سیاسی

در خبرها آمده جواد ظریف، جلسه اخیر شورای امنیت را با نقل قولی از دکتر مصدق به پایان برده است.
حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید!
قطعا اعدام محکومان دادگاه‌های فرمایشی غیر قانونى و جنایتى است آشکار.
«در سال ۱۳۶۰ ولی رهبری سازمان اکثریت پیوند میان سرخ و سیاه را به چکاد تازه‌ای رساند [و] به هموندان و هوادارانش دستور داد همه مخالفان رژیم را به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی “لو بدهند”، به همان کسانی
وقتی بیش از چهل سال در قهر قلمرو دستگاه تئوکراسی شیعی باقی بمانی و بیش از بیست سال در اصلاح خواهی دینی اش سر کنی و عاقبت با انگشت بنفش «امید» نوبر جام جهان نمای این دستگاه را به نمایش گذاری و در آن مر
آیا قادرم به چهار دهه واندی سال قبل برگردم و با همان حس‌هایی بنویسم که تمامی وجودم را در برگرفته بودند. حس‌های غریبی که حال بسیارکم‌رنگ گردیده‌اند و هرازگاهی در خواب‌های شبانگاهی
 احتمالا این سومین نامه است درباره فساد مالی درخلال زمام داریتان، برای شما می نویسم. اگر چه احتمالا فرصت ندارید، آرزو دارم آن رابخوانید این به سود شما است.
دوستان پیشکسوت و صاحب نام در قامت متولیان رسانه هاکه الزاما بایستی معتقد به شنیدن و انتشار تمامی دیدگاهها و تحمل اندیشه های مخالف بعنوان اولین اصل هدایت رسانه های ملی ونتیجتا پیشرفت ملک و ملت باشند
وضعیت جمهوری اسلامی هم اکنون از نظر داخلی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، نفوذ خود را در منطقه از دست داده و در عرصه بین المللی نیز نمیتواند به حامیان خود روسیه و چین اتکا داشته باشد.
مادّه‌ی منفی کلید واژه‌ا‌ی است برای دنیای تاکنون ناشناخته شده در علم و فلسفه.
نوشته ها عمدتا بر اساس بولتنی بودکه زیر مسئولیت رفیقی از حزب ومن روزانه تهیه ودر اختیار تحریریه رادیو قرارمی گرفت. تمام رادیوهای مهم فارسی زبان توسط حدود بیست نفر ازافرادما وحزب که اکثرا دانشجوبودند
مریم رجوی نه ظرفیت تحمل تندیس « بدون حجاب» ندا آقا سلطان را داشت و نه عکس بدون حجاب او را. درحالیکه پرچم زینب را بدوش می کشد خود را رئیس جمهور برگزیده اسلام دمکراتیک و بردبا ر می نامد.
انتخابات آمریکا با هر خروجی هم که از خود بیرون دهد، وضعیت دیگری پدید خواهد آورد.
در حالی که رهبران جمهوری اسلامی می‌کوشند که کشتی شکسته‌شان را کم و بیش و دست‌کم برای مدتی شناور نگاه دارند، آینده ایران، بار دیگر موضوع صحنه‌آرایی جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل می‌شود.
نام رادیو رادیو زحمتکشان بود.
1 کامنت