دیدگاهها

با نگاه امروزی به دگردیسی انقلاب 57 در ایران بخوبی قابل مشاهده است که این تغییر و تحول نوعی "کودتا" برای جایگزینی حاکمیّت سیاسی روحانیّت کنزرواتیو در ایران بوده است که با همکاری بلوک غرب و گ
با فاصله گرفتن سیاسی پرزیدنت کارتر با شاه ایران، و ایجاد جوّی که اپوزیسیون ایرانی میتوانست ارتباط و یار گیری کند و قدرت خود را به نمایش بگذارد، در یک راستا و کانال در جهت مخالف شاه و دولت قرار گرفتند
رهایی از این دام و چارهء برون رفتِ کشور از بن بستِ سیاسي آبستن حوادثِ ناگوار کنونی، بر کناری سیستم مطلق گرای دینی ولایت فقیه، با آلترناتیوی از وحدتِ ملّي همهء ایرانیان و هدایتِ جامعه بر مبنای منافع وا
دیسکورس ایرانی بر اساس نگاه خیر/شرانه و شیفتگانه/متنفرانه بازسازی شده و بازتولید میشود.
کج اندیشی دست اندرکاران راه کارگر از همان سطور آغازین بیانیه آشکار میشود. آنها از سازمان ملل متحد به عنوان لاشخورهایی "که خود را "جامعه جهانی" مینامند" اسم میبرند.
این نوشته از یکطرف بررسی یک گذار مهم تاریخیست که در واقع بحران سنت/مدرنیت دو سده اخیر ایران را در بر می گیرد و در قالب بررسی هدایت، بیضایی و سرانجام نسل ما و نظراتی مانند هویت عاشق و عارف زمینی من و ی
"سریال نرگس" داستان دختری است که بر اساس یک نظرسنجی توسط بیش از هفتاد درصد زنان و دختران ایرانی دنبال شده است .
مشکل اصلى حزب دمکرات درفرهنگ حزبى و تشکيلاتى آن است. اين فرهنگ علاوه بر تمرکز ازبالا که خود در عصر حاضر شکست خورده است، نقش شخصيت‌ها هم در اين حزب مشکل‌آفرين بوده است.
در شرایطی که نظام سرمایه داری در غرب با سرعت شکل میگرفت و توسعه میافت، جوامع اسلامی دچار فرتوتی و ایستایی شده بودند.
در عصر جهانی شدن قدرت دولتهای ملی از جوانب متعدد در حال جابجایی است.
موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد.
پدیده های فرماسیون سرمایه داری، فردیت و دموکراسی پارلمانی میتوانند به صورتهای مختلفی با یکدیگر ترکیب شوند و نهادهای اجتماعی متفاوتی را بوجود آورند.
بر اساس رده بندی آلکسا سایت روشنگری در کمترین شماره 26244 در صدر جدول قرار دارد و 25.5 نفر در هر میلیون وارد روشنگری می شوند و هر کاربری 16.2 صفحه سایت را خوانده است در حالی که پیک نت با 50 نفر در میل
ایجاد یک منطقه واحد، تحت کنترل یک نظام سیاسی واحد، از یکسو و حذف موانع تجارت آزاد بین مناطق مختلف کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر، از سوی دیگر، به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرت نهاد دولت و تقویت توانا
اگر پاپ ژان پل دوم دوم قهرمان سرنگونی اردوگاه سوسیالیست بود اما پاپ فعلی رسالت مبارزه با توسعه طلبی اسلامیست ها را بعهده گرفته است.نامبرده در سخنرانی معروف ومهم خود در شهر رگنز بورگ بایرن آلمان هنگام