جهان

هدف من از نوشتن این مقالات روشن کردن نتایج سیاست هایی است که منجر به پدید امدن صد گروه مسلح در بلوچستان شده که جند الله مشهورترین انها است.
قریب یک ماه پیش از دوستی عزیز تلفنی داشتم که محتوای کلام شان این بود: امسال برای تجلیل 21 آذر در لندن اجتماعی خواهد شد که ضمناً از مرحوم دکتر زهتابی هم تجلیل خواهد شد و اغلب رجال و گروه های سیاسی هم آ
اعدام جوانان بلوچ نه مشکل رژیم را حل میکند و نه مشکل بلوچستان را. تنها نفرت می آفریند و نفرت ریشه مبارزات بیشتر میگردد.
تراکم جمعیتی نسل جوان در بلوچستان بعلت زاد و ولد بیشتر , بالاتر از سایر نقاط ایران است و جوان ترین استان ایران میباشد.
هموطنان، ‫من در اینجا بخشی از بلا هایی را که جمهوری اسلامی بر سر بلوچ ها آورده است در چند شماره بیان میکنم. قضاوت را به عهده شما میگزارم تا بدانید که سهم بلوچ ها از ایرانی بودن چه بوده است. ‫ ‫‫
مقامات رژیم اسلامی با پادگانی کردن کل استان، با دستگیری های گسترده، با اعدام های جنون آمیز در زندان های استان، با به سکوت وادار کردن وبلاگ نویسان بلوچ، و با تهمت و افتر به روحانیون اهل سنت و دستگیری ا
تعداد انگشت شماری که خود را به جنبش های اتنیکی منتسب و یا مرتبط نموده اند، از جنبش سبز طلبکار شده اند و با شیوه های باج خواهی ادعا نموده اند که مثلا تبریز یا دیگر مناطق قومی با جنبش سبز همراه نبوده ان
من شخصا نظرم بر اینست که اگر بتوان واقعیت فدرالیسم را با شعار فدرالیسم از یک دیگر جدا کرد و برای پروژه فدرالیسم کار اساسی و منطقی و همه جانبه انجام داد و مشخص نمود که طبیعت فدرالیسم برابری و آزادی را
آذر امسال مصادف با 65 امین سالگرد این رخداد عظیم در تاریخ سیاسی و اجتماعی آذربایجان است. هر گروه. سازمان و فردی با پیش داوری ها. آموزه ها و برداشت های خود به ارزیابی آن می پردازد.
اگر همه مشکلات با عینک ملی‌گرایی نگریسته می‌شود، امکان تفاهم دموکراتیک وجود ندارد.
بنظر شما ،آیا در ایران مشکل تبعیض ملی _ فرهنگی وجود دارد؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا ما مشکلی بنام مسئله ملی _ قومی و اتنیکی _ فرهنگی در ایران داریم؟ اگر آری چگونه و اگر خیر چرا؟
در این پرسش ابهام هایی نهفته‌ است که‌ نیاز به‌ شکافتن دارد. ازجمله‌ گویی ایران از آغاز دارای سیستم بسیط و متمرکز بوده‌ و تقسیم قدرت (ایجاد سیستم فدرال)، سبب تجزیه‌ی کشور خواهد شد‌.
بجث بر سر این است که آیا مبارزان حقوق ملی باید در مبارزه عمومی دموکراتیک شرکت کنند یا نه؟ اول باید این روشن شود. ..: آری!
در این پرسش ابهام هایی نهفته‌ است که‌ نیاز به‌ شکافتن دارد. ازجمله‌ گویی ایران از آغاز دارای سیستم بسیط و متمرکز بوده‌ و تقسیم قدرت (ایجاد سیستم فدرال)، سبب تجزیه‌ی کشور خواهد شد‌.
آری حقوق شهروندی می تواند مشکلات اتنیکی وملی ایران را حل کند والبته با قبول تنوع ملی وقومی درایران.