دو دانشمند بریتانیایی و ژاپنی برنده نوبل پزشکی شدند