دانشجویان خارج از کشور، مظلوم ترین قربانیان نوسانات ارزی