رفتن به محتوای اصلی

از پشت شیشه (نام حزبی) همان

از پشت شیشه (نام حزبی) همان
ناشناس

از پشت شیشه (نام حزبی) همان محتوای سابق و شناخته شده را می توان دید. علیرضا اردبیلی، اسماعیل جمیلی، یونس شاملی و ... به هر لباسی که در آیند، همانند که هستند. پوشاندن .... در زرورق هیچ تاثیری ندارد.
این گروه تازه که نام حزب روی خودش گذاشته جدی گرفته نخواهد شد. علیرضا اردبیلی و شرکا فقط خواهند تولنست این گروه را بعنوان یک کار به برخی قدرتها عرضه کنند و سودش را ببرند. همین