عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!

درست مانندحکومت برادرانشان جمهوری اسلامی در ایران که آقازاده های خود را برای تحصیل و رفـاه به قول خودشان به کشورهای اجنبی و لعنت شده می فرستنـد، درحالیکه بچه های ما باید شبهـا را در کارتون به صبح برسانند و یا پدری برای خرج زندگی خانواده اش مجبور شودکُلیه خودش را به معرض فـروش بگذارد و یا کارگران زحمتکش ما ماه ها بدون حقوق با فلاکت و بدبختی مُـردگـی کنند.

Pouyan49@yahoo.se          

در شرایطی که پیشرفت و تکامل فکـری در تمام زمینه ها، جهان هستی را فرا گرفته است، در دنیایی که هر روزه انسـان برای رسیدن به آرمان های حقوق بشری و حُـرمت انسان، در جایگـاه واقعی خـود، تلاش می کند، درگیتی ای که با پیشرفت علـم و صنـعت، انسان به کشفیـات نوینـی دست می یابد، شاهد آنیم کـه چطور در همین عصر کنونی یادشده خلق کشوری اوج عقب افتادگی خود را که حاصل استبداد و بیداد هولناک سران بیمار روانی کشورشان است به نمایش می گذارنـد.

 

اخیرأ رهبرکره شمالی"رفیق" کیم یونگ ایل فـوت کردندکه این مُردن هم، جزو کارنامه زندگی هر آدمی محسوب می شود. بالاخره انسان روزی به طریقی می میرد ولی مـرگِ مالکِ خـاک کره شمالی، که گویا از پـدرش به او رسیده بود و قباله آن را هم حتمأ دارد! کمی انسان را به تـأمـل وا می دارد چرا که با دیدن صحنه هایی از خلق بیچاره قهرمان در بنـد کره شمالی در سوگ پیشوای خود، می بینیم که عقب افتادگی فکری فقط مُختص بعضی از کشورهای عربی و ... نمی باشد!

 

آنطور که در تصاویر از نـوع عـزاداری زنان کره شمالی دیدیم بـاور کنیـد اگـر آنهـا روسری بر سر داشتنـد انسان درنگاه اول فکر می کردیکی ازرهبران مسلمین عالم فوت کرده است! بگذریم از اینکه مردانشان هم، به سر و سینه خود می زدنـد!

 

زمانی دل انسان بـدرد می آید که این کشور خود را هوادر سوسیالیسم و به زبانی کشور کمونیستی می دادند!؟ ولی بدتر آن اینکه، چپ ایرانی در قالب سازمانی و فردی در این مورد سکوت می کند! بگذریم از عده ایی که کاری به ماهیت پـدیـده ها ندارندفقـط کافـی است آن پـدیـده، علیه آمریکا شعـار مرگ بر امپریالیسم را سر دهد، مانند حسن نصراله، مقتدر صدر و سایر اوباش و اراذل حزب اله و غیره

و آن عده، برای این به اصطلاح ضـد امپریالیست ها، غش و ضعف می کنند.

 

آیا محاصره اقتصادی با خود فقر فرهنگی و عقب افتادگی انسان را از جهان پیشرفته، بدنبال دارد!؟

بـرای نمونه،آیـا لیبی در مُـدت بیش از 40 سال امپراطوری ِ دیوانهِ زنجیری بنـام محمد قذافی، از طـرف امپریالیست ها محاصـره اقتصـادی شده بـود، کـه در طـول حکـومت دیکتاتـوری اش، کشور را از لحاظه فرهنگی و غیـره به ورطه نابودی کشاند که خود سرانجام به طرز شنیع قربانی همان فرهنگ شد.

از این نمونه ها در همین عصر کنونی فراوان است که توضیح و تفسیر جز به جز آن در این نوشته کوتاه نمی گُنجد.

 

اینکه کره شمالی سالیان طولانی است توسط آمریکا و شُرکاء تحت محاصره اقتصادی قرار دارد (ننگ و نفرت بر آنها باد) دال بر این است که یک ملت را اینطوری که شاهدش بودیم رُشـد و تربیت دهند!؟

اصولأ در نوع نگاه انسـان های سوسیالیست به پـدیـده ها، واژه هایی مانند " پـرستش و پرستـدیـدن، مُقدس و مقدس بودن " و غیره جایگاهی دارد!؟

 

هنگامیکه تقریبأ 25 میلیون  مردم دربنـد کره شمالی با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، زمانیکه بچه های این ستمدیدگان خلق کره شمالی از کوچکترین امکانات طبیعی محروم هستند و ...

این پیشوای مُقدس و پرستیدنی، یعنی "رفیق" کیـم، آقـازاده خـود را از دست رنج مردم زحمتکس کره شمالی که گویـا خاندان آلِ کیم یونگ ایل ازآن به عنوان ارث پـدری نام می برند! برای تحصیل و زندگی اشرافی به کشورهای سرمایه داری که ایشان به خیال خود دارد با آن مبارزه می کنـد، می فرستد!

درست مانندحکومت برادرانشان جمهوری اسلامی در ایران که آقازاده های خود را برای تحصیل و رفـاه به قول خودشان به کشورهای اجنبی و لعنت شده می فرستنـد، درحالیکه بچه های ما باید شبهـا را در کارتون به صبح برسانند و یا پدری برای خرج زندگی خانواده اش مجبور شودکُلیه خودش را به معرض فـروش بگذارد و یا کارگران زحمتکش ما ماه ها بدون حقوق با فلاکت و بدبختی مُـردگـی کنند.

 

نمی دانم کشور کُره شمالی حتی از نظر کلاسیک، و برای رسیدن به اهداف آرمانهای سوسیالیسم ، آن شکل از مبارزه را که فاز سرمایه داری را پُشت سر می گذارد، طی کرده است یا خیر !؟

درهرحال، حکومت مـوروثـی آلِ "رفیق" کیم تحت عنوان "جمهوری دمکراتیک خلق" بیشتر شبیه جـوک، آنهم از نوع وحشتناک آن، گـریـه آور است.

 

جالب است تقریبأ همزمان واسلاو هاول که جایگاهی در ادبیات نمایشی مُدرن داشت با جهان هستی وداع می کند ولی می بینیم مردم کشورش در کمال آرامش و غـرور از او یاد می کنند، در دو دهه پیش هم پالمه سوئدی که یکی از چهره سرشناس جهان در عالم سیاست بود ترور می شود ولی چه برای واسلاو هاول در این عصر کنونی و چه برای پـالمـه در آن عصر، آن حرکاتی که مـردم کره شمالی برای امام خود نشان دادند، از طرف سوئدی ها و چکسلواکی ها دیده نشد مگـر، در جهان اسلام و ....

 

مهم تر اینکه انسان وقتی فکر می کند با اینهمه کاشف در موارد مختلف که مثلأ باعث نجـات انسان از امراض و غیره شده است و یااینکه با وجود انسان هایی که بااختراعات خود تاریخ را دگرگون ساخته اند و به جامعه بشریت خدمت کرده اند یا فیلسوف و مُتفکـر همه دوره ها چون کـارل مـارکـس کـه فلسفه مبـارزه ِ زنـدگـی را برای نشان دادن جایگـاه واقـعـی انسان در عصـر سرمایه داری نشـان می دهد، آیـا می توان این سئوال را مطرح کرد که "رفیق" کیم چه دستاوردی برای مـردم کشورش داشتـه است!؟ (جهان پیشکش!) جـز این است که 25 میلیون کره ایی را در غـاری زنـدانـی کرده است که حکومتش، مـوروثـی (به خوانیـد الهـی، مانند حکومت خامنه ای جـلاد) است و فقط دلش بـه این خوش است کـه بُمب اتم دارد! اتمی که نه مردم ستمدیده کشورش را سیـرمی کند نـه باعث رُشـد و گسترش فرهنگ خلـق اش می شود.

 

آیـا واقعـأ در این کشور "گُـل و بُـلبـل"  زندانی سیاسی وجود ندارد!؟

آیا همه با میل و رغبت در این سرزمیـن جهنمی زندگی می کنند!؟

آیا کسی جرئت دارد که به آلِ "رفیق" کیم انتقادی کند!؟

وای به روزی که در ِ این کشور باز شود ... !؟

 

الحق، مرگ بر این امپریالیستها  که به عربستان می گویند، گـردن به زنید و نگذارید زنان رانندگی کنند، به افغانستان می گویند،زنان را سنگسار کُنید، به کُره شمالی هم می گویند،مردم ات را در غار زندانی کُنید و همه درها را به روی آنها ببندید و نگذاریدخلق قهرمان ات بفهمند در دنیا چه می گذرد و همچنین به خامنه ایی و سایر اراذل حزب اله می گویند خرافات را توسعه بدهید و قمه و زنجیر را در شب آشورا و تاسوها بر سر و مغـز خود بکوبید! خلاصه اینکه واقعـأ مـرگ بر امپریالیستها از کوچک و بزرگ اش کـه علاوه برمحاصره اقتصادی، فرهنگ آن کشورها را تحریم می کند و گرنه "رفیق" کیـم این دیوانه ِ زنجیری و برادر خامنه ای جنایتکار بی گناهند، ای بازهم  مرگ بر امپریالیسم که نمی گذارند مـردم این جوامـع از نظـر فکری رُشد کننـد!!!

 

می خواستم از تفکرات انترناسیونالیستی و همبستگی جناب "رفیق" کیم باخلق های زحمتکش جهان بنویسم دیدم ماشااله اینقدر زیاد است که هرچه گشتم ببینم برای رضای خدا،یکبار هم شده این همه جنایت درحق کارگـران زحمتکش ایران را به رژیم قرون وسطایی در ایران تذکری داده است(محکوم کردن را بی خیال) یا حدالقل گفته بالای چشمتان ابرو! که چیـزی پیـدا نکردم ولـی گویـا آقازاده خامنه ای (مجتبی) به پدر قُرمساق اش گفته :"بابا، از برادر کیم، یاد بگیر،با اینکه خدا نشناس هست ولی دیدی چطوری پسرش، آنهم کـوچیـک ِ را با " رأی مـردم " جانشین ِ خودش کـرد، زبـانـم لال قبل ازاینکه رو به قبله ات بگذارم، مـرا با رأی اُمت اسلام جانشین خودت معـرفی کُـن که بعـد از مـرگ ات مشکلی پیش نیایـد و من هم بـزودی نـوه ات را برای تحصیـل و زنـدگـی راحـت به یکـی از کشورهای کُفـرمی فرستم که بعداز مرگ من با "رأی مردم"، آماده تاج گذاری باشد.

 

بازهم تکـرار مُکررات که: " به امیـد روزیکه مردم ستمدیده کُـره شمالی با مبـارزه خود، معنـای واقـعـی "جمهوری دمکراتیک خلق" را در کشور خود احساس و لمس کنند"!؟.

 

یکشنبـه 4 دیماه1390- استکهلم

منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.