دیدگاهها

ترامپ در سال های نخست سخن از برگشت آمریکا به آمریکا به میان می آورد و « دکترین مونرو » را تداعی می کرد، ولی با گذشت زمان چهره امپریالیستی خود را نشان داد و حساب دیگری برای کشور های آمریکای جنوبی باز ک
امروز در شیراز، اصفهان، اهواز، کرج و .. مردم به گرانی بنزین اعتراض کردند. باید گامی بلند برداشت.
1 کامنت
البتە شاید منطقی در این مبحث باشد، اما آنچە اساسی تر است این است کە علاوە بر تاثیر افزایش قیمت بنزین بە دیگر اقلام، دولت چنین ریسک خطرناکی را می پذیرد تنها بە این علت کە اگر چرخ دولت بچرخد بەشیوە خودب
همزمانی تبلیغات گسترده در مورد کمکهای معیشتی به 18 میلیون خانوار معادل بیش از 60 میلیون نفر از مردمان این سرزمین از لحاظ منبع تامین بار مالی ارتباط این دو را نشان میدهد
آنها که امروز در تقسیم اراضی کشور نقشه های ایالات قومی را برای دلخوشی پان ترک ها و پان عرب های آنسوی مرزها ترسیم می کنند، هیزم آور حرکت های پوپولیستی و جنگ های قومی فردا هستند.
2 کامنت
هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ حمید نوری معروف به حمید عباسی (دادیار زندان) گماشته‌ قدرت بود و پیک مرگ!
1 کامنت
مستولیان بر مام میهنمان، با نهایت گستاخی آنهم در راس ، از سامان کامل همه امور با حد اکثر امکان دم میزنندو عوام گرفتار معاش با دسترسی به همین وسایل ارتباط جمعی انبوه می پرسند کدامین داعیه درست است
اما خواهرم، ندا، در روزهایی که در زندان قرچک ورامین هم‌بندی من بود، به من عشقی آموخت که فراموشی آن ناممکن است. باید از ندا ناجی گفت و نوشت. اما با کدام عنوان و شعار؟
زنده یاد حسن حیدری بیست وپنج ساله را که متولد سال ۱۳۷۳بود به خاطرِسرودنِ اشعارِسیاسی، ضدحکومتی، ومردمی، ونشرآن دراینستاگرامش
بر کسی پوشیدە نیست کە بسیاری از ایرانیان در فرودگاهها و یا شهرهای ترکیە تحقیر میشوند و تورکها چون خوب میدانند کە سفارتخانە و کنسولگریهای ایران از آنان حمایت نمیکند هیچگاە هیچگاە بچشم انسان بە ایرانیا
جناب پیمان عارف، ۲۱ آذر شربت سینه نیست که هر وقت صرفه ات گرفت یک قلپ از آن بخوری، قتل عام بیش از یک درصد جمعیت آنموقع آزربایجان شوخی نیست
جالب این است کە تضاد و تعارض قهرمان گرائی مدرنیستی و سنتی با قهرمان گریزی پسامدرنیستی علنا با تسلط خصلت قهرمان گریزی ادامە دارد و جامعە دیگر وارد فاز و یا نگاە قهرمانان نمی شود.
سالم‌سازی نظام اجتماعی و سیاسی ایران مهم ترین مقوله ای است که پس از دوران گذار باید با ان چالش کرد . به تمامی مشکلات موجود در کشور نباید با نگاه سیاسی نگریست .
3 کامنت
هدف این نوشته ی کوتاه هرگز با داشتن عقیده و باورِ باورمندان ِهیچ دین و مذهبی ستیز ندارد.
نام حیدر عمو اوغلی در جنبش کارگری و کمونیستی ایران و در تاریخ خونین مبارزات دموکراتیک و آزادیخواهانه خلق های این کشور، نامی بس پر افتخار و حماسه آفرین است.