رحمت عزیزی
2016/10/31 احتمال از سرگیری ترورهای خارج از کشور
2016/9/14 تکرار توهم"دست نشاندگی" به جای چاره یابی مسئله
2016/7/19 برنامه "دورهمی" یا تمسخر سیستماتیک ملیت های ایران
2016/7/5 حزب دمکرات کردستان ایران هیبت و هیمنه ساختگی داعش ایرانی را درهم شکست
2016/6/17 از سرگیری مبارزات مسلحانه در کردستان و رسانه های فارسی زبان
2013/11/23 سفر نوریزاد نامه نویس به کردستان و چند تذکر
2012/11/19 دفاع از گفتمان "تفرقه بینداز و حکومت کن"
2012/11/18 مهران براتی هنوز به "تفرقه بینداز و حکومت کن" اعتقاد دارد
2012/10/7 دفاع از تمامییت ارضی یا سوق دادن احزاب کردستان به سوی تجزیه ایران
2012/9/9 حقوق ملییت های ایران ممنوع، ماندگاری جمهوری اسلامی آری
2012/1/22 توپ یکپارچگی ایران در میدان سیاستمداران دلسوز ملت فارس
2010/8/30 حجره اصلی از آن احزاب و سازمان های ملیت های ایران است
2010/5/31 موسوی نماد الزایمر سیاسی یا شک در حافظه تاریخی مردم ایران
2010/2/23 اشتباهات« لپی» وزیر اطلاعات در مورد دستگیری عبدالمالک ریگی
2010/1/24 تمامیت ارضی، رمزاتحاد فرزندان ملت حاکم
2009/11/6 پاسخی کوتاه به در خواست محسن سازگارا از ملیت های ایران
2009/1/30 تهدیدات عریان داریوش همایون سخنگوی شوینیسم حاکم