بریتانیا شماری از کارکنان سفارتخانه خود را خارج می‌کند