تصاویری نقاشی شده با رنگ روغن در نمایشگاه برلین « ساحل دریا»