هیلاری کلینتون: در موردتحریم‌ها علیه ایران میتوان بسرعت چاره‌اندیشی کرد