دیدگاهها

پیامدهای خسارت بار این آتش سوزی های عامدانه تماما برعهده حکومت است. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه فرصت داشته است که با اقدامات پیشگیرانه از صدمات آتش سوزی و...جلوگیری کند. میتوانست از پيش تمهيدات لازم را برای اطفاء حریق تامین کمک رسانی فوری به مردم در شرایط اضطراری فراهم نمايد. اما حکومت استبدادي اختلاسگر و مختلس اسلامی بجای این، فعالین محیط زیست را که بارها نسبت به این مصائب هشدار داده اند به زندان می اندازد. نه اقدامی برای پیشگیری از این مصائب و نه بهنگام بروز این حوادث کار چندانی میکند.
شاید بگوئید اما ببینید باز مرتب صدای پای فاشیسم می آید. آری می آید، و باید بە آن اهمیت داد و از آن غافل نبود؛ اما این همان صدای پای هفتاد سال قبل نیست. صدا می لنگد. بد هم می لنگد.
ازموضع فراتاریخی واز بیرون وحسرت نحوه تعامل های گذشته راخوردن و لاجرم در حالت دفاعی صرف قرارگرفتن، نمیتوان باخلق اشکال نوینی اززندگی که بشرامروزمشغول تولیدآن است،مواجهه سازنده ای داشت. باید ازتقابل دوگانه و کاذب جهان باصطلاح آنالوگ ودیجیتال عبورکرد وبه پوست اندازی مناسبات نوینی که در متن بحران جاری است وتهدیدها و فرصت ها وافق های جدیدی که بشکل توأمان در برابرما قرار میگیرنداندیشیدومبارزه کرد.بی تردیدرابطه این دوجامعه چالش برانگیزاست امانه ازبیرون،بلکه ازدرون برای ترکیب خلاق وسازنده بین دو جامعه
رهبران سیستم نئولیبرال غرب که در مقابله با ویروس کرونا درمانده شده و هزاران شهروند خود را به امان خدا رها کردند، بی کفایتی و "غافلگیری" خود را بر گردن چین انداخته آنرا پیراهن عثمان کردند.
« موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درباره قتل های ناموسی نیز مانند همین قتل، پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.»
از دیدگاه خامنەای، فتنەگرانی که مدنظر اویند؛ در ایران تحت ستم و سلطه مُلایان، از اصالت ملی، منشور شهروندی و هویت انسانی به هیچ صورتی برخوردار نیستند. مگر کسانی که جزو مجیزگویان، نان‌خورهای ولایت‌مدار، تواب و مزدور نظام سلطه‌گر آخوندی باشند....
برتریخواهی، تبهکاری و فاشیسم خامنه ای و ترامپ بر کسی از دردمندان، سرکوبشدگان و نوعدوستان جهان، برابریخواهان و کارگران جهان هیچگاه پوشیده نبوده و نیست و همزمان سرکردگی این ساختارها های بدخیم و بدنام را نمی باید در چهارچوب تنگ چهره هائی پلیدی همچون ترامپ و خامنه ای سست کرد و محدود ساخت.
بعد از ماهها تعلل و تقصر و چهارصد هزار کشته, بلاخره سازمان بهداشت جهانی از خواب گران ء انکار و حاشا بیدار شد و در رابطه با کارایی استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تغییر موضع عمده ای داد. این سازمان دلیل چرخش ١٨٠ درجه ای خود را نتایج یک پژوهش علمی می داند. اگرچه قبلا اصرار می کرد چون ماسک به اندازه کافی برای کادر پزشکی وجود ندارد, بنابراین استفاده از ماسک برای عموم مردم را غیر ضروری می دانست. حدود دو ماه پیش در مقاله ای مفصل بنام
درشرایط کنونی، انتشاردیرهنگام مستندمشروعیت دهی به رهبری خامنه ای،زمانی که رهبرپایش برلب گوراست وپس از31 سال حکومت مطلقه، موضوعیتی برای اثبات مشروعیت ویا عدم مشروعیت خامنه ای موردمناقشه نیست، انتشاراین سند ازجانب دستگاههای امنیتی حکومت اسلامی فقط اینگونه قابل تحلیل وتفسیراست که اطاق فکر بیت رهبری تلاش میکند به اسلوب وشیوه تعیین رهبردرگذشته که همه چیزحول گفته واراده خمینی میچرخیده است مشروعیت دهندودراین مشروعیت بخشی،چنین شیوه ای را به تعیین جانشینی ازطرف خامنه ای تسری دهند!