سی آی ای ادعای معشوقه دیوید پترایوس را تکذیب می کند