یک راهبه مصری و یک زن افغان مخالف برقع در میان نامزدهای صلح نوبل