"مجمع جهانی دموکراسی" با الهام از بهار عربی متولد شد