دیدگاهها

نترسید. سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند "چپ"، یا "رادیکال" و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد.
2 کامنت
زدودن احکام دیانت و بریدن دست امامت از سیاست و اقتصاد، مبارزه ای زمینی و انسانمداراست
گفتار امروز شامل نکات زیر می باشد. یکم بحث پیرامون رفرم و انقلاب. دوم پرداختن به عشکال گوناگون مبارزه مانند مبارزه قهر آمیز مسالمت آمیز و خشونت پرهیز.
شرکت نکردن در نمایش بیعت ومشروعیت سازی برای حکومتی که غرق درخون پیروجوان وکودک وزن ومرد این سرزمین است ودرخانه ماندن ورأی ندادن، حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی است که میت
ثمرات یاری به مبارزات داخل کشور در جهت هماهنگی بیشتر آنها تنها زمانی به حداکثر اثر خود می رسد که نیروهای پراکنده ای که میان خود هماهنگی ندارند از شکل خرده‌مرکزها فرارفته به یاری یکدیگر طرح یک مرکز کلا
برای رهایی از استبداد مرکز گرا که هم قدرت نظامی و هم قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد، باید قطب های سیاسی و اقتصادی رقیب تشکیل شوند و...
در ایران: ـ بحث بر سر این نیست کە اصلاح طلبان تا چە اندازە در رسیدن بە اهداف خود موفق بودەاند، ـ بحث بر سر توهم بە اصلاح طلبان نیست، ـ باید از روند یکدست شدن حاکمیت و یا تسلط بی چون چرای هستە اصلی
مهمترین بحران رژیم راباید بحران دراقتداروبازتولیدآن دانست.بطوری که هرواقعه وهرقدرت نمائی بلافاصله بضدخودش تبدیل شده وبایک رسوائی-نشانه ای از برملاشدن افول اقتدارش-تمام می شود.رویدادها ورخدادهای چندماه
آری ما هم در این فرهنگ حذفی اسلامی علی الخصوص شیعه ، که به خاطر سیاست حذفی بین دو مسلمان امام حسین و امام یزید که همدیکر را کافر و شرابخوار می نامند و هر سال در روز عاشورا سر امام حسین را در وسط میادی
3 کامنت
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
فرهنگ مادون سرمایه داری، و مربوط به اعصار فئودالیسم و ماقبل آن (اگرچه در ظرف سرمایه داری) که فرهنگ غالب بر مجموعه ی نظام است، قدرت انطباق این نظام را با ساختار پیشرفته ی تولیدی و اقتصادی و فرهنگی و مد
حسن روحاني برای نخستین بار قول داده بودکه دو وزير از 24 وزير كابينه خود را به اهل سنت در ايران اختصاص دهد. اما مع الوصف، بمانند اسلاف
هدف از این روشنگری نه آقای نوری علا و مهستان،‌ بلکه اشراف و آگاهی آنان نسبت به آنچه در صفوف خود در مهستان و آنچه از این پس پیش رو دارند و خود نیز بر اساس همان فریبکاری و دروغگویی فرد یاد شده قضاوت کرد
باید تاکید کرد که انقلاب دموکراتیک تحت رهبری پرولتاریا ،از ریشه با انقلاب دموکراتیک تحت سیادت بورژوازی فرق دارد .تئوری انقلاب دموکراتیک تحت رهبری پرولتاریا را برای نخستین بار مارکس، پس از شکست
:مردم شریف، غیور و توانمند ایران نوشته ی پیش رو، کوتاه سخنی است با شما. سطوری که از دل و جان ، اندیشه و حافظه ی تاریخی مان نشات گرفته و سالیانی است برای تحقق سطر سطر آن با شما تلاش کرده ایم.
با ابتکار و امتیازی که آن رسانه معتبر در اختیار نویسندگان گذارده پیشنهاد مینماید : از برخورداران نشر در آن سایت بخواهند جهت اطلاع خوانندگان خلاصه ای از خود و شرح حالشان بنویسند و راسا منتشر سازند .
5 کامنت