سودای کسب قدرت در سایه جنگ و حمله نظامی به ایران

نظر به اهمیت افشای طرح های تجزیه طلبانه که متأسفانه برخی از روشنفکران ناآگاه ایران نیز با حمایت خود از تحرکات مشکوک گروههای قومی ، نادانسته تیشه به ریشه تمامیت ارضی ایران و جنبش دمکراسی خواهانه مردم این کشور میزنند و زمینه را برای جنگ و ستیزهای قومی در ایران فراهم میسازند ، در نوشتاری دیگر به بررسی چهار مورد تحرکات تجزیه طلبی در پرتو جنگ و تجاوز خارجی به ایران خواهم پرداخت تا نسل جوان ایران ، از هر قوم و طایفه و دین و مرام و مسلکی بدانند که پرژوه " ملت سازی" و...

دیدن تصویر دو مرد سالخورده وخسته ،  نشسته در میان دو پرچمی که هیچیک از این پرچم ها شباهتی  به پرچم ایران ندارد و به هنگام امضای توافقنامه ای که گویا قرار است این توافقنامه نقشه راهی باشد برای آزاد ساختن یکی از استانهای ایران و نه همه ی ایران ، و توافقنامه ای که در آن بندرت ازکشور و ملتی بنام ایران که قوم کرد بخشی از آن کشور وملت را تشکیل میدهد نامی برده شده است ، سؤظن هائی فراوانی را در هفته های اخیر نسبت به دو حزب کموله و دمکرات کردستان ایران در میان ایرانیان برانگیخته است و صفوف متفرق و پراکنده مخالفان جمهوری اسلامی درخارج از کشور را پراکنده تراز پیش ساخته ،  و آرایش غیر ضروری دیگری  را در سپهرسیاسی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شکل داده است که بی تردید این آرایش جدید سودش به جیب  سران فاسد و جنایتکار جمهوری خواهد رفت و زیان اش هم عاید جنبش ضد تبیعض و دمکراسی خواهانه مردم ایران درسرتاسر آن کشور خواهد شد .

 امضای توافقنامه ای بین آقایان مهتدی و هجری ، رهبران دو حزب کموله و دمکرات کردستان ایران ( دوحزب مذکور در سالهای اخیر از درون شاهد انشعاب های گوناگونی بوده اند ، و درحال حاضر بجز آقایان مهتدی و هجری که خود را رهبران این دوحزب میدانند کسان دیگری نیز مدعی رهبری دو حزب فوق میباشند و معتقدند که این آقایان با زد و بند ، رهبری حزب را غصب کرده اند)  البته از منظرخشونت پرهیزی وصلح دوستی  و اینکه رهبران سالخورده  دو حزب مذکور، سرانجام  پس ازسه دهه و اندی به درجه ای از تعقل وتمدن رسیده اند که به جنگ و خونریزی در میان خود خاتمه دهند و ازاین پس با زبان اسلحه و آتش با یکدیگر سخن نگویند و هوادران و پیشمرگه های متعصب و ناآگاه خود را با برچسب هائی از قبیل "خیانت و ضد انقلاب و سازش کار" و در مواردی بخاطر توسعه نفوذ و قلمرو حزب خود در این  و یا آن روستای کردستان به ریختن خون همدیگر ترغیب نکنند ، البته که نقطه ی عطفی است درتاریخچه  دوحزب مذکور ، و از این جهت بدون تردید موجب شادمانی تمامی آزادیخواهان خشونت پرهیز و دگراندیشان دمکراسی خواه در سرتاسر ایران است . اما از منظر منافع ملی مردم ایران  که منافع همه شهروندان ایرانی اعم اززن و مرد و اقوام و ادیان و اقشار و طبقات مختلف را و ازجمله منافع طوایف مختلف کرد ایرانی را نیز شامل میگردد این توافقنامه گامی است ارتجاعی و تفرقه افکنانه و تلاشی است برای دامن زدن به اندیشه تجزیه طلبی در میان اقوام و طوایف ایرانی با چند هزار سال سابقه همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر، و رهبران دوحزب کموله و دمکرات کردستان ایران شاید ندانند که آسیب چنین حرکات نابخردانه و نسنجیده ای  در درجه اول  متوجه مبارزه مدنی و دمکراسی خواهانه مردم کردستان ایران خواهد گردید که امروزه برای رفع تبعیض های قومی ومذهبی وجنسیتی  وغیره و غیره  نیازمند به همبستگی و همدلی تمامی ایرانیان در سراسر کشور و خارج از کشور میباشند .

 چقدر شگفت انگیز و تأسف بار است که مسئله مهمی مانند چگونگی اداره ی دمکراتیک و غیرتبعض آمیز یک کشور که موضوعی است تخصصی و می بایستی توسط  کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تاریخی و فرهنگی جامعه رنگارنگ ایران ، مورد بررسی دقیق وهمه جانبه قرار گیرد و طرح های جامعی تهیه گردد ، تا در فردای آزادی ایران به مجلس مؤسسان  و نمایندگان واقعی مردم ایران که از طریق یک انتخابات آزاد برگزیده خواهند شد ارائه گردد ، امروزه  به دستمایه ای برای قدرت طلبی ها و جاه طلبی ها و چه بسا کسب درآمد کسانی گردیده است  که این افراد به گواهی تاریخ و زندگی شخصی شان ، متأسفانه حتی قادر به مدیریت احزاب کوچک خود که مدام شاهد انشعاب های گوناگون و درگیری های خونینی بوده اند نیستند تا چه رسد به اداره یک جامعه متنوع و رنگارنگ  با تمام پیچیدگی ها و بغرنجی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و جغرافیائی آن  ، از این گذشته  چقدر شگفت انگیز و تأسف بار است کسانی که  از طرف هیچکس واز طریق هیچ انتخاباتی  به عنوان نمایندگان مردم برگزیده نشده اند ،  پس از چند دهه زندگی در کشورهای اروپائی و امریکائی و با هزاران کیلومتر فاصله ازایران ، صرفاً با انگیزه های سیاسی و قدرت طلبی و تأمین منافع حزبی وگروهی خویش بیکباره در لباس نماینده  قوم و ملتی ظاهر میشوند و خود را مجاز میدانند که از بالای سر مردم ، برای مدیریت آینده یک کشور و نحوه زندگی نسل های آینده مردم یک سرزمین تصمیم بگیرند .

گرچه رهبران دوحزب کموله و دمکرات کردستان ایران پس ازمشاهده اعتراض ها و ناخشنودی بسیاری از فرهیختگان و نهادهای دمکراتیک و ملی و مدنی ایران نسبت به توافقنامه سؤظن برانگیز دو حزب ، با صدور بیانیه هائی و انجام مصاحبه هائی تلاش کردند که اتهام تجزیه طلبی را از دامان خود پاک نمایند و چنین وانمود کنند که توافقنامه مذکور در جهت اتحاد احزاب و نیروهای کردستان برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی است ، اما بهرحال ازآنجائی که این آقایان در نوشته ها و گفته ها و صاحبه های  بعدی خود ، همچنان یکی به میخ میزنند و یکی به نعل ، و مردم ایران را از آنچه در پشت درهای بسته این دوحزب میگذرد مطلع نمی سازند و نیات پنهانی خود رااز صدور توافقنامه مذکور شفاف نمیسازند ، لاجرم سؤظن ایراندوستان نسبت به آن  توافقنامه و اهداف پنهانی آن ، همچنان برجای باقی خواهد ماند . ناگفته نماند که همزمانی صدور این توافقنامه با شایعات قریب الوقوع بودن حمله نظامی اسرائیل به ایران و درخواست پیشین آقای مصطفی هجری رهبر حزب دمکرات کردستان ایران از پیمان "ناتو" و سایر حمله کنندگان احتمالی با ایران ، مبنی برممنوعه اعلام کردن پرواز بر فراز آسمان کردستان ایران نیز مزید برعلت شده است و بی اعتمادی و سؤظن ایرانیان را نسبت به رهبران حرب کموله و دمکرات دوچندان کرده است .

نگارنده این سطور گمان نمیکند که آقایان مهتدی و هجری ، که هرکدام  چند دهه از عمر خویش را در مبارزه با دو دیکتاتوری شاهی و شیخی گذرانده اند هنوز از بدیهیات تاریخ ایران و جامعه شناسی درهم تنیده اقوام و طوایفی که در سرزمینی بنام ایران هویت تاریخی پیدا کرده اند بی اطلاع باشند و ندانند که مقوله ای بنام ملت حاکم  وغالب(بخوانید ملت فارس) و ستمی که گویا "ملت فارس" برسایر "ملل" در ایران وارد نموده و مینماید فرضیه ای است جعلی و بی پایه و اساس که همیشه از جانب قدرتهای خارجی و با هدف تجزیه ایران بدان دامن زده شده و همیشه دارو دسته های فرصت طلبی در میان اقوام و عشایر ایرانی از این فرضیه جعلی محملی ساخته اند برای قدرت طلبی های خود ، آخر کدام عقل سلیمی میتواند قبول کند که  به بهانه ی جنایاتی که دو رژیم دیکتاتوری سلطنتی و اسلامی در حق هموطنان کرد و ترک و عرب و بلوچ و لر وشمال و جنوب و غرب و شرق  و مرکز و .....   مرتکب شده اند و به بهانه تبعیض هائی که این دو رژیم در مورد اقوام مختلف ایران در گوشه و کنار این سرزمین اعمال داشته اند ، آن  دو رژیم دیکتاتوری و ضدمردمی را نماینده ی "ملت فارس"  قلمداد نمود و جنایات و تبهکاری های آنان را به حساب ملت حاکم که گویا همانا "ملت فارس" است واریز نمود و در پایان نتیجه گیری کرد که برای رفع این تبعض ها و بیرون آمدن از زیر یوغ حکومت "فارس های متجاوز واشغالگر" بهترین راه حل این است که حکومت های  قومی و محلی در ایران تشکیل گردد و هر تکه ای از ایران سپرده شود به حزب و دسته و رئیس طایفه و قبیله ای که خود را نماینده یک قوم میداند !  گوئی که قومی بودن یک دولت محلی ، ضامن دمکراسی و عدالت اجتماعی ورعایت حقوق شهروندی ساکنان یک منطقه و سرزمین میگردد ! و گوئی که اگراستان کردستان ایران به احزاب و گروههای کرد ، که گاهی اوقات در رقابت با یکدیگر بر سر نفوذ در یک محله و یا یک روستا یکدیگر را به گلوله بسته  اند سپرده شود این گروهها حافظ منافع ملی کشور ایران و حقوق شهروندی مردم کرد خواهند بود !  آقایان مهتدی و هجری در توضیح توافقنامه سؤظن برانگیز، در مصاحبه های بعدی خود اصرار ورزیده چنین وانمود کنند که توافقنامه حزب دمکرات و کموله ، گامی است در جهت اتحاد نیروهای دمکراسی خواه برای مبارزه با جمهوری اسلامی ! وکسی نیست که از این آقایان سئوال کند که آیا رژیم های دیکتاتوری و تبعیض گرای پهلوی و جمهوری اسلامی را نماینده و برآمده از"قوم فارس" دانستن و دامن زدن به نفرت قومی در میان هموطنان کرد ما ، گامی است در جهت اتحاد نیروهای آزادیخواه برای برچیدن رژیم جمهوری اسلامی ؟!  آیا سوسیالیسمی که شما رهبران دوحزب کوموله و دمکرات کردستان  یک عمر برای آن تبلیغ کرده و زحمتکشان و ستمدیدگان کردستان را به آن  وعده داده اید از شوونیسم قومی و تفرقه افکنی در میان مردم این سرزمین میگذرد؟! و آیا براستی شما رهبران احزاب قومی که تا دیروز به  "جهان وطنی" بودن خود افتخار میکردید  نمیدانید که از دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی وشوونیسم قومی در میان مردم یک سرزمین ، چیزی بجز فاشیسم و جنگ و ستیز داخلی بین اقوام و طوایف ایرانی که سابقه زندگی مسالمت آمیز چند هزار ساله در کنار یکدیگر دارند نخواهد روئید ؟!  

آری در گذشته چنین بوده است و امروز نیز چنین است که وقتی طبل جنگ  و حمله قدرتهای خارجی به ایران به صدا در آید ، برخی از فرصت طلبان قدرت نیز بحرکت درمیایند تا شاید با اتکا به نیروهای خارجی و در زیر چتر حمایت آنان در گوشه ای از این سرزمین بساط  فرمانروائی بگسترانند وحکومتهای دست نشانده قومی و وابسته به قدرت های خارجی را تشکیل دهند ، نگاهی به تاریخ گذشته و مشخصاً تاریخ 70 سال اخیر ایران ، این واقعیت را بروشنی نمایان میسازد که تنور تجزیه طلبی همیشه زمانی در ایران داغ گردیده است که قدرتهای خارجی در جهت مقاصد شوم خود ،  به احزاب و گروههای قومی درایران ، وعده حکومت بخش هائی از ایران را داده اند . اصولاً تحریک و تحرکات تجریه طلبی در ایران بدون عقبه خارجی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی قدرت خارجی هیچگاه حتی در زمانی که ضعیف ترین و فاسد ترین حکومت های مرکزی در ایران زمام امور را بدست داشته اند موضوعیت نداشته است . اگر آقایان مهتدی و هجری که در روزگاری نه چندان دور داعیه "تغییرجهان" و نجات دادن بشریت  ستمدیده از چنگال امپریالیسم جهانی را در سر داشتند ،  فقط تاریخ  70 سال گذشته ایران را که ورق بزنند بروشنی خواهند دید که در طول این مدت ، ایران چهار بار شاهد تحریک و تحرکات تجریه طلبانه بوده است و در هرچهار بار رد پای جنگ و حمله نظامی قدرتهای خارجی به این سرزمین نمایان است و این چهار بار عبارنتد از:

1 –  سالهای 1320 خورشیدی ، جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط نیروهای شوروی و انگلیسی و شکل گیری دو حکومت محلی آذربایجان و کردستان توسط فرقه دمکرات آذربایجان برهبری جعفر پیشه وری و حزب دمکرات کردستان ایران برهبری قاضی محمد ،  بدستور مستقیم رهبران حزب کمونیست شوروی و با حمایت ارتش اشغالگر روس که درآنزمان آذربایجان  و کردستان ر ادراشغال خود داشتند . 

2 – سالهای 1347 تا 1354 خورشیدی و اختلافات ایران و عراق برسر شط العرب که دو کشور را تا آستانه جنگ پیش برد و فعال شدن گروههای قومی تجزیه طلب توسط سران حزب بعث عراق و با پشتیبانی شوروی و گروههای وابسته به آن از قبیل حزب توده ، فرقه دمکرات آذربایجان ، حزب دمکرات کردستان ایران و .... که آن تحرکات تجزیه طلبانه با عقد قرار داد 1975 بین رژیم شاه و صدام حسین موقتاً خاتمه یافت.

3 – سالهای 1359 تا 1367خورشیدی و جنگ 8 ساله ایران و عراق و اشغال بخش هائی از ایران توسط ارتش صدام حسین با هدف جدا سازی خوزستان و مناطق نفت خیز از ایران . ناگفته نماند که در هفته های نخست تجاوز ارتش بعث عراق به ایران و اشغال خرمشهر و پاره از روستاهای خوزستان ،رهبران حزب بعث عراق ، مدعی آزاد سازی آزاد سازی "عربستان" (نام جعلی برای خوزستان) از زیز یوغ "اشغالگران مجوس" یاد کردند و و فرماندارها و بخشدارهائی هم برای مناطق اشغالی تعیین نمود .  

4 – دوران کنونی که بی تدبیری ها و رجزخوانی های جنگ افروزانه و اقدامات تروریستی وبرنامه غیر شفاف اتمی جمهوری اسلامی موجب گردیده است ایران را در معرض جنگ و حمله نظامی اسرائیل و سایر قدرتهای خارجی قرار دهد که از خلال آن امروزه برخی از گروههای قومی تجزیه طلب به حرکت در آمده اند .

و طنز تاریخ این است که از چهار مورد تحریک و تحرکات تجزیه طلبانه در طی 70 سال گذشته ، سه مورد آن ساخته و پرداخته ی دست ابر قدرت روس و ایادی و جیره خوارانش در ایران بوده است  و مورد چهارم یعنی دوران کنونی که اسرائیل و عربستان سعودی و برخی از نفتخواران جهانی مبتکرو تحریک کنندگان طرح تجزیه ایران می باشند باز مشاهده میکنیم که مجریان و خدمت گزاران محلی طرح تجزیه ایران ، همان احزاب و گروههائی هستند که روزگاری در خدمت ابر قدرت روس بوده اند ! گوئی که برای این آبروباختگان بی وطن چنین چرخش صدو هشتاد درجه ای از مواضع سیاسی و باورهای ایدئولوژیک خود  مهم نیست ! مهم  سودای بقدرت رسیدن رهبران احزاب و گروههای تجزیه طلب در گوشه و کنار ایران است .  

 کلام آخر :

 برسمیت شناختن زبان و فرهنگ اقوام ایرانی و تمرکز زدائی از قدرت مرکزی و تدوین قوانینی برای اداره دمکراتیک استانها و مناطقی که حقوق و منافع شان توسط دو رژیم دیکتاتوری شاهی و شیخی پایمال شده و مورد تبعیض قرار گرفته اند ، امروزه مورد تأیید  جامعه تحول خواه ایران و تمامی دگراندیشان و روشنفکران و احزاب و نهادهای دمکراتیک ایرانی میباشد و هیچگونه شک و شبهه ای در مورد رفع تبعیض های جنسیتی و قومی و مذهبی و طبقاتی درایران پس از جمهوری اسلامی  وجود ندارد ، اما نقشه راهی که تمامی شهروندان ایرانی را به ایرانی آزاد و بی تبعیض برساند از طریق تفرقه افکنی میان مردم ایران و دامن زدن به احساسات فرقه ای و قومی میسر نمیگردد . ایران آزاد و آباد و بی تبعیض  با همدلی و اتحاد و مسئولیت پذیری همه اقوام ایرانی از هر تیره و تبار و همه شهروندان ستمدیده ایرانی با هر عقیده و دین و مرام ومسلکی ساخته خواهد شد نه با سودای پاره پاره کردن ایران و ایجاد حکومت های قلابی و قومی و وابسته به قدرتهای خارجی درهر پاره ای از این سرزمین کهنسال و باستانی .

 نظر به اهمیت افشای طرح های تجزیه طلبانه که متأسفانه برخی از روشنفکران ناآگاه ایران نیز با حمایت خود از تحرکات مشکوک گروههای قومی ، نادانسته تیشه به ریشه تمامیت ارضی ایران و جنبش دمکراسی خواهانه مردم این کشور میزنند و زمینه را برای جنگ و ستیزهای قومی در ایران فراهم میسازند ، در نوشتاری دیگر به بررسی چهار مورد تحرکات  تجزیه طلبی در پرتو جنگ و تجاوز خارجی به ایران خواهم پرداخت تا نسل جوان ایران ، از هر قوم و طایفه و دین و مرام و مسلکی بدانند که پرژوه " ملت سازی" و  برانگیخن احساسات قومی و نژادی که امروزه برخی از احزاب و گروههای قومی سخت به آن سرگرم میباشند ، ریشه در کدام تاریخچه  دارد و چه نتایج فاجعه باری میتواند برای مردم ایران ببار آورد .

11 مهرماه 1391

2 اکتبر 2012

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زمان فریب دادن مردم با کلماتی مانند تمامیت ارضی و وحدت ملی بسر رسییده تنها راه رسیدن به آزادی و تفاهم در بین ملت های ایران فدرالیسم است.لطفا دست از این حرفهای ........ و عوام فریبانه بردارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی این همه آگاهی و اشتیاق مشترک را برای برپایی یک نظام مورد قبول همه ملیت های ایرانی را در بین این ملیت ها می بینم واقعا خوشحال می شوم. دور نیست روزی که شاهد یک ایرانی باشیم که همه از زندگی کردن در آن راضی باشند و نه فقط عده ای خاص!
در ضمن از همین جا خطاب به شاهزاده پهلوی عرض کنم: که حنای شما هم برای ما دیگر رنگی ندارد! برای ما ارزانی و یا پلاژهای مختلط لب دریای خزر و یا فیلمفارسی و... نشانه آزادی نیست! برای ما اول زبان و فرهنگ خودمان مهم است و بعد تمامیت ارضی ای که سرفصل همه حرفهایتان است. من یکی که به هیچ وجه نظرات شما را تحمل نکرده و ملیتهای عزیز ایرانی هم باید بییشتر مواظب امثال ایشان باشند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در رابطه‌ با نوشته‌ی اخیر آقای ستوده‌ من صحبتی ندارم چون آب در هاون کوبیدن است آقای ستوده‌ نه‌ اولین نفرند و نه‌ آخرین نفرند که‌ تفکرات پان ایرانیستی خود را بیان میکنند ولی مسئله‌ی جالب تمام این پان ایرانیستهای تمامیت خواه از خود راضی در لابلای نوشته‌ی آنها نفرت و تنفر و توهین به‌ ملتهای دیگر به‌ نوعی به‌ چشم میخورد آقای ستوده‌ حتمأ خوب به‌ یاد دارند در همین سایت ایران گلوبال مدتی پیش نیز نوشته‌ای گذاشته‌ بودند در رابطه‌ با خلیج عربی یا خلیج فارس و جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی جالب ایینجا بود که‌ در آن نوشته‌ آقای ستوده‌ نتوانستند افکار به‌ غایت شوینستی و فاشیستی خود را پنهان کنند و شفاف عرب ستیزی و توهین به‌ عربهای به‌ ذم ایشان صحرا گرد و پا پتی و بی فرهنگ کار را به‌ جای رساندند که‌ ادعای ارضی سرزمین های ایران زمین را میکنند در هر صورت هیچ چاره‌ای نیست فاشیزم ایرانی سینه‌ چاک کرده‌

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ستوده! ملتی که, منظورم ملت پارس شما است, تاریخ نویسش از هیچ, یک تاریخ تمدن 7500 ساله ایران پارسی به سازد, برای شاهانش( کورش) آرامگاه و منشور جعلی بسازد, عکس خمینی را در ماه رویت کند, به چاه چمکران به امام زمان عریضه بیندازد, کار وبار و محفل و مهمانی هایش جوک گفتن و توهین کردن به هم کشوری هایش باشد, ورتیس جمهورش درسازمان ملل به صندلیهای خالی صحبت کند و فیلم بردارش به آمریکا پناهنده شود و مشاورش در نیویوک کتک بخورد ولی بعد از برگشت به ایران از آن موفقیت بزرگ به خورد ملت بدهد, روشن فکر و سیاست چی اش هم شما و کسانی مثل شما میشود. من که از هم کشوری تان بودنم ,چه عرض کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام ودرودآقای ناصر ایرانپورعزیز،نمیدانم آقای ستوده ازامضا کنندگان بیانیه ارتجاعی وعقب مانده تمامیت ارصی(مرضی)هستند یانه؟ولی نوشته قومگرایانه ایشان درواقع همان حرفهای 90ساله پان فارسیسم وفاشیسم فارس محوراست که آقایان همان حرفهای احمدی نژادوخامنه ای ورفسنجانی رابا آب وتاب دموکراسی وآزادی انتخابات، درواقع دنبال نخودسیاه فرستادن ناآگاهان واحمقان هستند.درواقع ما درمورد مسائل ملی قومگرایان فارس محوررادرکناررهبران جمهوری اسلامی ودربرابرخودداریم وچه خوب که آقای ستوده هم درکناردرویش پوروامیرخسروی وپاسدارمحسن رضائی وبنی صدرقراردارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای بهروز ستوده اولا قوم و طایفه خودت و هم فکرانت هستند ما سرزمین و کشوری به نام آزربایجان داریم که اکثریت بالایش را ترکان آزربایجان تشکیل میدهند و این کشور بدون خواست ملتش صد سال است که تحت اشغال راسیست فارس می باشد و این ملت بخاطر رهایی و استقلال آزربایجان چندین حرکتهای ملی را انجام داده ولی بخاطر منافع امپریالیست شرق و غرب توانایی حفاظت از آن را از دست داده ولی در مقطع کنونی با پتانسیل بشتر از حرکتهای قبلی از نظر آگاهی به منافع ملی و خواست عموم ملت ترک آزربایجان برای استقلال و همچنین قرار گرفتن منافع سرمایداری برای ایجاد مناطق بدون تنش و جداسازی مناطق استراتژیک انرژی از هم در راستای منافع آزربایجان جنوبی و ملت ترک قرار گرفته است در نتیجه آزربایجان جنوبی از این موقعیت تمام وکمال در رسیدن به هدفهای خود استفاده خواهد کرد. و شما بهتر است به جای نصیحت و آموزش جوانان ملت های غیر فارس فکری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کوروش آرام بخواب، ما ستوده‌ها بيداريم! ما با ملغمه‌ای از شووينيسم و فاشيسم و ناآگاهی مفرط و ناصادقی مرزوبومی را که‌ برايمان به‌ جايی گذاشتی نگه‌ می‌داريم، همانطور که‌ در چند صد سال اخير برايت با اين فرهنگ و اين تمدن عقب‌مانده‌ نگه‌ داشته‌ايم!! آيا کسی که‌ هنوز نمی‌داند که‌ محدوده‌ی جغرافيايی کردستان کجاست و اما در مورد سرنوشت آن فضل‌فروشی می‌کند، می‌تواند از "تماميت ارضی" مورد نظرش دفاع کند؟! حضرت ستوده‌، با کمال صراحت خدمت شما عرض شود که‌ کردستان، آذربايجان، عربستان (خوزستان)، بلوچستان و ترکمن‌صحرا حق تعيين سرنوشت به‌ انضمام جدايی از ايران برای خود قائل هستند و اما از اين حق زمانی بهره‌ گرفته‌ می‌شود که‌ از قماش شما با چنين ديدگاه‌ و معرفت سياسی حرف آخر را بزنند. آنگاه‌ خواهيم ديد که‌ آيا فاشيسم مورد دفاع شما می‌تواند تماميت ارضی ايران را حفظ کند؟! اگر ميلوشوويچ توانست شما هم می‌توانيد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده نظرات این دو حزب کردی را می ستایم و از برنامه های آنها برای کردستان و نیز آرمان های آنها برای کل ایران حمایت میکنم. راه حل مورد قبول ملیتهای ایرانی یک ایران فدرال است.