دیدگاهها

بسیاری از اظهارات مولوی فضل الرحمن نژاد پرستانه، مخالف حقوق و آزادی زنان، مخالف فعالیت های آزاد و خلاق هنری و از نظر دینی هم فرقه گرایانه بوده است.
قیام ابانماه ۹۸ بی شک یکی از بزرگترین, گسترده ترین و خونین ترین اعتراضات علیه ملایان حاکم در طول چهل سال حاکمیت انان می باشد.
واقعیت این است کە ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی قرارگرفتەاست. مردم در نبود آزادی های سیاسی، خیابان را بە تریبون خود تبدیل کردەاند.
فراتر از همه روایت های رسمی و غیر رسمی درباره بی نظیرترین اعتراضات تاریخ انقلاب سوال معمولی که می توان پرسید این است که چرا این اعتراضات به نتیجه نمی رسد؟
با آغاز کار حکومت ملی در آذربایجان کارشکنی، تحریم و فشار های اقتصادی و سیاسی حکومت مرکزی فزونی گرفت، پول های نقد در بانک ها قفل و به مرکز انتقال یافت، بعلت کاهش قیمت ها در آذربایجان...
این مصاحبه به طور زنده از طریق یوتیوب پخش شده است
2 کامنت
یکی از ادعاهای رهبران جمهوری اسلامی این است که نظام الهی‌شان کمترین توجهی به آنچه جهان خارج می‌گوید ندارد.
در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام هاي شریعت رضوی ، قندچی و بزرگ نیا که به همراه دیگر دانشجویان می‌خواستند از دانشگاه خارج شوند ، در راهروی دانشکده تیر خوردند و مردند. روزنامه هاي ‌نوكرِ دربار
برزم، وقت آن است که انقلاب شود. بزن، وقت گرفتن انتقام فرا رسیده است. تنها راه چاره، براندازی عمامه به سران خون آشام و عوامل مزدور آنان است
موضعگیری و پیام میر حسین موسوی از منظرسیاسی، ازحیث ایجاد شکاف در درون نظام و کشاندن عناصر بینابینی و لایه میانی نظام و بخشی از جامعه به صحنه و رویا رویی با ولایت فقیه خامنه ای…، وهمچنین برای اینکه خون
آبان، ماه تسخیر خیابان ها بود، تسخیری که گرچه عمرش کوتاه بود، اما تاثیر آن بر روح و جان جامعه ماندگار است. قیام های کوچک، دست گرمی برای نبرد نهائی هستند.
همزمان با روی کار آمدن دولت راستگرای ترامپ در آمریکا، نامه نگاری‌های برخی از گروه‌های اپوزیسیونی که از براندازی جمهوری اسلامی ناامید شده بودند، آغاز شد.
این یک واقعیت است که که مبارزه علیه ظلم و استثمار سرمایه داران خون آشام، ستم ملی و هر ستم و اجحافی که در ایران وجود دارد، با امر سرنگونی رژیم آدمکش جمهوری اسلامی، گره خورده است
ماه آذر یاآور روز های سخت، دشوار ولی پر شورو نشاط در جنبش های مردمی آذربایجان است که در آن امید و یاس، پیروزی و شکست....
اگر خمینی سادەدلانە از عبارت "جام زهر" در هنگام پذیرش قطعنامە ٥٩٧ استفادەکرد، خامنەای بەگاە مذاکرات برجام از "نرمش قهرمانانە" بهرەبرد.