دیدگاهها

زندگی دقیقا در راهروی زندانی جاری‌ست که زنی با شکم برآمده از آن خندان و آرام عبور می‌کند (مبادا لیز بخورد)...
ساعتی پیش آقای حسن اعتمادی (1)، پدر هنرمند محبوب رها اعتمادی، در مصاحبه ای با آقای کیانوش توکلی در سایت ایران گلوبال، در مورد تبلیغات رسانه ای رژیم در ارتباط با اپوزیسیون، بحثی شنیدنی داشتند (2).
چهارشنبه سوری برای همه دوستان و همکاران ایرانگلوبال مبارک باشد، بنام انسانیت و عشق به انسان، دست همه اتان را با صمیم قلب می فشارم سازاخ
1 کامنت
نوروز در راه فردای ماست. بازهم او و شوق برانگیزی دلگرمانه اش می آید و قصد ساختنِ زندگی ویران در دل دشت و دمن ماتمزدهِ غم کاران دارد.
به استنباط من جواب به سوالهای بالا میتواند مثبت باشد.
« سوسیالیسم دموکراتیک» که بر جامعه آزاد، تشکلهای آزاد و مستقل ، فعالیت احزاب مختلف، بر آزادی و برابری همه شهروندان تکیه کند، دموکراسی مستقیم و حداکثری را رعایت کند ارزش آزمایش دارد.
سایت متعفن امپراتوری دروغ وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران که با بی اخلاقی مطلق و دروغپردازی گوبلزوار به نیروهای اپوزیسیون حمله می کند, در آخرین مطلب خود از حشمت رئیسی که همواره در برنامه های روزانه خو
حوادث سیاسی، اعتراضات عمومی و عصیانها بخشهای فقیر کشور، جنبش های اعتراضی خلق های ساکن در ایران، جنش زنان با اینکه فرصتی برای گرفتن حمایت از زنان کشور نیافته اما نهیب اش هم در درون کشور و هم در برون کش
گندیدگی در همان کاستِ مافیایی هیأت حاکمه ای است که همه ی اعضای آن، جز استثنائاتی، همگی معمم اند، همه با هم خویشاوندی نسبی و سببی نیز دارند و کلیه ی مواضع قدرت را میان خود تقسیم کرده اند....اگر سر گندی
نسرین ستوده وکیل آزادیخواهی که در چارچوب نظام بدکاره حاکم از حقوق تعریف شده در قانون اساسی ارتجاعی و پیشاقرون وسطائی، از خود و موکلین اش دفاع می کرد، به 38 سال زندان و ضربات شلاق محکوم شد.
1 کامنت
تقدیم به قرمز آزادی
15 کامنت
شهرام همایون چگونه با استفاده ابزاری از رضا پهلوی، «شبکه ایرانیاران» را حذف و طرح مشابه خود را عَلم کرد؟!
1 کامنت
گسترش پیاپی چپاول میلیاردها و ناچاری آشوب های اعتراضی کارگران و زحمتکشان به نداری یک شکم سیر همینک دو قطب متضاد نیروهای انفجاریند، که در یکسو حکومتیان درشت و ریز، و در برابرشان فریاد دادخواهی از زور و
در ایران گلوبال، چشمم به گزارشی برخورد که ضمن یک خبرِ تکان دهنده، هشداری بسیار به جا و درخوراندیشه از سوی جناب توکلی بود.