جهان

به انار سرخ ساوه به عطرزعفران خراسان قسم/ به گل های زیبای قمصر کاشان / به چشمان زیبای فرزندان کردستان/ به دستان زحمت کش زنان ومردان زابل/ به دشت های سرسبز سمنان وبابل/ به رودهای پر خروش مازندران
62 کامنت
اما آن چیزی که برای ما و فعالین حرکت ملی آذربایجان مطرح می شود آن می باشد که این شور و شوقی که در جامعه ما بوجود آمده، چگونه میتوانیم به پاسداری از این حرکت بپردازیم؟
8 کامنت
ـ عدم تمرکز به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارائی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد.
25 کامنت
توافقنامه مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، که روز چهارشنبه 22 آگوست منتشر شد، انعکاس وسیعی را در رسانه ها به ویژه رسانه های کردی در پی داشت.
امروز جنبش سیاسی در جامعه فارس نمیخواهد که به آلترناتیوهای دیگری مثل برپایی یک "دولت چند ملیتی" در ایران بیاندیشد و اندیشه غیر دمکراتیک برپایی "دولت تک ملیتی" (فارسی) را به "د
3 کامنت
کارشناس برنامه اقای خلجی دلیل عدم کمک به زلزله زدگان از سوی دولت را سایه سنگین سیاست خارجی بر مسائل داخلی عنوان کردند.
1 کامنت
تشکیل یک منطقه کرد در شمال سوریه (منطقه حایل) همچنان که در مورد عراق با اعلام منطقه پرواز ممنوع در منطقه کردنشین شمال عراق عملی گردید.
8 کامنت
هم رژیم و هم امریکا و بخشی از دولتهای ترکیه و آذربایجان با طرح شعارهای به غایت تند دنبال منافع خود هستند و نیروهای صادق جنبش را از افشاء انحرافات و شعارهای تند جنبش بر باد ده برحذر می کنند و می گویند
1 کامنت
ترکیە از جملە کشورهای خاورمیانە است کە بیشترین میزان جمعیت و وسعت سرزمینی مناطق کردنشین را در حوزە جغرافیای سیاسی خود دارد.
10 کامنت
این نکته باریک بر رهبران و کادرهای ارشد احزاب شکل گرفته در جنبش ملی آذربایجان است که خود را نه ناجی کل ملت آذربایجان که نهادی در داخل جنبش ملی آذربایجان تعریف نموده و به صورت جبهه ای با سایر تشکیلات
درست است که در جامعۀ بلوچ ناهنجاری هایی وجود دارد که البته دلایلی دارد اما واقعیت اینست که بالعکس این مرکزنشینانی که چنین تصورات ماورایی از بلوچ و بلوچستان دارند می بایست ذهنیات خود را تغییر دهند، متا
اگر بر کارگران و زحمتکشان سرتاسر ایران از طرف امپریالیسم و سرمایه داری حاکم، ستم اقتصادی وارد میشود، خلقهای غیر فارس در معرض ستم ملی نیز قرار دارند و بهمین جهت نیز مبارزه قاطع و بی امان با ستم ملی در
روزنامه نگار وفعال در زمینه حقوق بشر با توجه به روند رو به گسترش تحریم دولت ایران این احتمال که دولت جمهوری اسلامی از طرق رسمی درباره حذف نام "عربستان" از گوگل با مدیران این شرکت گفتگو کرده
5 کامنت
همه کسانی که در این جشنواره همکاری و شرکت کرده اند، تشکر می کنم و بخاطر نقصانها و نارسایی ها از همه شرکت کنندگان عذر می خواهم.
سمینار با شرکت اولریش آیشلمان از مسولین NGO Rieverüatch و علی محجوبی مشاور پارلمان آلمان تشکیل شد و یکی از مفیدترین بخشهای گردهمایی بود.