دیدگاهها

اشغال 20 درصد اراضی جمهوری آذربایجان و آواره کردن یک میلیون نفر از شهروندان آذربایجان بعنوان آواره جنگی داخلی از سوی همسایه کوچک و کم جمعیت غربی آن ارمنستان در شروع دهه 1990، معمای دیگری است.
1 کامنت
در چنین نگاهی، دولت از محل تنازع طبقاتی خارج می شود و صرفا بە جبهە مقابل جامعە تغییر مکان می دهد.
اینک در پی تشدید تحریمها و اغاز فروپاشی کامل رژیم وابسته و کارگزار زنگ خطر سرنگونی کامل نظام متمرکز بصدا در امده است.اربابان نظام جهان سرمایه داری (سه جانبه گرایان و ماسونیزم جهانی) که مالک اکثر نهاد
1 کامنت
جنگ قره‌ باغ یک شوک خارجی برای ایران بود زیرا ماهیت ملی‌گرایانه انحصاری فارسی- ایرانی را که توسط یک هویت شیعه جمعی پوشانده شده بود، برای آزربایجانیها آشکار کرد.
استارت نو یا " ری سیت " عنوان پیمانی است کە سال ٢٠١٠ بمدت دە سال میان روسیە و امریکا منعقد گردید. همان سال دربارە ستارت نو مقالەای نوشتە بودم کە لینک ان در زیر می اید.
ویدیویی با عنوان بالا در کانال کلمه در ایران گلوبال نهاده شده است. - بگذریم که از این پس با شنیدن نام کانال کلمه بخاطر هواداری اش از داعش تنم کهیر میزند.
آیا در کل ایران کسی بهتر از خمینی پیدا نمی شد؟ که به نوفل لوشاتو فرانسه ببرند، و بعد هم در ماه نشانش دهند؟
5 کامنت
از شما و امثال شما سوال می کنم، اگر در ایران تحت حاکمیت شما ( به فرض محال) بخشی از ایران توسط دشمنان ایران اشغال شود، و همه جهان از جمله سازمان ملل متحد، خواهان خاتمه بی قید و شرط اشغال باشند، و متجاو
2 کامنت
جنایات اسلامگرایان بتدریج از منطقه خاورمیانه فراتر رفته و دامن اروپا را هم گرفته است. فرانسه زادگاه لائیسیته و دمکراسی، اکنون مورد تهاجم کلامی اسلام سیاسی قرار گرفته است.
2 کامنت
اپوزیسیون ما مشکل اساسی در پاسداشت اصول و پرنسیب دارد.
11 کامنت
یک آموزگار فرانسوی که لائیسیته و آزادی بیان را درس می داد توسط یک تروریست اسلامی مورد حمله قرار گرفت و سرش از تن اش جدا شد. او به نوجوانان درس آزادی می داد و روحیه انتقادی را در آنان می پروراند.
حاکمیت برای مقابلە با این وضعیت در حوزە سیاسی از جملە روی عهدشکنی های آمریکا و بدعهدی جهان اروپا در مورد برجام حساب ویژە بازکردەاست.
تریبون ایران، تریبون سیاسی برای تبلیغ، ترویج، روشنگری و فرهنگ سازی جهت استقرار جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران است.
فراز و فرودهای بورس تهران سخن چند ماهه سهامداران و دولت بوده است اما باید دانست که هم اکنون بازار سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد؟
هدف اصلی دور کردن بخشی از افراد جامعه و رفع یا حداقل کاهش نگرانی آنان میباشد ، که در مواردی از هر رهگذر و حتی افراد درون خانواده به مفهوم واقعی با کوچکترین علائمی می ترسند و ترک آرامش و آسایش نموده