فرهنگ، هنر و فن‌آوری

ارزیابی این نگارنده بر این است که پرداخت و ادبیاتِ ژورنالیستیِ "زمانه" با هر خط و خطوطی که دارد، ضعیف و بی کشش است. افولِ تدریجیِ "زمانه" به عنوان یک رسانه ی زنده، پر انرژی و کمابیش خلاق از زمان نیکفر آغاز شد تا به امروز که بنظر می رسد حرکت آن رو به رکود است. مشکل تنها سیاستگذاری، حذف یا کمرنگ کردن "صداهای دیگر" نیست. در دوره های پیشین هم، در بر همین پاشنه می چرخید. ناکارآمدی، نبودِ ایده های نو، کم بضاعتی در امر روزنامه نگاری یک سوی قضیه است. تنگ نظری و خودکامگیِ فردی هم می تواند ...
من این فریاد را فریاد ها می شناسم به درازنای تاریخ که از تپیدن دل ها آغاز می شوند ، از قلب فروزان دانگو که بر سر دست می گیرد تا مردمانش را سیاهی جنگل عبور دهد.

ازناله های فرخی یزدی در اعماق زندان که می خواند ."تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته رساترگر شود این ناله ها فریاد می گردند."فرخی یزدی

جمله ی زبان سومری تشکیل شده از " کلمات ( فعل ، غیر فعل) و وندها. این عناصر سه گانه را در متون، و عبارات آنالیز کردیم. با توجه به برابرهای آنها در زبان ترکی.
متد این بود: در آنالیر و "برابر گذاریها" به : 1-"تغییرات قانونمند اصوات"، 2- معنا، 3-چگونگیِ حس شدن شئ و فنومن در دو زبان، 4- دستور زبان، 5- هم معنی بودن دو بخش ( درقسمتی از کلمات ترکی) و وجود بن های سومری در آنها، توجه کنیم، و در" شباهتهای ظاهری عناصر سه گانه" نمانیم، به ژرفا وارد شویم...
آرش کمانگیر در نخستین روز تیرماه، برای نشانه گذاری مرز ایران و توران، تیر انداخت و فرشتگان در بلندترین روز سال تیر را همراهی کردند. تیر در«سین کیانگ» امروزی که در چین است، در روستای «داش کورغان»، به درخت گردویی که در آنجاست فرود آمد....جشن تیرگان تا سده ی هشتم هجری قمری (چهاردهم میلادی) جشن همگانی و جشن ملی بوده است و هنوز هم در برخی شهرها پاس این روز را نگه می دارند
دریاب که از من و توتا مرگ دمیست
چون نیک نظر کنی وجودت عد میست
آنرا ست حیات جاودانی کزوی
بر صفحه ی روزگار باقی رقمیست
مجهز تر از فرشتگان
داستان آفرینش در کتب مذهبی مختلف، منشأ بحث های فلسفی بسیار بوده و هست و نظر به پتانسیلی که در نحوه تفکر و تخّیل ما دارد، جا دارد این بحث ها ادامه یابند. داستان آفرنش را با "بینگ بنگ" و تئوری های پیدایش زمین نباید اشتباه گرفت. کارکرد و کاربرد داستان، بحث دیگری ست ومقصود ونتیجۀ دیگری از آن مد نظر بوده و هست. من از پرداختن به فونکسیون داستان در اینجا صرفنظر کرده و با توجه به فراوانی اطلاات در این زمینه به هر زبانی روی انترنت، مطالعه در این مورد را در صورت تمایل به خودتان می سپارم.
هسته ی مرکزی شعرِ م. روان‌شید (1)رویکردی معترضانه و انتقادی دارد. ارتباط سطرها به علت موضوعیت ظرافت ساختاری را به ذهن مخاطب متبادر می کند.
پژوهشِ ارتباط و پیوند زبانها، در نهایت به درک متقابل انسانها و زیبایی زندگی خدمت میکند. زبان سومری با ترکی پیوند داشته باشد یا نداشته باشد هیچ نفع و زیانی به مردمان خانواده ی ترکی زبان ندارد. گذشته گذشته است، زندگی امروزی کیفیت حال را می طلبد.
با این همه روا نیست که پژوهشهای علمی قربانی دیدگاهها و بازیهای سیاسی شوند و مهر ورود ممنوع بخورند. تئوری سیاسی شده ی زبانهای ایزوله، تابلوی ورود ممنوع ست و ضد علمی. باید چنین تابلوهایی را از پیش پای علم برداشت...
کتاب علف،داستان های شگفت و ناگفته درباره سه آمریکایی ماجراجو به نام های " مریان سی کوپر"، " ارنست شودساک" و " مارگریت هریسن" است و چگونه گی اشنایی آن ها با هم و سفر شکوه مندشان به ایران در سال 1924 است که به ساخته شدن فلیم انجامیده است.
این اثر شامل پیشگفتار و مقدمه و دوازده فصل است
نویسنده، که خود فیلمساز و منتقد فیلم است و بیش از چهل سال در این زمینه فعالیت داشته است، فیلم "علف" برایش به صورت یک معما در