میزبانی جشنواره تئاتر كودك ونوجوان همدان از 300 هنرمند