در صورت احیای جنبش سبز؛ کشوراز جنگ و تحریم نجات خواهد یافت

فایل صوتی سخنرانی احمد پورمندی در رابطه با موضوع اتاق فرهنگ گفتگو در باره « با ادامه تحریم ها و یا آغاز جنگ ؛ ایران به کجا خواهد رفت؟ » از جمله بر روی احیای جنبش سبز اشارانی داشت که با هم می شنویم:

انتشار از: