پارلمان ترکيه طرح نخست وزير این کشور را برای عملیات نظامی در خاک سوريه تصويب کرد