رفتن به محتوای اصلی

من عکس و اسمی از کیمیا خاوری

من عکس و اسمی از کیمیا خاوری
ناشناس

من عکس و اسمی از کیمیا خاوری در اینترنت نیافتم.
بهتر است فضای اپوزیسیون در خارج را اینقدر امنیتی و درون ستیزی نکنید . و انرژی را بجای دشمنی با همدیگر صرف مبارزه با آخوندها بنمایید.
عجیب است که افرادی یافت میشوند که اینهمه علاقه به "بحث شیرین " مهر زدن به همدیگر و امنیتی نامیدن دیگران دارند.
زنده باد تمامیت ارضی ایرانزمین !
پرولتاریا چیزی برای از دست دان ندارد غیر از زنجیرهایش .
پیش بسوی ایرانی دمکرات سوسیال فدرال منوگام !