جهان

هم اکنون آمریکا مجبور شده است با طالبان در افغانستان مذاکره کند و در عراق با ایران بر سر حکومت جدید کنار آمده است. اما مهمتراز همه، پروژۀ ایالات متحده آمریکا در جهت ایجاد اسرائیل دوم (که در مرکز تمام استراتژی های ایالات متحده آمریکا از جمله پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ قرار داشته است)، به ناامیدی منجر شده است.
با تصویر ارائه شده می توان به جرأت اذعان داشت که در اینجا دیگر مسئله بسیار فراتر از بحث در بارۀ مقولۀ سفید و سیاه و یا اعتراض به نژادپرستی است، هر چند که جرقۀ اصلی حوادث اخیر از یک واقعۀ نژادپرستی سرچشمه گرفته باشد. تثبیت و ترسیم صورت مسئله به هیچ عنوان نباید به معنای نفی وجود سیستم نژادپرستی ساختاری در ایالات متحدۀ آمریکا تلقی کرد ، بلکه آن را باید جزو تنها، یکی از محرکهای حرکات توده های آمریکایی در کنار دیگر انگیزه های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی (که عنصر مشترک در میان اکثریت آحاد مردم آمری
ایالت نوادا در غرب آمریکا به مرکزیت کارسون سیتی می باشد. نوادا جزو کشور مکزیک بود و پس از جنگ آمریکا و مکزیک در سال ۱۸۴۸ ضمیمه خاک آمریکا و در تقسیمات کشوری سال ۱۸۵۰ میلادی جزو ایالت یوتا شد. سرانجام در ۳۱ اکتبر ۱۸۶۴ نوادا به عنوان سی‌وششمین ایالت آمریکا به‌رسمیت شناخته شد.
برگردان: 
دكترزيبا افتخاري
بر مبنای اخبار بهداشتی رویترز پزشکان ژاپنی که روند بیماری ویروسی درسرنشینان کشتی تفریحی که مبتلا به
برگردان: 
دکتر زیبا افتخاریشرکت کنند گان در تظاهرات گسترده و در حال رشد روپوش سفیدان برای زندگی سیاهان[۱] برعلیه هر نوع نژاد پرستی می گویند این فرصتی است که از موقعیت خود بعنوان پیام رسانهای قابل اعتماد استفاده کرده و خودشان را بعنوان متحدان دیگر نژادها معرفی کرده، و نشان دهند که آنها کاملا آگاهند که چطور نژاد پرستی به نابرابریهای بهداشتی دامن زده
‎در سه سال اخیر ، در ایالت متحده ، بی ارزش ها جایگزین ارزش ها شده اند . اعتراضات اخیر , فریادی است بر این شرایط و جایگزینی بی ارزش ها . خیزش جوانان آمرییییشترین آنان سفید پوست هستند ) اعتراضی است بر آسیب های ایجاد شده توسط رهبری موجود آمریین وضیعت برای چهار سال دیگر ، تحمل آن دشوار تر و احتمالن اعتراضات گسترده تر می شود .