نیروهای دولتی خانه جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه و نزدیکان وی را با خاک یکسان کردند