پیرامون بیانیەی پایانی کنفرانس پراگ

کنفرانس پراگ طی روزهای هفدهم و هیجدهم نوامبر ٢٠١٢ با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی از طیف های مختلف جامعە، زیر عنوان "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی. برگزار شد. مباحثی هم چون "چشم انداز تحولات سیاسی در ایران و امر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی"، "دیالوگ ملی، انتخابات آزاد و همگرایی نیروهای اپوزیسیون" "مسئولیت سیاسی، مدنی و اخلاقی اپوزیسیون"، "بررسی موانع مشارکت گستردە زنان در فعالیت های سیاسی"، "وضعیت اقتصادی در ایران" و "مسالەی قومی/ ملی،راه جویی و ارایەی راهبرد". مورد بحث قرار گرفتند

دمکراسی خواهان فرصت طلب!

پیرامون بیانیەی پایانی کنفرانس پراگ

 

کنفرانس پراگ طی روزهای هفدهم و هیجدهم نوامبر ٢٠١٢ با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی از طیف های مختلف جامعە، زیر عنوان "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی. برگزار شد. مباحثی هم چون "چشم انداز تحولات سیاسی در ایران و امر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی"، "دیالوگ ملی، انتخابات آزاد و همگرایی نیروهای اپوزیسیون" "مسئولیت سیاسی، مدنی و اخلاقی اپوزیسیون"، "بررسی موانع مشارکت گستردە زنان در فعالیت های سیاسی"، "وضعیت اقتصادی در ایران" و "مسالەی قومی/ ملی،راه جویی و ارایەی راهبرد". مورد بحث قرار گرفتند.

 

در مورد کنفرانس پراگ و خصوصا بیانیەی پایانی ذکر چند نکتە ضروری است:

 

١ . پس از انتشار بیانیەی پایانی بیش تر کنجکاو شدم تا ببینم چە مباحثی آنجا مطرح شدە است کە بە چنین بیانیەای ختم شدە است. در "صفحەی اصلی" سایتی کە بدین منظور راەاندازی شدە است، تمامی مباحث، پانل ها و برنامەهای ارایە شدە در کنفرانس پراگ در سمت راست سایت ذیل "تازەهای کنفرانس" منتشر شدە است؛ اما بحث مربوط بە "مسالەی قومی-ملی، راەجویی و ارائەی راەبرد" در صفحەی اصلی حذف شدەاست!

 

٢. بیانیەی پایانی منعکس کنندەی مباحث و گفتگوهای داخل کنفرانس نیست؛ بلکە بازتاب نظرات و رویاهای تدوین کنندگان آن است. بیانیەی پایانی بە جای آن کە خلاصە و نتیجەی گفتمان و گفتگوهای داخلی کنفرانس باشد، بیش تر مدح و ثنای "تمدن وفرهنگ متکثر این دیار کهن" را مدنظر قرار دادە است. بیانیەی پایانی قبل از آن کە بازتاب دیدگاە مشترک شرکت کنندگان و یا حداقل نمایان گر حداکثر آنان باشد، توسط جمعی کوچک در کنفرانس تائید و انتشار یافتە است.  

 

٣. بیانیەی پایانی کنفرانس پراگ، پاشیدن آب سردی بود بر پیشانی کسانی کە هنوز اندک امیدی بەاپوزیسیون و شخصیت های فارس و برگزارکنندگان چنین کنفرانس هایی داشتند. پس از انتشار بیانیەیپایانی، هیات های شرکت کنندەی حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان هریک با انتشار اطلاعیەای جداگانە، بی اطلاعی خود را از محتوا، مضمون و درج چنین بیانیەای اظهار داشتند و نسبت بە آن واکنش نشان دادند.

اطلاعیەی حزب دمکرات کردستان ایران در مورد کنفرانس پایانی، فرصت طلبی تدوین کنندگان "اطلاعیەی پایانی کنفرانس" را بە خوبی نمایان می سازد. آنان در قسمتی از اطلاعیەی خود چنین می نویسند: «...در دقایق پایانی کنفرانس از سوی برگزار کنندگان متنی قرائت گردید که‌ نه‌ قبلا با شرکت کنندگان مشورت شده‌ بود و نه‌ اجازه‌ اظهار نظر در مورد آن داده‌ شد. بهمین جهت بعنوان هیئت حزب دمکرات کوردستان ایران در کنفرانس پراگ اعلام میداریم که‌ متن انتسار یافته‌ مورد تائید ما نبوده‌ و مخالفت با آن را حضورا نیز به‌ اطلاع برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس رسانیده‌ایم.»

هیات حزب دمکرات کردستان نیز با صدور اطلاعیەی مشابهی زیر عنوان: "حق تحفظ ما در مورد بیانەی پایانی کنفرانس پراگ"، ضمن ابراز نارضایتی بە متن پایانی کنفرانس پراگ می گویند: «پس از قرائت متن، تعدادی از شرکت کنندگان در همایش به نحوه‌ی ارائه‌ و مضمون چنین متنی بعنوان بیانیه‌‌ی پایانی نشست بدون اینکه‌ حاضران در کنفرانس متن را قبلا دیده‌، در تدوین آن  مورد مشورت قرار گرفته‌ باشند و یا اینکه‌ متن لااقل به‌ رای گذاشته‌ شده‌ باشد، اعتراض کردند. با تاکید ویژه‌ بر روال غیر دمکراتیک کار، بدلیل ذیق وقت و لزوم تحویل سالن، قرار گذاشته‌ شد که‌ اعلام شود این بیانیه‌ از طرف برگزارکنندگان کنفرانس ارائه‌ میشود و یا قید خواهد شد که‌ بیانیه‌ مورد حمایت تعدادی از شرکت کنندگان نبوده‌ است.»

 

٤. کنفرانس پراگ نشان داد کە بخشی از اپوزیسیون شرکت کنندە کماکان سیاست حذف، سانسور و شیطنت را در دستور کار قرار دارند. امروز کە در راس قدرت نیستند می خواهند مخالفان سیاسی و بحث هایی کە باب میل آنان نیست را سانسور کردە و اگر لازم باشد خود بیانیەای را منتشر می کنند. باور عمیق بە دمکراسی را در عمل می توان دید نە در گفتمان های آراستە و پیراستە. باید مثل خانم شادی صدر بی قید و شرط بە دمکراسی و حقوق بشر اعقتاد داشت و بهای آن را پرداخت نە این کە فرصت طلبانە بە دنبال رنگ و لعاب کردن دمکراسی بود.

 

٥. کنفرانس پراگ نشان داد کە افراد دست اندرکار کنفرانس، در مورد مشارکت سیاسی-اقتصادی دیگرملیت های ساکن ایران کماکان گفتمان انکار از یک سو و ارجاع حقوق سایر ملیت ها بە زمانی نامعلوم است. مخالفت با حقوق دیگر ساکنان و ملیت های ایرانی تا آن جا پیش می رود کە دکتر شهریار آهیبرای پاک کردن صورت مسالە و نفی دیگر اقوام و ملل، قومیت-ملیت خود را نیز انکار می کند و اظهار می دارد کە قومی بە نام فارس در ایران وجود ندارد.

 

٥. کنفرانس پراگ و کنفرانس های پس از آن نشان داد کە احزاب کورد کە خواهان شرکت در چنینجلساتی هستند، باید هوشیارتر باشند. در برخورد با آنان اعتماد بە نفس بیشتری داشتە باشند و مباحث و خواستەهایشان را شفاف تر بیان کنند. سیاست تعارف بردار نیست. اگر تجزیەی ایران برای آنان خط قرمز است در این صورت سوال ما این است کە خطوط قرمز احزاب کرد و دیگر ملیت های ایران چیست؟

 

٦. اکنون یک دهە است کە بیشتر احزاب کردستان ایران خواست و شعار فدرالیسم برای آیندەیسیاسی ایران را مطرح کردەاند. از سوی فعالان فارس زبان و یا آنان کە خود را احزاب سراسی خطاب می کنند، کماکان در برابر طرح فدرالیسم برای آیندەی سیاسی ایران مقاومت می کنند. آن ها طرحفدرالیسم را پیش زمینەی تجزیەی ایران می دانند و حتی قسمتی از آنان تا آن جا پیش رفتەاند کەحاضرند علیە چنین طرحی، از خامنەای تقاضای عفو و بخشش کردە و در کنار جمهوری اسلامی قرار گیرند. سوال این است کە چنان چە طرح فدرالیسم کماکان با نفی و مقاومت ملت بالادست روبرو شود، طرح و برنامەی بعدی آنان چە خواهد بود؟ آیا وقت آن نرسیدە است کە در کنفرانس ستوکهلم ٢" چنینبحثی بە میان کشیدە شود؟ اصرار بر فدرالیسم برای آیندەی ایران از یک سو و انکار آن از طرف مقابل تا کی می تواند ادامە داشتە باشد؟

 

٧. تدوین کنندگان و انتشار دهندگان "بیانیەی پایانی کنفرانس پراگ" برای ما توضیح دهند کە چرا بحث مربوط بە "مسالەی قومی/ ملی، راه جویی و ارایەی راهبرد". در صفحەی اصلی حذف شدە است؟

چگونە است بخش زیادی از گفتمان، گفتارها و مباحث ارایە شدە در کنفرانس پراگ در آن بیانیەی منعکس نشدە است و چرا بدون اطلاع و هماهنگی با دیگر شرکت کنندگان اقدام بە انتشار آن کردەاند؟ چرا بیانیەی پایانی برای مسالەی ملی-قومی نە راهی جستە است و نە راه بردی نشان دادە است؟

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اون که فدرالیسم میخواد خودش هم بره دنبالش. سرنوشت سیاست ایران در تهران رقم میخورد و هر تهرانی از شنیدن اصطلاح فدرالیسم تنش کهیر میزند و میرود پای منبر خامنه ای تا کهیرش برطرف بشه. از ما گفتن.