جهان

اختلافات اساسی شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بویژه اکنون در خلال بحران کرونا، نشان می‌دهد که در برابر رخدادهایی این چنین -یا پیشتر نظیر خروج بریتانیا- یکپارچگی این اتحادیه با مشکلاتی روبرو می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بر سر اختصاص بودجه کافی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، میان کشورهای توانمند و کمتر توانای این اتحادیه کار از بگومگو گذشته و به اختلاف‌های جدی‌تری رسیده است
ترجمه و تلخیص: 
کیانوش توکلی
انتقاد شديد نماينده مجلس دانمارك به مصاحبه ملكه اين كشور با روزنامه Politiken او گفت :"ملكه مارگرته بايد حرف اش را پس بگيرد اين دخالت در سياست است"ملكه مارگرته كه محبوب ٨٠ در صد دانماركي هاست به مناسبت تولد هشتاد سالگي اش گفته بود "نبايد از تغييرات اب و هوايي ترسيد
از این نظر این مساله اهمیت حیاتی دارد تا ما پویش در عرصه های آفرینش "سنتز" و چگونگی کارکرد نظام سوسیالیستی مدرن و با ویژگیهای دموکراتیک را با قدرت تمام ادامه داده و از این طریق در این زمینه که ویژگیهای نظامی را که سوسیالیستها میخواهند بیافرینند، چگونه باید باشد، دیدگاه روشن و شفافی داشته باشیم .
باید گفت کە اتفاقا خصلت جهانی بودن بیماری کرونا، بر خلاف منشاء ناسیونالیستی آن، اهمیت برجستەکردن و گسترش نهادها و ساختارهای جهانشمول را بیشتر از جهان قبل از کرونا مطرح می کند. از جملە در زمینە بهداشت جهانی و مقابلە با فقر و ساختار جوامعی کە در آن تضادهای طبقاتی در اوج خود هستند. درست همانگونە کە دو جنگ جهانی بزرگ اول و دوم، جامعە جهانی را بە لزوم وجود سازمان ملل قانع کرد، کرونا هم بعلت تشابهش با جنگ و در توانش برای کشتن انسانها بە جنگ جهانی می ماند و بنابراین برای حفظ امنیت بشر باید نهادها و ارگ

کرونا می‌تواند برندگان دیروز بازارهای جهانی انرژی را به صف بازندگان پرتاب کند. بازار انرژی در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. آیا خطر تبدیل شدن جنگ بر سر تقسیم بازارهای جهانی انرژی به یک رویارویی نظامی تهدیدی واقعی است؟