دیدگاهها

موقعی که هالیود جایزه اسکار بهترین فیلم امسال را برای یک فیلم به غیر زبان انگلیسی اهداء میکند, هنوز در ایران بحث بر سر این است که چرا فیلم « آتابای» با زبان تورکی ساخته شده است و چرا زیرنویس فارسی
علت عدم موفقیت دو خیزش پیشین " کمی جمعیت معترضان" در خیابان بود.
یکی از نیازهای اساسی ما نقد علمی قدسیت است زیرا جامعه ما دستخوش ازخودبیگانگی بوده و دارای نخبگانی است که دین زدگی و محافظه کاری آنها را فلج ساخته است.
این نکته را از این منظر طرح مینماید که جماعت متوهم به سلطه برآفاق و انفس با ایدئولژی غیر کار آمد آنهم در مصاف با نسلی تحصیل کرده هشیار و ناظر بر همه فجایع حکومت و از همه مهمتر آشنا به علوم روز ،با
برای آن که باصطلاح نقشه تمدن نوین اسلامی و سودای مالیخولیائی خامنه ای و سردمداران نظام را شیرفهم شویم، نگاهی به یکی از شعارهای نقش بسته بر فرازراه پیمائی ۲۲ بهمن گویاست: «حلال زادگی مهمترین مولفه تمدن
نترسید. سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند "چپ"، یا "رادیکال" و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد.
2 کامنت
زدودن احکام دیانت و بریدن دست امامت از سیاست و اقتصاد، مبارزه ای زمینی و انسانمداراست
گفتار امروز شامل نکات زیر می باشد. یکم بحث پیرامون رفرم و انقلاب. دوم پرداختن به عشکال گوناگون مبارزه مانند مبارزه قهر آمیز مسالمت آمیز و خشونت پرهیز.
شرکت نکردن در نمایش بیعت ومشروعیت سازی برای حکومتی که غرق درخون پیروجوان وکودک وزن ومرد این سرزمین است ودرخانه ماندن ورأی ندادن، حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی است که میت
ثمرات یاری به مبارزات داخل کشور در جهت هماهنگی بیشتر آنها تنها زمانی به حداکثر اثر خود می رسد که نیروهای پراکنده ای که میان خود هماهنگی ندارند از شکل خرده‌مرکزها فرارفته به یاری یکدیگر طرح یک مرکز کلا
برای رهایی از استبداد مرکز گرا که هم قدرت نظامی و هم قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد، باید قطب های سیاسی و اقتصادی رقیب تشکیل شوند و...
در ایران: ـ بحث بر سر این نیست کە اصلاح طلبان تا چە اندازە در رسیدن بە اهداف خود موفق بودەاند، ـ بحث بر سر توهم بە اصلاح طلبان نیست، ـ باید از روند یکدست شدن حاکمیت و یا تسلط بی چون چرای هستە اصلی
مهمترین بحران رژیم راباید بحران دراقتداروبازتولیدآن دانست.بطوری که هرواقعه وهرقدرت نمائی بلافاصله بضدخودش تبدیل شده وبایک رسوائی-نشانه ای از برملاشدن افول اقتدارش-تمام می شود.رویدادها ورخدادهای چندماه
آری ما هم در این فرهنگ حذفی اسلامی علی الخصوص شیعه ، که به خاطر سیاست حذفی بین دو مسلمان امام حسین و امام یزید که همدیکر را کافر و شرابخوار می نامند و هر سال در روز عاشورا سر امام حسین را در وسط میادی
3 کامنت
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
فرهنگ مادون سرمایه داری، و مربوط به اعصار فئودالیسم و ماقبل آن (اگرچه در ظرف سرمایه داری) که فرهنگ غالب بر مجموعه ی نظام است، قدرت انطباق این نظام را با ساختار پیشرفته ی تولیدی و اقتصادی و فرهنگی و مد