفهومی مدرن و محصول عصر روشنگری در اروپاست و با شورش، قیام و خیزش متفاوت است.
هفته‌ی گذشته، در مورد دستگیری یکی از مولویها، بنام مولوی" فضل الرحمان کوهی" که گویی در پشتیبانی از وی یک کشته و تنی چند زخمی شده اند، نوشته هایی در پشتیبانی و یا رد پشتیبانی از وی بیرون آمد
محصول آموزش و تربیت ذهنی سیستم ۹۵ ساله پانفارسیسم بشکل هیپوکریت در زمان خاندان پهلوی ٭باستانگرا٭ و بشکل مانپولاتیو در دوره رژیم جمهوری اسلامی ٭شیعه گرا٭ در مدارس و دانشگاهها و رسانه های اجتماعی در ایر
نظام خمینی‌گرا همواره ترجیح می‌دهد که تنها به قاضی برود و راضی برگردد،
آمریکا می خواهد جنگ با چین را ببرد و ایران در این حوزە از اهمیت والائی برای این کشور برخوردار است، اما بە نظر می رسد با اعمال فشارهای بی سابقە نە تنها چیزی عاید آمریکا و غرب نشدە بلکە هر روز بیشتر دول
جنبش های جدید که باحضوربدن جامعه و کنشگری مستقیم و بی واسط سوبژکتیویته های جدید شناخته می شوند، حضورشان در میادین مبارزه به معنای زدن مهرباطله به تلاش های معطوف به بازنمائی خود و جامعه توسط نخبگان و ا
گرچه این وضعیت تا زمانیکه دونالد ترامپ "مرکانتالیست" بر سر قدرت در آمریکا میباشد ادامه خواهد یافت، اما هر کس دیگری غیر از ایشان در انتخابات بعدی آمریکا در سال دو هزار و بیست بر سر کار بیاید،
در پایان باید یادآور شد که شکست فرقه دمکرات آذربایجان و حکومت ملی ضربه سهمگینی به دمکراسی کشور وارد کرد، قدرت متمرکز همه ابزار استبداد....
اینها همان اندازه با بلوچ دوست و غمخوار هستند که داعش با مردم اهل سنت افغانستان است. هدف اینها سواستفاده احساسات مذهبی بر علیه خود ما است.
1 کامنت
در این بحث ضمن نگاهی کوتاه به حرکت دانشجویی 16 آذر موقعیت جریان ملقب به اصلاح طلب پس از آبان 98 را نیز بررسی کردم.
روز جهانی حقوق بشر(10) دسامبر و تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت سازمان ملل متحد»!
به نظر می رسد که سران و کارگزاران رژیم بی سروصدا چاه های نفت ایران را «خصوصی سازی» و میان خود تقسیم کرده اند!
بارانها و جویبارهای جاری کافی نیست، پاکیزگی " سیل" میخواهد.