دیدگاهها

در گفتار کنونی علاوه بر نگاهی تحلیلی به اوضاع ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم، به بررسی خطر قدرتگیری نظامیان در آینده ای نزدیک نیز پرداخته شده است.
محمد علی اصفهانی  | Mohammad Ali Esfahani
احتمالاً کرونا، شیخ حسن ما را هم خواهد برد، و هیچ روغن بنفشه یی هم افاقه نخواهد کرد. حتی اگر روغن و پنبه را از چین وارد کنند یا از روسیه.
تصادفی مقاله ای را از سایت شما درباره​ آقای محمد مصدق و فداییان اسلام, برایم فرست­ادند که موجب شد این ایمیل را برایتان بفر­ستم.من سالها پیش از این مقاله در در تلویزیون ایران آری­ایی, تلویزیون پارس, ر
فرمانده بسیج جمهوری اسلامی مدعی شده است که کشورهای اروپایی به وزیر بهداشت ایران التماس می کنند تا با آنها صحبت کند، به آنها در مقابله با ویروس کرونا راهکار ارائه دهد و اجازه دهد تا آنها نیز
این گفت و گو ی امین فردین با تتلو پر مخاطب ترین مصاحبه تاریخ اون لاین در ایران است شایان ذکر است که امین فردین پنج سال پیش به المان پناهنده شده است .او کارمند صدا و سیما بوده و کانال پشت پرده را ا
4 کامنت
یورش و فراگیری کرونا اگرچه تلخ بخاطر مرگباران های جهانی اش، همچنین شبیخونی بجان بیکاران و شلاقی برنده بر تن تکیده تهیدستان و تشنه کامان و گرسنگان بیدادرس ایران و جهان می باشد، همزمان اما این پدیده هول
اجبار به خانه‌نشینی و مشخص نبودن زمان پایان این توفیق اجباری، بسیاری را یاد زندانیان انداخته است.
1 کامنت
آکسل اوکسنشرنا 1583ـ1654 مهمترين معمار شيوه اداره جامعه سوئد در تاريخ اين کشوربود.
7 کامنت
اعتراضات توده ای مردمی در این شرایط فقط میتوانند در یکی از دو جهت زیرین کنترل و هدایت گردند.
1 کامنت
بعد از گذشت ده ر وز از نامه روحانی به خامنه ای مبنی بر گشودن درصندوق ارزی ودادن یک میلیارد دلار ناقابل برای تامین حداقل هزینه های کرونائی .
مسئولیت جبران خسارات وارده به جامعه ایران و ایضاً خانواده‌های قربانیان این بیماری به حیث حقوقی از یک سو و از دیگر فراز گسترش این بیماری در منطقه، برعهده دولت اسلامی در ایران بوده زیرا ایران نخستین کش
امید آن می رود بحران کرونائی بە بازنگری در سیستم سیاسی و اقتصادی منجر شود تا در صورت بروز بحرانهائی این چنینی بشر بتواند بهتر با مقابە با آنها برخیزد.
در شرایط فعلی کە کرونا مردم را در سراسر جهان خانەنشین و بیکار کردە و شرکتها و موسسات تولیدی در همە جهان بە حالت تعطیل و نیمە تعطیل درامدەاند، توجە بە این بیماری و بازتابهای ناشی از این بیماری بر
جامعه شهروندی در ایران بلوغ یافت، اسلام سیاسی را از دایره سیاست، فرهنگ و اخلاق کنار گذاشت و دامنه این خانه تکانی سیاسی و فرهنگی، دامن گفتمان های ایدئولوژیک، دینی، تباری و قومی را سخت خواهد گرفت و آنها
بسیاری از پزشکان بهائی از هنگام روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون تنها برای اعتقادشان اعدام شده اند! مابقی آنها نیز از کار بیکار شده اند!