سخنرانان در باره حذف نام مجاهدین خلق از لیست نرور امریکا

چگونه مجاهدین می توانند ، تناسب قوا را به سود خود تغییر دهند/ ایا مجاهدین  دمکرات شده اند ؟ پس چرا برای مردم  ایران  و بدون رای آنان ؛رئیس جمهور تعیین می کنند؟!!!

انتشار از: