عواقب کار کردن نجار بجای بقال?

دلایل زیاد است اما به صحبت ویلی برانت اکتفا می کنم که می گوید ، جائیکه شهامت مدنی وجود نداشته باشد، ازادی نمی تواند به پیشرفتی نائل شود.و جائیکه به موقع از ازادی ،دفاع نشود تنها به بهای فداکاریهای بزرگ و سهمگین می توان ان را بدست اورد. بزرگترین مشکل درجازدن و بنیانگرائی جامعه ما امیختن دین در چارچوب حکومت داری است.بطور خاص و در کلیه سایر مذاهب بطور عام سه نوع برداشت و دید مذهبی وجود دارد.عامیانه ارتجاعی، کنجکاوانه و حقیقت جوئی و در اخر اعتقادات عالمانه.

  اشاره: امروز ایران در شرایطی است که با بحرانهای شدید داخلی و خارجی روبروست.اگر چه این مشکلات یک شبه به وجود نیامده و اساسا کارنامه رفوزه شده ،این حکومت در عرصه های مختلف این سی و سه سال است.انقلاب با شعارهای توخالی از استقلال و ازادی و جمهوری گرفته تا سعادت ایرانیان شروع شد و به جایی رسید ، که هیج یک از این مولفه ها را در بر نگرفت و چنان مصیبتی را در جامعه رواج داد، که حتی با رفتن این حکومت سالیان درازی طول خواهد کشید تا مرحمی بر این همه زخم خورده باشد .تازه اگر امیدوار باشیم که اینده ایران یک حکومت سکولار و دموکرات و مدافع حقوق بشر باشد.دلایل زیاد است اما به صحبت ویلی برانت اکتفا می کنم که می گوید ، جائیکه شهامت مدنی وجود نداشته باشد، ازادی نمی تواند به پیشرفتی نائل شود.و جائیکه به موقع از ازادی ،دفاع نشود تنها به بهای فداکاریهای بزرگ و سهمگین می توان ان را بدست اورد. بزرگترین مشکل درجازدن و بنیانگرائی جامعه ما امیختن دین در چارچوب حکومت داری است.بطور خاص و در کلیه سایر مذاهب بطور عام سه نوع برداشت و دید مذهبی وجود دارد.عامیانه ارتجاعی، کنجکاوانه و حقیقت جوئی و در اخر اعتقادات عالمانه.امروز قانون اساسی همین حکومت و قوانین جزائی ،همه در برگیرنده از نوعی تفکر عقب مانده از دین در سالیان گذشته است.چه خدمتی در راه سعادت انسانها از این جماعت دیده ایم.جز عقب ماندگی، ترور و خشونت تا اکنون هیچکدام از این علما و دین بازان در جهت سلامت و سعادت علم در جهان موفق به دریافت حتی یک جایزه علمی نوبل نشده اند.در صورتیکه تا پایان قرن بیستم یکصدو سی و دو تن از بالاترین اندیشمندان و دانشمندان که به دریافت جایزه نوبل نائل گردیدند از پیروان ائین یهود بودند.علت اینکه ما هنوز هم گرفتار هستیم این است که این دکانها مشتری دارند و از نا اگاهی مردم سوء استفاده می شود و به انها وعده بهشت می دهند،در صورتی که این دنیا را برای همه تبدیل به جهنم نموده اند و از چاه جمکران برای انحراف افکار عمومی سود میبرند.اگر کشور مسلمانی در ان منطقه سراغ دارید که با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد نیست لطفا ادرس بدهید.تعصبات مذهبی و فرقه ایی و مخالفت با اصول مدرنیته کارنامه امروز ایران است.پس دلیل این همه نا بهنجاری چیست? این است که نجار بجای بقال برای ما نسخه می پیچد پرده اول:با توجه به اینکه این حکومت از ساز و کارهای دین به نفع خود استفاده نموده، اما النون با وجود نسل جدید و مطالبات اساسی مردم از کارگران گرفته تا معلمین و دانشجویان و روزنامه نگاران همه خواستار پیوستن به عصر مدرنیته هستند و خواستار رفع تبعیض و حقوق مدنی خود میباشند.شرایط امروز حکومت مثل دوران قبل ازانقلاب فرانسه است.مورخین درباره طبیعت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی انقلاب فرانسه نظرهای متفاوتی را ارائه میدهند.تفسیرهای متداول مارکسیستی مانند تفسیرژرژ لوفور این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه گرای طبقه متوسط جامعه دانسته اند.بعضی از تاریخ دانان استدلال می کنند که طبقه اشرافی قدیمی ،حکومت پیشین در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق گیران شهری تسلیم شدند.با این حال تفسیری دیگر ادعا میکند که انقلاب فرانسه نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشرمتوسط و ضعیف جامعه بوده است.مطابق این نظریه این حرکت ها همزمان با حرکت های مردمی حقوق بگیران شهری جدید و روستاییان ایالت نشین بودند.اگر شرایط امروز ایران را در نظر بگیریم ، یک جنگ تمام عیار بین مافیای قدرت در جریان است بحرانهای اقتصادی و سیاسی ،عدم مشروعیت داخلی و خارجی، تحریم ها و بیکاری، تورم و همچنین سوءمدیریت ، اختلاس و دزدی، رانت و فساد اداری در کل کشور همه و همه یک بحران پیش از انقلاب است. داشتن سیستم اقتصادی بی کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ایران را ندارد،نماینگر این بحران هاست .پرده دوم:لوئی پانزدهم جنگ های بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود .و لوئی شانزدهم در زمان انقلاب امریکایی از مستعمره نشین ها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بودو بیکاری افزایش یافته بود.مثل جنگ ایران و عراق که علاوه بر صد ها هزار نفر کشته یک هزار میلیارد دلار ضرر اقتصادی هم بر جای گذاشت و هنوز هم اثرات ان را در جامعه میبینیم.و همچنین حمایت از حماس، حزب الله لبنان وسوریه ودیگران که چقدر از پول و بودجه مردم بجای اینکه صرف پیشرفت ایران شود ،صرف انها شده است.پیش از انقلاب فرانسه میتوان به خرج های اشرافی و اشکار لوئی شانزدهم و ماری انتوانت و فشار به مالیات دهندگان از قشرهای مختلف مردم و فقیر تر شدن و گرفتاری مردم که با سوءتغذیه دست به گریبان بودنداشاره نمود. و به عوامل این انقلاب اضافه نمود. که دقیقا شباهت های زیادی به سیستم جمهوری اسلامی دارد.النون دعوا بر سر قدرت و متهم کردن جنا ح های مختلف بر علیه هم در رسانه ها در ولخرجی ها و اختلاس ها از باند هاشمی و احمدی نزاد و بیت رهبری گرفته تا رده های پایین نظام ومسولین و تهدید نظامیان در خصوص جنگ احتمالی همه یک پیام دارد و ان ورشکستگی کامل این حکومت توتالیتر است .پرده سوم:در انقلاب فرانسه نمی توان از خواسته های اجتماعی و سیاسی صرفنظر نمود که بسیاری از ان اعتراض ها برخواسته از ایده های عصر روشنگری داشت.همه از حکومت یک طبقه خسته شده بودند و تسلط اشرافیان و روحانیت و کلیسا را مسبب این گرفتاری ها میدانستند.و در نتیجه خشم کشاورزان و حقوق بگیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشرافان و امتیاز روحانیون چیره گشت.و ان واقعه بوجود امد.دقیقا در شرایط امروز ایران این مطالبات سیاسی و اجتماعی که از جنبش سبز شروع شد میتواند اتحادی با طبقه کارگران و معلمین و طبقه ضعیف جامعه در سرنگونی این حکومت ایجاد نماید.نتیجه:به اعتقاد من مردم ایران نامسلمان ترین مردم کشورها در منطقه خاورمیانه است.به دلیل دوگانگی فرهنگی و مذهبی میتوان از بعد مثبت به ان نگریست.مردم ایران در منفی ترین ابعاد تجاوز و خشونت در این سی و سه سال با این حکومت مذهبی دست به گریبان بوده و از هر روزنه ایی برای اعتراض استفاده نموده است .که می توان با تغییر این حکومت بدون مرحله واسط انتقالی لوتریسم به گفته لوتر در پانصد سال پیش به حکومت دموکراسی و سکولاریسم و مردم سالاری رسید.چون این ظرفیت در بین مردم و جوانان یافت می شود.و می توان از این پتانسیل بهترین بهره برداری را نمود.به شرط اینکه اپوزیسیون بتواند در قبال این بحرانها که ایران به طرف فروپاشی و یا براندازی می رود ،راهکار و مانفسیت ارائه دهد و دست به یک اتحاد فراگیر بزند.به امید اینکه نجار و بقال به سر شغل خودشان بروند و اینقدر اغتشاش ایجاد ننمایند.

محمد زمانی روزنامه نگار و فعال سیاسی

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز شما مدافع حقوق مردم ایران هستید یا ترکیه...به هر حال هر کشوری بدنبال منافع خودش هست..در همین ترکیه ببنید با کردها چه برخوردی دارند..مهم حقوق بشر است..ترکیه هم با حمایت امریکا بدنبال قدرن اخوان المسلمین در خاورمیانه است..منافع من و شما که ایرانی هستیم کجاست...شما چگونه منافع ایران را تعریف میکنید..تا این حکومت هست نفع همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه است..ما باید راهی برای براندازی این حکومت پیدا کنیم انگاه منافع خودمان را دنبال نماییم...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز از اینکه ایران هنوز دردالان های تاریک دنبال سوراخ موش میگردد.شما چه راهکاری دارید که ایران اینده با یک سیستم غیر متمرگز که همه به حقوق خود برسند.میتوان از این وضعیت خارج شود و جایگاه خودمان را بتوانیم بدست اوریم..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" نیروی گریز از مرکز و آینده ایران """ نیروی گریز از مرکز به این معناست که من آزربایجانی غیر فارس ایرانی‌ "" رفاه، آسایش، آزادی و کرامت انسانی‌ """ خود را در جدائی از حصار محدود روستای فارسی‌ و ارتباط با "" دهکده جهانی‌ "" میبینم، من انزوای جهان محدود " روستای فارسی‌ " را نمیپسندم، در مقابل چشمان من جمهوری آزربایجانی وجود دارد که با دنیا مشکل ندارد، با همسایگان مشکل ندارد، و اقتصادش با رتبهٔ "" ۴۳ "" اقتصاد رقابت پذیر "" از ایران و روستای فارسی‌ با رتبهٔ "" ۶۶ "" بالاتر است، من آزربایجانی ترکیه را میبینم که هر سال ۲۸ میلیون توریست دارد، از این راه ۳۰ بیلیون دلار درامد دارد، با دنیا نیز هیچ مشکلی‌ ندارد، راستی‌ حدس بزنید در صفری که مرسی مصر به ترکیه در آخر این ماه در نظر گرفته، کی‌ دعوت شده؟ "" بارزانی از اقلیم کردستان عراق "" و حدس بزنید کی‌ دعوت نشده؟ ایران، عرب ایرانی نیز " قطر `` را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" بومی گرائی، بازگشت به خویشتن جامعه فارسی‌ ایران را رودر روی روستای فارسی و دهکده جهانی‌ قرار داد "" این روند "" انزوای ایران "" را در عصر "" جهانی‌ شدن "" قطعی خواهد کرد، سیستمی‌ که ایران راا فارس و زبان را فارسی‌ تعریف می‌کند چونکه بر پایه "" نفی و نفرت از دیگران مخصوصا ترک و عرب "" بنا شده امکان ارتباط با دنیای پیرامونی را قطع کرده و کار کشور به جائی خواهد رسید که " کشور منزوی بزرگ ایران "" انزوای خود را با "" کشور منزوی کوچک ارمنستان "" شریک خواهند شد. رئیس جمهور مصر "" مرسی "" در آخر این ماه صفری به ترکیه خواهد داشت، قطبی در حال شکل گیری است که کنترل خلیج توسط " کشور‌های شورای همکاری خلیج " کنترل دریای سیاه و مدیترانه توسط ترکیه و کنترل تنگه جبلل طارق را در سر دارد، ایران هنوز در دالان‌های تاریک تاریخ دنبال سوراخ موش میگردد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""چرا ایران به این روز افتاده است؟ """ در ایران مدرنترین "" انقلاب مشروطیت "" شکست می‌‌خورد، کسی‌ که " تیر خلاص " را به این انقلاب می‌‌زند لقب " رضا خان کبیر " را می‌گیرد، سلسه پهلوی " اصلاحات بر علیه اصلاحات " چون جغد شومی‌ بر بستر این جامعه جاری می‌‌سازد، "" بازگشت به گذشته، بومی گرائی مزخرف، آرمان شهر فارسی‌، تفکر چپی که دشمن پیشرفت است و از همه مهمتر "" استدلال قیاسی "" ایران را از قافلهٔ پیشرفت و تمدن به دور نگاه میدارند. من در کامنتی نوشته بودم که " هیپنوتیز شدگان فقط به شیوهٔ قیاسی " استدلال و اندیشه میکنند، جامعه فارسی‌ نگاهش به دنیا با " استدلال قیاسی " است، نگاهی‌ به سایت " توده‌ ای‌ها " پیک نت " بکنید که از استالین چنان ستایشی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای زمانی بدرستی همه مشکلات را به حکومت فعلی و با تیتر عواقب کار کردن نجار به جای بقال توضیح داده اند حال چگونه میتوان به این اقای نجار گفت که برو نجاری خودت را کن و بگذار ایران یک روند دموکراتیک و شایسته سالاری داشته باشد..ایا با یک اتحاد فراگیر و برنامه میتوان به این هدف رسید یا خیر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود دوست ما در خصوص روند رشد اقتصادی ترکیه اظهار نظر فرمودند و اشکالی هم ندارد...حال سوال اینجاست که چگونه میتوانیم ایران را به این مرحله برسانیم...اگر در این زمینه نظر بدهید ممنون میشوم..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" جهش اقتصادی ترکیه """ در عرض یک ده، تولید ناخالص داخلی‌ "" GDP "" ترکیه سه‌ ۳ برابر شده، از ۲۳۱ بیلیون در سال ۲۰۰۲ به ۷۷۳ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۱، ترکیه تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۳ اقتصاد خود را به "" ۲ دو تریلیون دلار "" در سال برساند، این ترکیه را وارد لیست "" ۱۰ ده اقتصاد برتر دنیا خواهد کرد، بزودی پارک صنعتی و فن آوری ترکیه افتتاح خواهد شد و در عرض ۷ تا ۱۰ سال از محل این پارک فن آوری نزدیک به ۱۰ بیلیون دلار درامد نسیب ترکیه خواهد شد، این پارک صنعتی بزرگترین پارک صنعتی در اروپا خواهد بود، این پارک به "" silicon valley سیلیکان ولی‌ "" ترکیه نیز مشهور شده، همچنین تبدیل استانبول به یک مرکز مالی‌ جهانی‌ و ساخت مرکز "" وال استریت "" در برنامه توسعه استانبول گنجانده شده، """ این جهش چگونه امکان پذیر خواهد شد؟ "" اقتصاد ترکیه از مرحلهٔ اقتصاد کشاورزی، دولتی به اقتصاد بازار ، صنعتی رسیده و در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به اعتقاد من تا این حکومت وجود دارد هیچ راهی وجود ندارد.برای جذب سرمایه باید امنیت ایجاد نمود و حتی برای توریست هم همینطور..این حکومت به غایت ضد ملی است .ترکیه هم به دلیل بی لیاقتی این حکومت در منطقه و با سیاست درست از ایران پیشی گرفته است ..باید راهی برای نجات این مردم پیدا نمود...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ما در مورد ترکیه و روسیه نظر داده اند.النون صنعت توریسم ترکیه 60میلیون دلار درامد دارد .اما ایران نتوانسته جذب توریست بکند و دلیلش این حکومت قرون وسطی است.شما چه راهکاری در خصوص ایران اینده دارید ..که بتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اما النون با وجود نسل جدید و مطالبات اساسی مردم از کارگران گرفته تا معلمین و دانشجویان و روزنامه نگاران همه خواستار پیوستن به عصر مدرنیته هستند و خواستار رفع تبعیض و حقوق مدنی خود میباشند.من با این قسمت شحبت های اقای زمانی موافق هستم.چون من به عنوان یک جوان امروزی خواستار تحول هستم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به اعتقاد من ما ایرانیان مردم تاریخی هستیم اما از تاریخ درس عبرت نمیگیریم..این همه تاریخ در جلوی ما بوده اما باز تجربه نمیکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" مقایسه چشم انداز سرمایگذاری برای ایران، ترکیه و روسیه """ هر دو ۲ کشور ترکیه و روسیه میزان قابل توجهی‌ از سرمایگذاری خارجی‌ را در یک دهه آینده جذب خواهند کرد، ولی‌ بافت و سرشت این سرمایگذاری با توجه به تقابل عوامل اقتصادی، سیاسی، جقرافیائی، اجتمائی به میزان قابل توجهی‌ متفاوت خواهد بود، در حالیکه روسیه بیشتر سرمایگذاری‌های در پروژهای انرژی و زیر ساخت‌ها را که در "" مرز خطر و ریسک بالا "" هستند جذب خواهد کرد، ترکیه سرمایهگزاریهای با "" خطر و ریسک کمتر ولی‌ رشد بیشتر و بالاتر را به خود جذب خواهد کرد و بدین سبب "" رشد سریع و پایدار ترکیه "" ترکیه را نسبت به روسیه در موقعیت بهتری قرار خواهد داد در حالیکه محیط کسب و کار روسیه امکان انطباق با کاستیهای ساختاری را به شما نخواهد داد، اخیرا پوتین روسیه در یک "" چرخش ۱۸۰ درجه "" سیاست‌های اقتصادی استالین را برای شکوفائی اقتصاد روسیه برگزیده،