جهان

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش دولتهای مستقل علاقه برای شناخت تاریخ جمهوریهای نو پا ، هم در داخل و هم در خارخ اتحاد جماهیر شوروی سابق ، بطور روزافزونی افزایش یافته است. این علاقه بطور کلّی دلایل آکادمیک و علل سیاسی – اقتصادی داشته است.
سپس پاشینیان پرنسیپ های 2017 مادرید را که با وساطت گروه مینسک(به ریاست مشترک روسیه ، آمریکا و فرانسه) بوجود آمده بود و استاتوی جداگانه ای برای قره باغ تعیین می کرد را ، زیرپا گذاشت و علام نمود « قره باغ ارمنستان است». در آن زمان گروه مینسک خواهان حفظ وضع موجود بود بدون اینکه پیشنهاد تازه ای ارائه کند. برای باکو وضعیت به بن بست برخورد کرده بود. دیگر دلیلی برای مذاکره مجدد مانند گذشته با چنین طرف صحبتی وجود نداشت.
اهداف باکوازشروع عملیات دراواخرسپتامبرکدامند؟
قره‌باغ
هیچ کس نمی‌داند تاکنون چند نفر در جنگ بر سر قره‌ باغ کشته شده‌اند. رئیس جمهور روسیه اخیرا گفته بود حدود پنج هزار نظامی و غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند. داستان برخی از مردانی از هر دو طرف را که در جریان این جنگ کشته شدند از زبان بازماندگانشان می‌شنویم:
علیرغم گردن نهادن ملل تحت ستم اتحاد جماهیر شوروی به تقسیمات بلشویکی به ویژه استالینی حدود ثغوری رعایت می شد. ولی بعد از فروپاشی این اتحاد نامبارک خوی تجاوزگر داشناک‌ها، قره باغ ترک و مسلمان را نشانه گرفت و با پشتیبانی روس‌ها به طور بیرحمانه ای به اشغال قره باغ پرداخته و علاوه بر آن آذربایجانیان مقیم جغرافیای جعلی ارمنستان را نیز به طور فجیعی قتل عام نموده و از سرزمین تاریخی خویش رانده و موجب ویرانی دهات و قصبات آذربایجانی در سراسر ارمنستان اشغالی و جعلی شد.
هر سه سی ساله دیگر نیز همین اندیشه را دارند که بر سرملک خانوادگی برگردند. جابر رضایف مسئول اقتصادی شهر این تمایل جمعی را تائید می کند :« همه فقط انتظار یک چیز را داند : بازگشت بدانجا، چه آنهائی که در اینجا ثروت اندوختند وچه آنهائی که هیچ ندارند، ساکنان اصلی سومقائیت نیز به شوخی می گویند که بعد از 27 سال سومقائیت ازاشغال آوارگان آزاد می شود». این شوخی تلخ حکایت از رنجی عمیق سالیان را دارد.مسئول یک ان جی او که نمی خواهد نامش ذکر شود می گوید:« هیچکس مخالف جنگ نیست، مطمئنا، نه یک نفر از میلیون ها آو
ترجمه و تلخیص: 
کیانوش توکلی
ممنوعیت شدید ویروس کرونادر کشور دانمارک موجب شده است که خانواده های عمدتا مسلما ن ساکن دانمارک ؛ عروسی ها و جشن های خود را به سوئد منتقل کرده اند ، جایی که می توانند با صدهانفر مهمان ، عروسی های خود را برگزار نمایند.