تریبون آزاد

محکومیت سانسور و آزادی رسانه در آستانة انتخابات قلابی در ایران
ایران ، انتخابات و فقدان اطلاع رسانی آزاد و مستقل - بقلم الف - جمشیدی
بویژه اینچنین که در ایران بوده و هست انسان معتقد و خودناباور که بخش بزرگی از ما شامل اش باشند و باشیم،
زمان حاضر زمان اعتراضات گسترده و اساسی سیاسی است. آزادی و دموکراسی بسیار نزدیک و در دسترس است.
انتخابات امسال ریاست جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که کشور در تمامی رمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درگیر بحرانی فزاینده بوده و حاکمیت به همین دلیل و به اضافه فساد ساختاری در کشور ، در پائین تری
تفکری که توسط ارزش‌های این جهانی و عرفی، و در چهارچوب پایبندی به رعایت حقوق بشر شکل گرفته و قالب ریزی شده است، هر چه بیشتر از دنیای دینی که هنوز «عدم شرکت در انتخابات را نشانه کفر و شرک در دین» و «در
* بعنوان نوعی نگرانی بدون موضع گیری : **اقای همتی در اخرین فرصت تلویزیونی در مناظره سوم دیشب میگوید : **با جوانان ما چه کردید که شعارشان از "رای من کو" شد "رای بی رای"؟ **
اتفاقی که ما در ایران از سوی نظامی استبدادی شاهدیم امری است طبیعی. نظام های استبدادی به خشونت و سرکوب دست زده و میزنند چرا که آنان بر اساس ذات حقیقی خود عمل کرده اند.
به کرات از بنده این سوال پرسیده می شود که چرا اهل سنت و بخصوص بلوچها علیرغم محرومیت های گسترده, ظلم, تبعیض, سرکوب, اعدام, فقر و نابرابری, در فرایند انتخابات مشارکت فزاینده و حداکثری در مقایسه با بقیه
آنچه مسلم است جامعه ترکیه خواهان شفافیت، پاکسازی و حاکمیت قانون است، تا روزی که نهاد قضاوت استقلال کافی نداشته باشد و سیاست در همه امور دخالت کند و مطبوعات بعنوان رکن اصلی دمکراسی آزادی عمل نداشته باش
در این مقاله به مفاهیم " تنهایی" و تفاوت آن با "خلوتگزینی" از دریچهی روانشناسی و گاهاً فلسفی خواهم پرداخت، به اینکه، مفاهیمی همچون "دوستی" و "اعتماد" و "عش
* این نمونه که در بسیاری امورمصداق دارد و مشتی ازخروار«که حدیث مفصل خواندن دارد » نیست مگر خستگی کادرمحترم تزریقات انهم بدون انگیزه با حقوق نا کافی ،حجم کار ،نگرانی فردا و معیشت ، گرفتارمدیر انی با ن
امسال بە نظر می رسد جامعە و حاکمیت دارای یک استراتژی اند، و نقطە تلاقی همدیگر را یافتەاند. البتە هر کدام با نیتی. و اگرچە نیت مهم است، اما روش مقطعی بە مخرج مشترک همە تبدیل شدەاست.
در آستانه برگزاری سومین مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم میان کاندیداها این سوال مهم مطرح است که مناظره به چه میزان در تصمیم نهایی مردم برای مشارکت در انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور آینده موثر اس
*هر چند بعضی دوستان به جد معتقدند : در رای اعتراضی به رئیسی، به همتی باید رای داد وباور دارند تلاش این چند روزه برای همتی رای او را افزایش داده و در روزهای آینده نیز همچنان باید تلاش کرد تا دوست و آ
رژیم می کوشد با بسیج اوباش خود برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی، بخشی از مردم را پای صندوق ها بکشاند و وانمود کند که این مردم برای شرکت در کل «انتخابات»، از جمله «ریاست جمهوری»، به حوزه های رأی