دیدگاهها

بنابرین تراژدی هولناک مرگ با بیماری کرونا، پیش از همه با خودسری و دعاوی ابلهانه مذهبی رژیم آغاز، و مانع هرگونه آگاهیرسانی درست و بایسته بمردم باورمند و بیدادرس شد.
آيا می‌توان انتخاباتی را تصور کرد که هیچ برنده‌ای نداشته باشد؟ یک بررسی گسترده از انتخابات هفته پیش در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به یک «آری» مشروط منجر شود.
رُنسانسی دیگر در سرزمین‌های خرافه‌مدار‌
درباره دین و خشونت (سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی ﹺ "به صلح شانسی بده: سکولاریسم و درگیری‌های جهانی"، کلن،5.2015.
برای دفاع از دخترم به چهار سال و دو ماه زندان محکوم شدم که از این مدت سه سال و نیم اجرائی شد! می خواهم دنیا بداند در ایران حتی مادر بودن هم جرم است!
انتشارخارج از کنترل این فاجعه ربطی به غافلگیری و غفلت و بی اطلاعی رژیم و حتی ضعف کارآمدی آن در مقابله با این بلیه ندارد.
ایران ما گرفتار دو آفت بزرگ حکومت اسلامی و کرونای چینی شده است.
البته در این غوغای برآمده از نارضایی هاو اعتراضات پر هزینه اجتماعی ماههای بگذشته در سطح کشور که فراموش ناشدنی مینماید ، نحوه سازمان دهی «انتصخابات » با حضور حدود 25 در صد حائزین شرایط رای دادن و بی
رضا پهلوی که این روزها دوست دارد در قامت "وکیل ملت" خود را معرفی کند، در صورت نایل شدن به این مقام ارزشمند، می تواند صنعت ماهی گیری را در سطح بین الملل به رشد و توسعه چشمگیری برساند؛ چرا که
عجیب نیست، ولی انتخابات دوم اسفند برنده‌ای نداشت، در عوض تا بخواهید بازنده داشت. ‏از نگاهی تاکتیکی، البته خامنه‌ای بزرگترین زمین‌خورده این انتخابات است و طیف ‏گسترده اپوزیسیونی که
در شرایطی که نظام سرمایه داری میخواهد تا دانشگاه ها از جوانان برای آنها انسان هایی بسازد که مانند روبوت ها بخش های ویژه ای از چرخه کارهای برنامه ریزی شده را انجام دهند، جستار نسل های جوان در جهت یا
روحانيت و تشکيلات ديني و شبکه عظيم مساجد، از آسمان به ايران 1356 نازل نشد.
آویختن به توطئه‌اندیشی محملی فراهم می‌کند تا اینان یا مشکلات مربوط به کثیرالمله‌گی کشور را انکار ‌کنند، و یا با وجود اعتراف به آن، همچنان مدافع وضع موجود باشند.
1 کامنت
در مکانیزمهای انتخاباتی حاکمیت، حذف اصلاح طلبان هم از طرف حاکمیت امکان پذیر است و هم از طرف مردم؛ اما ظاهرا حذف اصولگرایان امکان پذیر نیست.
سوسیالیستها از نظر سیاسی در اکثریت غالب کشورهای جهان در موقعیت دفاعی قرار داشته و در حاکمیت و قدرت های سیاسی نقش غالب را ندارند.