راهی نو - جانشین کردن فسیل انرژی و پایان دادن به جنگ میان پاترمان (ملت ها)

گیاهان از اینرو همانند جانوران درنده نیستند که میتوانند انرژی نیازین برای زنده ماندن را به رایگان از خورشید دریافت کُنند؛ و از آنجا که دستیابی به انرژی برای زنده ماندن یکی از انگیزه های دیرینۀِ جانوران برای درندگی و کُشتار همدیگر و یا دامن زدن به آتش جنگ های خونین میان همبودگاه های هومَنی (انسانی) بوده است، کامگاری در این فن آوری میتواند از راه گُسارش (مصرف) و بکارگیری بخش بُزرگی از گازکربُنیک هوا و واگرداندن آن به انرژی، هم زیستبوم را از آلودگی پاک سازد، و هم...

یکی از بُزرگترین گرفتاری هایِ جانوران برای زنده ماندن بدست آوردن انرژی مورد نیازشان در راستای انجام کار و کوشش است؛ و دستیافتن به انرژی فراوان و ارزان از جمله گرفتاری های مهم همبودگاه های (جامعه های) نوین در سدۀِ بیست و یکم نیز هست. از آنجا که فسیل انرژی همانند نفت گران است و در آیندۀِ نزدیک کمیاب خواهد شُد، نیاز به جایگُزین کردن آن با یک انرژیِ نو آشکارتر میشود که هم ارزان و هم  دارای یک سرچشمۀِ بی پایان باشد. در دستیافتن به  چنین فن آوری، گیاهان برای دستکم دو میلیارد سال از همبودگاه های نوین پیشی گرفته اند. آنها توانسته اند به کمک یک واکُنش شیمایی به نام فتوسنتز (Photosynthesis)  انرژی خورشیدی را به انرژی شیمایی واگردانند. در این واکُنش کُلروفیل ها یا ماده هایِ رنگی که پرتوان خورشید را جذب میکُنند نقش بسیار مهمی دارند.  کُلروفیل ها میتوانند به کمک پرتوان (فتون های) خورشیدی ملکول آب را به هیدروژن، الکترون و اکسیژن بشکافند؛ و با درآمیختن هیدروژن، الکترون و گاز کربُنیک، ملکول شکر را فرآوری کُنند و بدینسان انرژی خورشیدی را در ملکول شکر ذخیره سازند. سوای شکر، اُکسیژن از دیگر فرآورده های شاخه ای این واکُنش شیمایی است که زندگی جانوران را روی پادَک (کره) زمین امکان پذیر کرده است. از آنجا که انرژی خورشیدی، گازکربُنیک و آب که ماده های نُخستین فتوسنتز را میسازند کمابیش روی زمین دارای سرچشمۀِ بی پایان هَستند، این شیوه از فرآوریِ (تولید) انرژی، ارزانترین و پاکترین انرژی است که میتواند جانشین فسیل انرژی شود، زیرا بخش بزرگی از کازکربُنیک هوا را نیز که سبب آلودگی و گرمایِ رو به افزون آن شده است، به انرژی سود آور وامیگرداند. یکی از فرنودهای (دلیل های) بُنیادین که تاکنون از فرآوری چنین انرژی ارزان و پاک پیشگیری کرده است، دستیابی به کاتالیزاتورهایی است که بتوانند این واکُنش شیمایی را هم در آزمایشگاه امکان پذیر سازند و هم امکان فرآوری این گونه انرژی را به گونۀِ گُسترده برای فروش فراهم آورند.  کاتالیزاتورها آن ملکول های شیمایی هَستند که یک واکنش شیمایی را امکان پذیر میسازند بدون اینکه خودشان در پایان به مادۀِ دیگری واگردانده شوند و یا اینکه ازمیان روند، همانند ویتامین ها. از جمله کاتالیزاتورهایی که دانشمندان توانسته اند برای بهبودی این فرایند شیمایی پیشنهاد دهند یکی مَنگان (Manganese)  است و دیگری کُبالت اُکسید (Cobalt oxide). از آنجا که این کاتالیزاتور ها دارای کاستی هایی هَستند و تا کنون نتوانسته اند واکنش شیمایی فتوسنتز را در آزمایشگاه به خوبی پیش ببرند، هنوز تا فرآوری این گونه انرژی به گونۀِ گُسترده چندگام در پیش روی است. ولی دانشمندان امید دارند و بسیار خوشبین هَستند که بتوانند در سال های آینده چنین کاتالیزاتوری را بگونۀِ تُخشیدگی (مصنوعی) بسازند؛ و همچنین واکنش شیمایی فتوسنتز را به گونه ای دگرگون سازند که بجای ملکول شکر، در پایان گاز هیدروژن یا الکل تولید شود که از هر دو میتوان بجای سوخت بهر بُرد [1]. گاز هیدروژن هم اکنون مهمترین و نیرومندترین مادۀِ سوختی برای پرواز موشک های اِسپاش پیما (فضاپیما) است.

 گیاهان از اینرو همانند جانوران درنده نیستند که میتوانند انرژی نیازین برای زنده ماندن را به رایگان از خورشید دریافت کُنند؛ و از آنجا که دستیابی به انرژی برای زنده ماندن یکی از انگیزه های دیرینۀِ جانوران برای درندگی و کُشتار همدیگر و یا دامن زدن به آتش جنگ های خونین میان همبودگاه های هومَنی (انسانی) بوده است، کامگاری در این فن آوری میتواند از راه گُسارش (مصرف) و بکارگیری بخش بُزرگی از گازکربُنیک هوا و واگرداندن آن به انرژی، هم زیستبوم را از آلودگی پاک سازد، و هم به جنگ های دیرینه میان پاترمان (ملت ها) نیز پایان دهد.

 
[1]

http://science.howstuffworks.com/environmental/gre...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان فارسی یکی از بی نظم ترین زبانهای دنیا است و هرچـه سره نویسان لغات معادل و همگنی برای 90% لغات عربی دخیـل در فارسی درست می کند، جامعه خود بخود این لغات گوشخراش، غـیـر معقول، نامأنوس و چندش آور را پس می زند یکی از ضعفهای زبان فارسی نداشتن صیغه، ساختار و نظام اشتقاقی است مثلاً عرب برای اصطلاح خارجی شارژ، بـدون هیچ مشکلی، از مصدر باب تفعیل، یعنی از لغت جدید " تشبیع" استفاده کرد و سریع در تمام ممالک عربی شایع و رایج شد؛ ولی سره نویسان در فرهنگستان پس از سالها که خواستند مصدری مثل " پر کردن!" را بجای " شارژ " بکار برد، جامعه نپذیرفت و باز گفتند " شارژ" ....از زمان رضا خان سره نویسان با یـک یا دو پسوند و پیشوند، معادلی برای کلمات خارجی درست میکند؛ اما چون پسوندها و پیشوندها جزوی از اسکلت اصلی زبان نیستند، مانند عمل جراحی قلب پیوندی و... پس میـزنـند و در ذهـن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، ایرانی، شما و بسیاری از دوستان از هر دری سخن گفتید به جز نوشتار آقای خشایار رخسانی که آقای داریوش حاجبی آن را در این بخش از سایت گنجانده اند. نگر و دیدگاه شما درباره نوشتار آقای خشایار رخسانی چیست؟ از نگر من کار آقای خشایار رخسانی که کوشیده اند همگان را با سره نویسی در زبان پارسی آشنا کنند ستودنی است و من نیز مانند ایشان به سره نویسی در زبان پارسی باورمند هستم. شما چه نگری درباره نوشتار و دیدگاه آقای خشایار رخسانی دارید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مثل اینکه شما هنوزنمیدانید حروف ء- ح ق-ث- ص-ض-ط-ظ- حروف عربی اندپس حذف کردن واسترحت کردن پارسی یادری افغانی نیستند .هیچ فارس زبا ن نمیگوید سریدن بلکه فعل ترکیبی عقیم ونازا-سرخوردن رابکارمیبرد،حفظ لغت عربی است وفعل ترکیبی حفظ کردن هم فارسی دری افغانی نیست.هیچ فارس زبان طالبانی هم نمیگوید نگهبانیدن!!!بلکه ،نگهبانی دادن
،پس لطف کنید اول الفبا فارسی راکه فقط چهارعدد بلی فقطچهارعدد!!!چ - گ - پ - ژالبته ژ راازفرانسه وپ راازترکی گرفته است رایادبگیرید.افعلی که نوشتید بقول استاد خانلری درجلددوم تاریخ زبان فارسی ص 295 افعال مرده هستند
حتی خودافغانها هم استفاده نمیکنند.همان ترکی استانبولی جایزه نوبل ادبیات رابرده است فارسی دری افغانی تبارشما درکجاست؟
حالا ترکها مخرب اندیا شما که با آن رفتارزست وغیرانسانی با همزبانان افغانی خوددرشهرهای مختلف انجام دادید؟پان ترک گفتن بهمه کارمحسن رضائی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" تضاد روستای فارسی‌ با دهکده جهانی‌ "" اگر هدف علم سیاست کشف قانونمندی‌های حاکم بر زندگی‌ سیاسی در ۳ سه حوزه توصیف، تبیین و پیشبینی‌ است، آینده دنیای فارسی‌ نیز در این قاعده قابل پیشبینی‌ است """، با مشاهدی روند تکاملی جوامع مشابه ایران نظیر """ ترکیه، اندونزی، پاکستان، مصر، امارات،قطر """ توضیح دادم که بسیاری از این کشور‌ها از جمله اندونزی، ترکیه، قطر، امارات قادر به حل تضاد در حوزه‌های """ اقتصاد، فرهنگ و سیاست "" شدند، ایران نه تنها این تضاد را حل نکرد بلکه جامعه به "" انباشت تضاد "" در مسیری تصاعدی ادامه داد.""" پیش بینی‌ """ تا سال ۲۰۳۰ افغانستان و پاکستان به طور کامل وارد دوران "" دولت و جامعه رفوزه شده "" خواهند شد. ایران امروز شرایط افغانستان امروز را در سال ۲۰۳۰ تجربه خواهد کرد.این در صورتیست که در این کشور """ نیروی متمایل به مرکز """ به "" نیروی گریز از مرکز """ فائق آید. در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" تضاد روستای فارسی‌ با دهکده جهانی‌ """ آیا بحران علوم انسانی‌ در ایران به نوعی بحران زبان فارسی‌ است؟ """، آیا میدانید که ایران تنها کشور دنیاست که "" علوم انسانی‌ """ تبدیل به یک اهرم کنش سیاسی شده؟ در کامنت‌های پیشینم توضیح دادم که وضعیتی پیش آمده که جامعه فارسی‌ بین """ سنت و مدرنیته "" به حالت آویزان و تعلیق سرگردان شده، این امکان استقرار در یک سنت فکری را از جامعه فارسی‌ گرفته و یک وضعیت """ لازمانی و لامکانی "" که به وضیعت برزخی نیز مشهور است جامعه فارسی‌ را از "" بدست آوردن علمی‌ که توان فهم واقعیت را فراهم آورد "" غیر ممکن ساخته، یکی‌ از آشکارترین و روشنترین درس‌های تاریخ آن است که ما نمیتوانیم با همان عقلی که مشکلات را به وجود آورده ایم، آنها را حل کنیم یا به عبارتی مسائل را نمیتوان در مرتبه‌ای پاییتر از مرتبه‌ای که از درون آن برخاسته اند پاسخ گفت.
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایرانی گرامی! متاسفانه نمی توانیم متن اعتراضی شما را که مملو از کلمات ناهنجار و توهین آمیز است منتشر کنیم. همینقدر اعلام می کنیم که متن اعتراضی شما را دریافت کردیم. «««»»» اگر شما در کامنتها توهینی ملاحظه کردید، از شما ممنون خواهیم شد که به ما اطلاع دهید تا در رفع آن اقدام کنیم. بررسی دهها کامنت که برخی از آنها شامل چندین صفحه است، کار آسانی نیست و این امکان وجود دارد که در برخی از آنها توهین ها از دید ما پنهان بمانند. پیشاپیش از همکاری شما متشکریم و امیدواریم که بتوانیم جوی مناسب برای تبادل نظر هم میهنانمان فراهم آوریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز
دیروز چند پیام من درج نشد.. ناچار آخرین پیامم را دوباره میگذارم. در مورد زبان پیشرفته میتوان خیلی حرف زد. از یک دیدگاه دوستان میگویند که افعال زبانهای ترکی(و در کل زبانهای اورالی و آلتایی و شاید دراویدی) روشمند هستند (برخلاف زبانهای هندواروپایی) اما دیدگاه دیگر میتوان گفت که زبانهای ترکی تنها یک سوم ظرفیت زبانهای هندواروپایی را دارند (چون زبانهای ترکی تنها میتوانند پسوند به بن اضافه کنند). یا اینکه زبانهای علمی امروز همه تحلیلی(جداییده)(زبانهای هندواروپایی) و نه التصاقی (چسبیده) هستند. اما در اینجا بگویم که پانترکیستها (نه جناب تبریزی ولی آن دو نفر دیگر) تنها زمانی میتوانند پز بدهند که یک زبان علمی داشته باشند، اما زبانهای ترکی جزو زبانهای مطرح و علمی دنیا نیستند. و مهمتر از این، من با نظر یک زبانشناس واقعی (نه اسپمرهای روانی) این بحث را پایان میدهم(ادامه)
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایرانی گرامی! وقتی قصد توهین ندارید، توهین هم نکنید تا کامنتهایتان که برایشان زحمت می کشید، منتشر شوند. در اینصورت هم کار ما را راحت می کنید و هم خودتان راحت هستید. دیالوگ با هیچ کسی مستلزم توهین نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چون پیامهای من برخیشان دیروز درج نشد، با این پیام تمامش میکنم. دوستان گرامی ایرانخواه و تبریزی، باید بگویم که من قصد توهین کردن به کسی را نداشتم ولی هر دفعه به این سایت سرمیزنم یک/دوتا بیمار روانی حرفهای تکراری خود را میزنند. که فکر کنم بهترین پاسخش همان پاسخ زبانشناسان باشد:
http://azargoshnasp.net/languages/Persian/KaarVaajehMHM.html
و در مورد کامپیتوراز هم دکتر ملایری پیشنهادی اینجا داده است:
http://dictionary.obspm.fr/index.php?showAll=1&&search=C&&formSearchTextfield=&&page=26
مشکل اصلی همان رژیم آخوندی است وگرنه نخبگان پارسی دوست همه در خارج از کشور بدون سرمایه یک دولت، نمیتوانند کاری صد در صد موثر انجام دهند. دوستان پانترکیست هم زمانی میتوانند در رابطه با زبان "پیشرفته" حرف بزنند که زبانهای مختلف ترکی در جهان جزو زبانهای علمی باشند (مانند زبانهای متعدد هندواروپایی) که نیستن..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه چندتا از پیامهای من دیده نمیشن. باز پانترکها در اینجا درفشانی کردند..یکیشان میگوید:
"زبان فارسی در این دویست سال یک فعل ساده بوجود نیاورده...پیدا کردن، اختراع کردن، کار کردن، استراحت کردن، درست کردن، حفظ کردند، حذف کردن............ "
اینکه زبان فارسی فعل ساده نمیسازد یک دروغی بیش نیست:
پکید/ پکیدن پلکید/ پلکیدن پلاسید/ پلاسیدن لمید/ لمیدن لولید/ لولیدن لاسید/ لاسیدن سُرید/ سُریدن قلنبید/ قلنبیدن ماسید/ ماسیدن.
همه در قرن اخیر در تهران ساخته شدن...استراحت کردن (آرامیدن)،اختراع کردن(آفریدن،نوآفرینی، اگر نیازی باشد اختراعیدن)حفظ کردن (نگهبانیدن)، حذف کردن(زداییدن و تازه در اینترنت بسیاری دارن "حذفیدن") را بکار میبرند.
اما هرگز "فعل ساده" ربطی به زبان علمی ندارد زیرا عربی فعل ساده به اندازه لغتش دارد ، ولی زبان علمی نیست. پانترکیستها معیارهای زبانشناختی خود را در میاورند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، چند واژه از واژگان کم شناخته پارسی سره را در اینجا می آورم تا با این واژگان آشنا شوید..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به دوست گرامی، ایرانخواه و دوست گرامی، ایرانی ..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایرانخواه عزیز
باز هم سرور تبریزی بهتر از این دوتا پانترکیست دیگر رفتار میکنند. هرچند به اندیشه من سخنان ایشان در رابطه با "زبان پیشرفته" نیز پایه پژوهشی و زبانشناسی ندارند. چون شاید همه یک نوع تعصبی داشته باشند ناچار من نظر یک زبانشناس بیگانه را در مورد زبان برتر در فرستاده پیشینم (همین اکنون) اوردم.
در مورد پانترکان انسان یاد این سخن مولانا جلال الدین بلخی میفتد:
اما بقول مولانا جلال الدین رومی، شاعر ایرانی:
«حق سبحانه و تعالی چون ایجاد عالم ملک فرمود ..گروه ترکان آفرید تا بی محابا و شفقت هر عمارتی که دیدند خراب کردند و منهدم گردانیدند،» امروز هم اینها کارشان خرابکاری و بدگویی و توهین و غارت کردن است. این حرف مولانا جلال الدین نژادپرستانه نیست بلکه واقعیت است. برای همین از این منطقه پروسیع از بالکان تا سیبری تا غرب چین و غیره، یک اثر تاثیرگذار بر تمدن کل بشر نیامده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه روشن است که هیچ کدام از این پانترکیستهای اینجا زبانشناس نیستند. فعل ساده
فضولی شاعر معروف، در مقدمهء حدیقه‌ السعداء فضولی مینویسد:
"...اگر چه عبارت ترکیده بیان واقع دشوار در، زیرا اکثرا الفاظی رکیک و عباراتی ناهموار در. امید در که همت اولیا اتمامنه مساعدت و انجامنه معاونت قیله." بزرگترین شاعر ترکزبان فضولی زبان ترکی را رکیک و ناهموار میداند."
به اندیشه من زبانهای ترکی چون در این منطقه وسیع نتوانستند یک اثر مهم خلق کنند بهترین ثابت کننده اینست که زبان ترکی عقیم و نازایاست. در مورد برتری زبان، زبان عربی از هر لغتی شاید بتواند فعل ساده درست کند ولی زبان علمی امروز نیست. پس "فعل ساده" چیزی را ثابت نمیکند. بلکه زبانهای ترکی چون تنها پسوند به بن اضافه میکند (برخلاف فارسی که پسوند/میانوند/پیشوند دارد)، از لحاظ ترکیب واژگان ضعیفتر از فارسی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ به جناب تبریزی..من هم میتوانم سره بنویسم ولی نیازی به این کار نمیبینم. زیرا ما مانند پان ترکان (نه شما که شما را جزو آنها نمیدانم) دنبال نژادسره و زبان سره نیستیم. اتاترک یک زبان سره جعل کرد ولی حاصل آن این شد که یک تمدن 600 سال و ادبیات 600 از بین برود و بسیاری از ترکان ترکیه که دانشمند هستند به او حتی در این مورد فحش میدهند. مقایسه عبری با عربی هم درست نیست به این دلیل:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، با اینکه خود را آزاد از قوم پرستی می خوانید متأسفانه به شدت دچار آن هستید و از این رو زبان در آغاز نرم شما کم کم به سختی و زشت گویی می گراید. در پاسخ خود باز پارسی را چهره ای از عربی خوانده اید و مدعی شده اید استادانی نیز با شما همراهند، بدون اینکه کسی را نام ببرید! لینک مذکور شما نیز با ادعایتان ربطی نداشت. مطمئن باشید هیچ استاد زبانی در ایران و جهان نیست که چنین مهملی را تأیید کند. مشکل شما این است که با زبان های مهم جهان چون انگلیسی و فرانسوی آشنایی ندارید تا بدانید بیش از نیمی از واژه های این زبان ها نیز بیگانه اند و با این وجود هیچ عقل سلیمی آنها را چهره ای از یک زبان دیگر نمی خواند. در نگاه شما واژه ها نیز هویت نژادی می یابند و بر این پایه آنها را داوری می کنید، حال آنکه واژه ها تنها ابزار بیان مقصود هستند و هر واژه ای بهتر مقصود را برساند شایسته به کار بردن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" زبان فارسی‌ در ۲ قرن گذشته حتئ یک فعل ساده درست نکرده """ می‌‌بینید که در ۲ دو قرن گذشته زبان‌های انگلیسی‌، فرانسه، عربی‌، ترکی قادر به ساخت فعل ساده از دستاورد‌های مدرن دنیای امروز مثل "" تلفن، کامپیوتر، تلویزیون """ شده اند، همه این زبان‌ها در ۲ دو قرن گذشته قادر به ساخت فعل ساده مثل آب خوردن بوده اند به جز زبان فارسی‌، در فرصت‌های بعدی اگر وقت داشتم توضیح خواهم داد چگونه ناا رسائی‌های زبان فارسی‌ در "" مفهوم سازی "" و "" فقر مفهومی‌ "" در زبان فارسی‌ این کشور را از همه پیشرفت‌های دنیای مدرن به دور نگاه داشته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"""" چرا عدم توانائی زبان فارسی‌ در ساخت فعل ساده از اسم مهم است؟""" زایائی یک زبان این امکان را به وجود می‌‌آورد که """ همراه با تغییراتی که در علم و صنعت رخ میدهد """ ، زبان خودش را با آن تغییرات به نحوه سلیس و روان تطبیق دهد، با مثال‌های "" تلفن، تلویزیون، کامپیوتر """ که دستاورد دنیای مدرن هستند، نشان دادم که زبان فارسی‌ قادر به تطبیق خود با این تغییرات نبوده، و درست به این دلیل، این زبان، زبان علم و صنعت نیست، به همین دلیل، با ۲ دو برابر شدن علم در هر پنج سال در دنیای امروز، زبان فارسی‌ اهمیت خود را بیشتر از پیش از دست خواهد داد. چونکه آینده متعلق به زبانی‌ است که خود را با دستاورد‌های علمی‌ تطبیق دهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" توانا و قدرتمند بودن زبان فارسی‌ یاوه‌ای بیش نبود """" در دنیای امروز، علم و صنعت """ فعل ساده """ می‌‌آفریند، من به دو نمونه """ کامپیوتر و تلفون "" اشاره کردم که دستاورد دنیای مدرن هستند و نشان دادم که زبان‌های انگلیسی‌، عربی‌، ترکی با """ نام‌های """ کامپیوتر، تلفن "" فعل ساده ساختند، اینک به نام "" تلویزیون "" اشاره‌ای خواهم کرد، در زبان انگلیسی‌ فعل ساده "" televise """ از "" نام "" تلویزیون "" درست میشود، در فرانسه از نام تلویزیون فعل ساده "" televiser "" درست میشود، در عربی‌ از اسم نام تلویزیون فعل ساده "" تَلفَزَ ویَتَلفِزُ "" درست میشود، در زبان فارسی‌ از نام تلویزیون فعل ترکیبی‌ "" " از تلویزیون پخش کردن "" درست می‌‌شود. فعل ساده فراتر از حتئ """ ستون فقرات یک زبان است، فعل ساده "" مغز "" یک زبان است،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، ایرانی، من با پان ترکیسم و پان های دیگر کاری ندارم اما بدبختی آنجاست که شما ترک نیستید و زبان ترکی را نمی دانید و من هر اندازه درباره زبان ترکی و ویژگی های آن برای شما بنویسم هوده ای نخواهد داشت..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، ایرانخواه، در هر زبانی از زبان های دیگر واژگانی که برابر آنها را در آن زبان نمی توان یافت درآمده است اما هنگامی که واژگانی فزون از شمار از زبانی بیگانه به درون زبانی دیگر رخنه کنند و درآمیزند آن چنان که دیگر آن زبان ویژگی هایش را از دست بدهد نمی توان از وامواژه سخن گفت..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفآ بحث رامنحرف نفرمائید،طبیعی است که تمام زبانها مخصوصآ زبانهای همسایه ونز دیک بهم ، ازکلمات همدیگراستفاده میکنندوخواهندکرد.درانگلیسی که مثال میزنیدعلاوه برچندهزارفعل بسیط،ازاکثراسامی نیز فعل ساخته میشودودرست قدرت زبان درتعدادافعال ساده طبق نظریه تمام استادان فارسی ازجمله استادمحمدرضا باطنی که میگویدزبان فارسی عقیم ونازاست، بخاطرتعداداندک افعال بسیط است ، درفارسی کنونی حدود200 عددکه حدود115 عددازآنها زنده اندوبقیه مرده ویا نیمه مرده اندوکاربردندارند.متاسفانه تمایل به ساختن افعال ترکیبی که عقیم اندونازا،برناتوانی وعقیم بودن زبان فارسی میافزاید.توجه کنید کلمه نرکیبی کارواژه دربرابرفعل عربی ساخته شده است،چه مشتقی دربرابرافعال،فعل وانفعال،فاعل ومفعول،....که تعدادکلمات مشتق ازفعل دربابهای مختلف وبا مونث ومذکرکردن وجمع بستن چندمشتق حاصل میشود،دارد؟بجز کارواژه ها واین نشان میدهدکه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان من قصد توهین نداشتم بلکه این پانترکیستها هستند که توهین میکنند. در اینجا دهن ینیلیک و پان ترک طوطی وار کاپی و پیست کن دیگر پاسخ دندان شکن گرفت ولی پس از یک ماه دیگر زیر یک مقاله نامربوط دیگر مانند یک بیمار روانی نظرشان را تکرار میکنند. برای همین پاسخ دادم: از همه این دشتها و مناطق گسترده سبز و خشک و آبی از سیبری تا بالکان بقول پانترکیستها و ترکیه و آران و آذربایجان و آسیایه میانه و شرق چین و غیره(بویوک تورک دونیاسی!)، کدام اثر مهمی به زبان ترکی بوجود امد که روی تمدن بشر تاثیر بگذارد! حتی یک اثر وجود ندارد! مهمترینش بقول خودشان داستانهای بدوی دده قورقود است! تعریف برتری زبان هم همینست نه اینکه چندتا فعل ساده/روشمند/مرکب دارد یا پیشوند/میانوند/پسوند یا چسبیده/جداییده/سره هست. این همه ارض گسترده! حتی یک اثر مهم به زبانهای ترکی وجود ندارد که بر تمدنهای مختلف جهان تاثیر بگذارد!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن دوستانی که زبانشناس واقعی هستند خوب میدانند که زبان "برتر" و "کامل" و غیره وجود ندارد. در رابطه با جملهء سرور تبریزی: "اما زبان انگلیسی از دیدگاه زبانشناسی کاستی های فراوان دارد، مانند نبودن برخی از دپ های آوادار و بی آوا در این زبان و آشفتگی های فراوان در زبان انگلیسی و یا واژه هائی که نوشتن آنها با خواندنشان ناهمسان است. "
ولی اینها نقض نیستند. خوب انگلیسی یک سنت قدیمی دارد برخلاف ترکی (استانبولی). ترکی استانبولی هم خطش و هم خود زبانش تازه است. یا بدون تعارف یک زبان جعلی ساخته فرهنگستانهای ترکیه و اتاترک است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در رابطه با پارسی سره که دوستان به آن اشاره کردند. زبان علمی انگلیسی امروزی 90% یونانی و لاتین است. همین لغت کامپیتور برای نمونه. اما این ننگی نیست. زبان فارسی هم باید بپذیریم که پس از حمله اعراب و همچنین پس از دوران سلجوقی (سبک عراقی) انبوه واژگان تازی پذیرفت. ترکی عثمانی هم همین بود (با اضافه فارسی) تا اینکه بخاطر تعب نژادی نابود شد. اما بسیاری از این واژگان تازی در زبانهای عربی معنی مختلفی در فارسی دارند. یعنی اینها هرچند ریشه عربی هم داشته باشند ولی امروز فارسی هستند و اعراب هم آنها را به معنی فارسی بکار نمیبرند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن منطق پانترکیستی بسیار جاب است..یکیشان میگوید:"به نظر من دلیل عقبماندگی کشورهای انگلیسی زبان دقیقا باید همین مشکلات عدیده زبان انگلیسی باشد " پس علت عقبماندگی قرقیزستان و ترکمنستان چیست؟ یا علت پیشرفتگی چینیها با آن زبان بسیار سخت یادگیر! این را هم اضافه کنم که پادشاهان ترک لطفی نسبت به زبان فارسی نداشتند.. انها نیازمند وزیران و دست اندرکاران ایرانی بودند و چون ترکان خودشان فرهنگ والایی نداشتند، ناچار باید ایرانیان که فرهنگ دیرینه داشتند را در دولتهای خود صاحب اختیار کنند (مانند نظام المک و نصیر الدین طوسی و..تا امیر کبیر).

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ به جناب رازی
یادگرفتن go went چیز سختی برای مغز بشر نیست که شما ایراد بگیرید. چنانکه گفتم تاثیر زبانهای ترکی در تمدن بشری هیچ است اما 90%+ متون مهم جهان به زبانهای فارسی نوشته شده است. برای نمونه تعداد نسخه-های پارسی پیش از قربن بیستم شاید بین پانصدهزار تا یک ملیون باشد و مال عربی شاید دو ملیون. اما مال زبانهای چغتایی و ترکی آذربایجانی و غیره شاید به هزار هم نرسند. من یک بار دیگر پاسخ علمی به شما میدهم گرچه نرود میخ آهنین در سنگ..برخلاف زبانهای هندواروپایی که میتوانند از میانوند/پیشوند/پسوند بهره ببرند ترکی تنها پسوند دارد. تازه تمامی زبانهای علمی امروز تحلیلی هستند (مانند فارسی) و ترکی خیلی دور از این قاعده است. در مورد فعل یک بار دیگر توضیح میدهم هرچند نظر شما تکراری بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، با اینکه نکات درستی در نوشتارتان هست، متأسفانه در مواردی دچار اشتباهاتی شده اید که در شأن نثر زیبایتان نیست. این محدوده 50 تا 90 درصدی واژه های بیگانه در فارسی که ادعا نموده اید به خاطر شکاف 40 درصدی آن معنی آماری ندارد، ضمن اینکه همان حد کمینه آن هم اغراق آمیز است. برخی از واژه هایی که بیگانه خوانده اید پارسی هستند نه عربی، مانند نقش که اصل آن نخش است که معرب شده به نقش، تاریخ، نظر که نگر بوده و معرب شده... اما لغزش بزرگ نوشته شما چهره ای از عربی خواندن پارسی است به دلیل وجود وامواژه های عربی! هویت یک زبان نه به محتوای واژه های اسمی آن بلکه به ساختار آن است که بر افعال، حروف اضافه و ربط و شیوه جمله سازی استوار است که این عوامل در زبان پارسی همه اصیل هستند. آیا می دانید که بیش از نیمی از واژه های زبان انگلیسی از دیگر زبانها به آن وارد شده؟ طبق معیار شما باید هویت زبان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما فعل رفتن انگلیسی را که ازافعال بیقاعده اس زبان است مثال زدید اتفاقآ مثال خوبی است قعل امرش دررابطه باریشه است وچیززایدی اضافه نمیشودto go حالت امری هست go ,ولی صرف افعال باعده وبی قاعده درزمانهای مختلف
چه درانگلیسی ،چه درآلمانی یاسوئدی که حقیراین سه زبان اروپائی رامیدانم،مختلف است ولی درحالت امری ریشه باقی است وفقط علامت مصدری برداسته میشود.مثلآ فعل *خوردن *،حالت امری بدرستی بخوریا خور(ب زینت یاب زائد)درهرصورت ریشه وحالت امری دررابطه است، ویا نوشیدن، حالت امری بدرستی بنوش است(بازهم بایک ب زائدیا زینت)البته اینها استثنا هستنداکثرافعال بسیط فارسی که حداکثراز150 تجاوزنمیکند طبق اصول و قانونمندی زبانی نیستندخوتان ازافعال بسیط رفتن،آمدن،ساختن(بسازاین حرف ز چرابجای خ نشست؟ریختن (بریز این ز ازکجا پیداشد؟)زدن-بزن!!!این ن ازکجاآمد؟شنیدن- شنواینجا هم وپیداشدپس هردم بیلی وبی قاعده!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، رازی، زبان پارسی از گروه زبان های آریائی است و با زبان عربی که از گروه زبان های سامی است خویشاوندی ندارد..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز جناب تبریزی، با تشکر از نگاه منطقی و علمی شما. همانطور که گفته اید بحث زباشناسی یک بحث دانشگاهی است، ولی متأسفانه راسیستهای دهاتی همه فن حریف خودشان را در این زمینه استاد می دانند. من ترکی نمی دانم، ولی زبان ترکی برای من عزیز است، زیرا زبان بخشی از بشریت است و بشریت برای من عزیز است، زیرا زبان بخشی از ایرانیان است و همه ایرانیان برای من عزیزند. همانطور که گفتم فرقی بین برتر دانستن یک زبان با برتر دانستن یک نژاد نمی بینم. ولی بعضی از ادعاهای شما سؤال برانگیزند که امیدوارم در چارچوب یک کامنت یا یک مقاله جداگانه به آنها بپردازید. برای مثال نوشته اید: «دوستان گرامی، این سخن زبانشناسان که می گویند: زبان پارسی یا همان زبانی که هم اکنون زبان کاربردی ایرانیان است چهره ای از زبان عربی است سخن صد در صد درستی است!» گذشته از این که این ادعا از نظر من "سخن صددرصد غلطی است!" بد نبود حداقل یک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
*ازنقطه ای مماسی بردایره رسم کنید= ازنقطه ای درازکی به گردکی میمالانیم*قابل توجه پارسی نویسان بجای فارسی نویسان!!!.......
بااستفاده ازرهنموداستادرخسانی جهت گسترش پارسی نویسی به نسل های آینده،من فرازی (جمله ای)باواژه های ایشان فرآورد(تولید)
نمودم تا ایشان فردیدشان (منظورشان) چه باشد؟..........................................................................................................
*ما پارسیان بایدبا فرازهای دانشیک روانمند،بافرنودهای رسا به داوش ها وانگاشت های نارساکه درهمبودگاه ها میان پاترمان هادر درپادک زمینفرآوری میشوندوتخشیدگی اندوگسارش ندارندبا کارواژه های خودبایستیم*.چم(معنی)فراز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، س.ایرانی، واژه (کاندا) در زبان سانسکریت و (کنده) در زبان پالی و (کند) در زبان پارسی کهن سرانجام (قند) شده است. از این روی (قند) واژه ای پارسی است و از زبان پارسی به زبان عربی راه یافته است.........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعتقاد به برتری یک زبان فرقی با اعتقاد به برتری یک نژاد ندارد. راسیستهای دهاتی که خود را در همه امور متخصص می دانند ایراداتی به زبان فارسی می گیرند که مرغ پخته هم خنده اش می گیرد، چه رسد به انسانهای تحصیل کرده مدرن. مثلا یکی از این دانشمندان می نویسد: «قعل امررفتن-بروپس حروف ف.ت کجارفتند؟؟؟فعل امرآمدن/بیا جل الخالق چه ارتباط منطق ای؟؟؟» حالا مقایسه کنید اینرا با زبان انگلیسی: «فعل رفتن to go گذشته این فعل went، صفت بد bad وجه برتر همین صفت worse» به نظر من دلیل عقبماندگی کشورهای انگلیسی زبان دقیقا باید همین مشکلات عدیده زبان انگلیسی باشد با این همه فعلهای بی منطقش. از آن گذشته این حضرات دانشمند بروند یقه صدها پادشاه ترک را بگیرند که زبان کامل ترکی را ول کردند و زبان ناقص فارسی را رسمی کردند و آنرا از آلبانی تا چین رواج دادند و تا همین چند دهه پیش دانستن آنرا از افتخارات خودشان می دانستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهنام گرامی، چرا کامنت های مرا حذف می کنید و جواب هم نمی دهید که چرا حذف کردید؟ آخر اگر دلیلی دارید بگویید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متأسفانه دو کامنت من توسط سایت ایران گلوبال بدون هیچ دلیلی حذف شد. آقای الیار گفتند که ایشان حذف نکرده اند. از ایران گلوبال می پرسم دو کامنت من چرا و توسط کدامیک از مسئولین سایت حذف شده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حاجبی عزیزوگرامی،باتشکرازجوابتان،من برای جلو گیری ازقضاوت بیجای خودم این سئوال راکردم تا درموقع جوابدادن آدرس عوضی نداده باشم.سلامت وموفق باشید.
تصویر داریوش حاجبی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب س.ایرانی .....در مورد پرسش شما: از آنجاییکه جناب خشایار رُخسانی نتوانسته بودند به دلیل اشکال فنی به آقای yenilik در این بخش پاسخگو باشند، من پیام ایشان را دریافت و سپس آن را با نام ایشان منتشر کردم. از جناب yenilik نیز برای پیامشان سپاسگزارم. با سپاس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ینیلیک، باز که آمدی نظریه بدی خرابکاری کردی و قاعده رو با همزه نوشتی! عزیز من، قاعده با عین نوشته میشه. دفعه پیش توصیه دوستانه کردم که سواد خواندن و نوشتنت رو کمی تقویت کنی گوش نکردی! برای این کار می تونی از کتاب های سال اول تا چهارم دبستان استقاده کنی. این قضیه افعال ساده ت هم ما رو کشت! از بس که این رو تکرار می کنی و معیار سنجش زبان معرفی می کنی. آخر کدام زبان شناسی گفته که شمار افعال ساده معیاره؟ اتفاقاً درست برعکس، جایگزینی افعال مرکب نشانه پیشرفتگی و پختگی زبانه. آخر این اباطیل رو از کجا شنیدی که همه ش تکرار می کنی؟ زبان شناسی یک دانش مستقل و آکادمیکه. دکتر های زبان شناس باید کلی پژوهش کنند تا تازه با احتیاط زیاد نظری را ابراز کنند. آن وقت شما با سواد زیر دبستانی همینطور نظریه های توخالی میدی و به زبان غنی یک ملت توهین می کنی. لطفاً بیشتر یاد بگیر!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر منظورتان دستور زبان ترکی استانبولی هشتاد ساله است این دستور نوین است و ساده برخلاف دستور زبان ترکی عثمانی. زبانهای دیگر چون سنت دیرینه دارند، دستور زبانشان پیچیده تر است. اما ساده بودن "دستور زبان" نشانگر برتری نیست. بلکه برتری را باید از این نکته سنجید که کدام زبانها در تمدن بشر تاثیرگذار بودند. زبان انگلیسی یا آلمانی و غیره زبانهای علمی هستند از خانواده هندواروپایی. ولی زبانهای ترکی هیچکدام علمی نیستند. علتش هم اینست که زبانهای علمی امروز analytic (تحلیلی) هستند که ترکی جزو آنها نیست:
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolating_language
فارسی ولی از این نوع هست. هیچکدام از زبانهای سینتتیک علمی نیستند (ترکی خیلی سینتیک است):
http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_language
به هر رو بهتر است که پانترکان بجای پرخاشگری بروند زبان خودشان را علمی کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن ما مانند ترکها نژادپرست نیستیم که یک سنت غنی مانند زبان ترکی عثمانی را بدور بریزیم و یک زبان جعلی درست کنیم (که اغلب واژگانش برای نسل اول نامانوس است). تنها باید امروز زبان فارسی را از لحاظ علم پیش برد و خود ایرانیان با یک دولت درست حسابی این کار را انجام خواهند داد و روش آن هم در این مقاله نشان داده شده است:
http://azargoshnasp.net/languages/Persian/KaarVaajehMHM.html
(پان ترک بخواند و بسوزد). انبوه بن ها در زبانهای خانواده ایرانی را میتوان به فارسی افزود (در صورت نیازمندی). در صورت نیازمندی بیشتر میتوان از سانسکریت نیز بنها را افزود و کم و بیش نیاز علمی زبان فارسی برطرف شود. اما زبانهای غیر هندواروپایی مانند ترکی و عربی شانس علمی شدنشان کمتر است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolating_language تاریخ هم میگوید:
ضربه ترکان به تمدن بشری بیشتر از کارهای مثبتشان بوده است..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چنانکه گفتم تمامی زبانهای علمی و مهم جهان امروز همان زبانهای هندواروپایی هستند..و زبانهای ترکی (حتی ترکی استانبولی هشتاد ساله) هیچ تاثیری بر تمدن بشر نگذاشتند. چرا؟ برخلاف ادعای کامل بودن زبانی امروز بدرد میخورد که
analytic and isolating باشند مانند انگلیسی و روسی و آلمانی و فارسی و سانسکریت که دستورزبانشان این چنین است. ترکی و عربی فاقد این دو هستند. حتی عربی با وجود اینکه زبان بسیار زیبایی است ولی میاوند/پیشوند/پسوند ندارد. ترکی هم تنها پسوند دارد. باید قبول کنیم که زبانهای خانواده ترکی عقیم است یا اینکه فرهنگ ترکان عقیم است. برای نمونه کتاب پژشکی علمی ذخیره خوارزمشاهی مهمترین کتاب پژشکی شرق اسلام پس از قرن دوازدهم میلادی حساب میشود..یا مثنوی مولانا تاثیر شگرفتی بر بشر گذاشت یا همین قرآن. ولی چرا زبانهای ترکی هیچ اثر مهمی در تمدن بشر ایجاد نکردند که قرنها تاثیرگذار باشند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اراجیف دوستان پانترک در مورد "فعل ساده" پارسی است که باز خودشان در این مورد هم اطلاع ندارند یا اطلاعاتشان قدیم است یا تنها کاپی و پیست میکنند (برای نمونه کاپی و پیست کردن مقاله دکتر باطنی بدون اینکه بخش آخری آن را بخوانند و بدون اینکه به مصابحه او در صدای آمریکا گوش بدهند که خود میگوید انگیز مقاله این بود که نشان دهد فارسی عقیم نیست) یا به داریوش آشوری جامعه-شناس زبانشناس میگویند (که باز هم ایشان تنها میگویند زبان سنتی زبان علمی نیست که حرف بدی نزدند)! در این مورد بد نیست این مقاله را بخوانند
(بحثی دربارهء صرف فعل در زبان علمی فارسی)
http://azargoshnasp.net/languages/Persian/KaarVaajehMHM.html
(ادامه)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پانترک:"س شما به جای """ تلفن کردن """ تلفنیدن را پیشنهاد می‌کنید، ببینیم در حوزه محاوره این حالت دستوری چقدر زمخت است. من دیروز به تو تلفنیدم،"
این بخاطر اینست که گوش شما عادت نکرده است. اغلب واژگان ترکی استانبولی که اتاترک و بعداً جعل کردند اول نامانوس بودند اما کم کم جا افتادند ولی هیچ ترک عثمانی آنها را نمیشناخت و برایش عجیب بو. "من ترا دیروز تلفنیدم" همان معنی را میرساند که "من به تو دیروز تلفن زدم". ..در مورد فعل به اصطلاح "باقاعده" یا روشمند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ینلیک
باز تاکید میکنم که زبانهای آلتایی (حتی ترکی استانبولی با تاریخ هشتاد ساله) هرگز تاثیری بر تمدن بشری نگذاشتند. شما یک متن ترکی نشان دهید که در تاریخ بشر تاثیر گذاشته باشد. برای نمونه قرآن عربی یا شاهنامه فردوسی (انبوه مینیاتور از چین/هند تا عثمانی و مهمترین اثر نقاشی شده از هنرمندان شرق اسلام)/مثنوی مولوی و ذخیره خوارزمشاهی (مهمترین متن پژشکی در جهان شرق اسلام) تاثیرگذار بودند. اما ترکها هیچ اثر تاثیرگذاری در تاریخ خلق نکردند که برای نمونه چندین سده بر تمدن بشر تاثیربگذارد. امروز هم هیچ کدام از زبانهای ترکی چه استانبولی چه ایغوری و غیره علمی نیستند. اما زبانهای هندواروپایی تنها زبانهای علمی جهان هستند و این بخاطر اینست که انبوه پسوند/پیشوند/میاوند میتواند واژگان علمی بسازد (در عربی و ترکی میانوند/پیشوند وجود ندارد). در رابطه با فعل هم پیام دیگری میفرستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان پانترک نکته های جالب میگویند که هیچ جا گفته نمیشود. اینطوری بود ما یک اثر مهم در جهان به زبان ترکی داشتیم ولی زبان ترکی هیچ تاثیری بر تمدن بشر نگذاشته است و حتی یک اثر که قرنها تاثیرگذار باشد را ندارد! حتی یک اثر! اتفاقا زبانهای ترکی بخاطر اینکه فقط پسوند میپذیرند و در جمله بندی التصاقی هستند، چندان برای علم بدرد نمیخورند. امروز زبانهای analytic isolating ( تحلیلی‌تر) (یعنی زبانهای هندواروپایی مانند فارسی) تنها زبانهای علمی جهان هستند. زبان عربی هم برخلاف نظر یکی از پانترکیستها زبان ترکیبی نیست که پسوند/پیشوند/میانوند بپذیرد. اغلب واژگان علمی در انگلیسی از همان ترکیب است که فارسی برخلاف عربی/ترکی هم پسوند/پیشوند/میانوند دارد. جناب آقای آشوری هم که این دوستان همی میاوردند "زبانشناس" نیست بلکه جامعه شناس هست و در مصابحه اخیر بی-بی-سی نیز کار دکتر ملایری را ستاییده است(ادامه)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطف کنیدبفرمائیداین پیام راشما نوشته ایدیا آقای رخسانی؟کلمه *حال* چون دومرتبه دراین پیام بصورت هال !!!نوشته شده است
متاسفانه اشتباه تایپی نیست!!!کلمه آلمانیverbrauchenمعادل use انگلیسی یعنی مصرف ومصرف کردن است واصلآ وابدآ
به صرف فعل مربوط نیست!اینها مفاهیم غیردستوری وغیرگرامری زبانی اند!!کلمه konjugationدرانگلیسی وآلمانی وباکمی تغیردرسوئدی هم همین کلمه بمعنی ترکیب وتصریف افعال بکارمیرودverbringen Verben(Beugung)=spend verbs مفاهیم دستوری اند.صفحه 2109 WAHRIG Deutsches Wörterbuch من فکرنمیکنم کسی ادعاکرده باشدکه زبان عربی کامل ترین زبان جهان است!!!ولی درمقایسه با زبان ناتوان فارسی بسی تکمیل ترووسیع تروقانونمندتراست بدلایل زیر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" ازنقطه ای درازک را به گردکی میمالانیم "KLASSE,ECELLENT,GÖZAL,AALI,UTMÄARKT
KHAT= درازک ,گردک =DAIERE,میمالانیم=MOMASMIKONIM

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حاجبی،مشکل اصلی درساختن کلمه نیست،مشکل درایستائی ونازائی وعقیم بودن زبان فارسی است.که حتی عربی باتمام
توانمندیش ،بله بقول شمابدردمسائل علمی امروزه نمیخورد،فارسی که جای خودداردودرموردمسائل علمی آبروریزی است.باین مطلب توجه کنیدتا بعدآ درناتوانی وعقیم بودن فارسی کمی بنویسم.معلم متعصبی درکلاس درس مثلثات ازشاگردان میخواهد*ازنقطه ای خط مماسی بدایره وصل میکنیم *رابفارسی سلیس مثل آقای رخسانی وشما بنویسندوشاگردزرنگ کلاس بااطلاع دادن اینکه هنوزفرهنگستان کلمه ی معادل *نقطه *رانساخته ،خواست معلم راچنین پاسخ میدهد*ازنقطه ای درازک را به گردکی میمالانیم*آفرین نمره بیست!!!دوست گرامی فارسی راخراب نکنیدبقول دانشمندبزرگ آقای آشوری مشکلات رازیادترنکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس شما به جای """ تلفن کردن """ تلفنیدن را پیشنهاد می‌کنید، ببینیم در حوزه محاوره این حالت دستوری چقدر زمخت است. من دیروز به تو تلفنیدم، در خانه نابودی، با پدرت صحبتی‌ دم، """ صحبت کردم ""، ایشون "" پیشنهیدند "" پیشنهاد کردند "" چونکه شما ماشینتان را "" می‌‌تعمیر آنید """ تعمیر می‌کنید، بعدا "" بزنگانید "" زنگ بزنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ارجمندباسلام ،وصدتشکروآفرین باینکه میگوئیدکسانی بایددرموردیک زیان قضاوت کنند که آن زبان رامیدانند،این گفته بسیارمنطقی وعلمی است.بنده زبانهای انگلیسی وآلمانی وسوئدی وفارسی وترکی آذربایجانی رابخوبی میدانم بایقین میتوانم بگویم که درزبان آذربایجانی برخلاف بقیه ربانها استثنا یا وجودندارد ویا بندرت وجوددارد. ولی مثلا اکثرافعال ساده 130 عدد موجود
(خانلری جلدسوم تاریخ زبان فارسی)زبان فارسی بدون قاعده صرف میشوند!گفتن/گو-رفتن/رو-آمدن/ بیا؟-خواستن ؟؟؟بخواه!!!
همان طوریکه می بینیدحالت امری بامصدردلبخواهی وبدون رابطه صرف میشوداینجاست که آقای آشوری واستادباطنی دوفارسی زبان برجسته میفرمایند که فارسی زبان قرون وسطائی است بامرض های علاج ناپذیرش وفارسی عقیم ونازاست!!!
دوست عزیز قندکلمه فارسی نیست وشکرنیزفارسی نیست.حروف ء-ث-ع-ق-ص-ض-ط-ظ-عربی اندولی ق درترکی هم هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، بدبختانه کسانی درباره زبان ترکی داوری می کنند که ترک نیستند و زبان ترکی را نمی دانند! کسی می تواند درباره یک زبان داوری کند که آن زبان را نیک بداند نه کسی که آن زبان را درنمی یابد!..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به ینیلیک اینجا داده شده است:
http://www.sepahbod7.blogfa.com/post-33.aspx
فعل ساده و پانترکیسم

در ضمن ابوعلی سینا کتاب علمی دانشنامه را به فارسی نوشته است. اما هیچ آثار علمی از ترکی وجود ندارد که کهن باشد.
در واقع هیچ کدام از زبانهای ترکی در تاریخ بشر اثرگذار نبودند. این علت حسودی پانترکیستها نسبت به زبان فارسی است. دوم زبان ترکی زبان بدآهنگی است و زبانهای پیشرفته امروزی همه هندواروپایی هستند که ویژه isolating (جدایش گر) دارند. این زبانها برخلاف ترکی و عربی از پیشوند/پسوند/میاوند استفاده میکنند در حالیکه ترکی تنها پسوند دارد.
برای همین است که زبانهای ترکی حتی یک اثر مهم در جهان ندارد که در تمدن بشتر تاثیرگذار باشد.
فارسی هم میتواند به آسانی مصدر استفاده کند "تلفنیدن" و "ترکیدن" (یعنی یک کسی را پان ترک کردن) میتواند دو مصدر باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" زبان قدرتمند و توانا """ ۱- در کشور قدرتمند زبان، واژگان دارای قوم و خویشند و سترون و عقیم نیستند. ۲- زبان قادر به ساخت فعل ساده از " اسم و صفت " و بلعکس است.۳- در کشور زبان، هماهنگی گسست ناپذیری بین فعل و اجزأً آن وجود دارد. بدون این ۳ سه‌ ویژگی‌، تولید واژگان نه تنها به غنای آن نخواهد افزود، بلکه آشفتگی زبان را تشدید کرده، این هرج و مرج به پاشیدگی زبان منجر خواهد شد. """" زبان مدرن """، ۱- رمان و داستان بلند تولید می‌کند نه شعر، ۲- نویسنده بر شاعر چیره می‌‌شود. ۳- دارای فرهنگ نقد است. """" زبان فارسی‌ کدام یکی‌ از این ویژگیها را دارد؟ """"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از جناب داریوش حاجبی و جناب خشایار رخسانی به دلیل جوابی که دادند سپاسگزارم. """" نیرومندی و قدرتمندی یک زبان را با """ توانائی آن زبان در ساخت فعل ساده از اسم و صفت و بلعکس می‌‌سنجند نه در واژه سازی """" به عبارتی فعل ساده ستون فقرات یک زبان را تشکیل میدهد """، در مورد زبان عربی‌ استدلال شما درست نیست، زبان عربی‌ با ۱۲ هزار فعل ساده و زبان انگلیسی‌ با ۱۸ هزار فعل ساده کجا و زبان فارسی‌ با فقط ۲۷۰ فعل ساده کجا؟ توجه """" زبان فارسی‌ در دویست سال گذشته حتئ یک فعل ساده درست نکرده """، تلفن یک پدیدهٔ مدرن است، ببینیم چگونه زبان‌های عربی‌، انگلیسی‌، فارسی‌ و ترکی با "" اسم تلفن """ فعل می‌‌سازند، در عربی‌ از اسم تلفن فعل ساده """تلفن ، یتلفن "" می‌‌سازد، در انگلیس I phoned you yesterday ، در ترکی میگویند " dunen telfunlashduq "" ولی‌ در فارسی‌ فعل مرکب "" تلفن کردن "" درست می‌‌شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بیچاره این ترکان ولی چون کسی همسان مولوی و نظامی در زبان خود ندارند ناچارند ان را از ایرانیان بدزدند و خود را مضحکه جهان کنند. اما جهان همواره دارد نسلکشیهای بدست ترکان را میشناسد. زبان ترکی استانبولی که ساخته اتاترک هست کاملا جعلی است ولی اینها به یک لغت فارسی گیر میدهند. عزیزان پانترک بهتر است بروید بجای یک سایت ایرانی بهتر است بروید به جایی که ترکی در آنجا بلغور میکنند. زبان ترکی استانبولی هشتاد ساله کجا و فارسی با هزار و دویست سال ادبیات کجا. همین الان خیام محبوبترین نویسنده روسیه است. اما کدام نویسنده ترک توانسته است تاثیرگذار بر ادبیات جهانی باشد که نامش را هزاران سال ذکر کنند؟
این گزارش در مورد زبان جعلی استانبولی (پیوند آخر این لینک) را درج میکنم.
http://azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/ZabanParsipanTurkistha.htm

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی، که آن معانی و لطافت که در زبان پارسی آمده است و در تازی نیامده است. (شمس تبریزی-مقالات)

http://azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/ZabanParsipanTurkistha.htm

تاریخ همان ترکان را با نسلکشی میشناسد و دشمنی آنها با زبان فارسی بدین دلیل است که ترکان حتی یک آثاری در جهان ندارند که بر تمدن بشر تاثیر شگرفتی داشته باشد. برای نمونه بیشترین مینیاتورها و هنر از شاهنامه و سپس پنج گنج نظامی است. اما آثارهای ترکی (حتی آن اندک عثمانی و چغتایی) امروز به دو زبان مرده هستند. برای همین پانترکیستها به ایرانیان حسادت میورزند ولی با پنج نسلکشی در ترکیه, آبرویی برای خود نگذاشتند (بنگرید زیر پانترکیسم در گوگول)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
in ham besiyaar khoob ast:
http://azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/ZabanParsipanTurkistha.htm
تصویر داریوش حاجبی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب خشایار رُخسانی به آقای yenilik پاسخ میدهد:
واژۀِ «گُسارش» که برابر واژۀِ عربی «مصرف» است، یک واژۀِ پارسی است که در گرامر یا دستورزبان به آن «نام» گویند.
Name
که از کارواژۀِ (فعل) «گُساریدن» (صرف کردن)
verbrauchen, in German
or use in English
گرفته شُده است. همانند «می گُساری» (شرابخواری).


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایرانخواه/زبان فارسی ازبی قائده وعقیم بودن نمونه است.قعل امررفتن-بروپس حروف ف.ت کجارفتند؟؟؟فعل امرآمدن/بیا
جل الخالق چه ارتباط منطق ای؟؟؟بیا با آمدن چه ربطی دارد؟گفتن فعل امرش گویابگوچه ربطی؟؟؟بجای ف وت حرف و ازآسمان نازل شد.اصلآزبانیکه از270حرف ساده،فقط بتوانداز130فعل ساده استفاده کند(بقیه مرده یادرحال مردن هستند)بغیرازماست وخیارخریدن بدرددیگری میخورد؟به مقالات استادآشوری*زبان قرون وسطائی فارسی بامرص های علاج ناپذیرش*مراجعه کنیدتابفهمیدهیچ زبانی دروابستگی بحدی که فارسی اززبان توانمندعربی وابسته است،وجودنداردتاحدی که شمانمیتوانید یک نامه یک صفحه ای به عمووعمه خودبنویسید!!!چون عمو وعمه نیز کلمات زبان توانمندعربی اند.راحت بخوابید
جهموری فارسی/اسلامی بیداراست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایران خواه اسراف به معنی‌ زیاده روی در همه چیز است، اصراف به معنی‌"""""" """ رد کردن """ چیزی است یا از چیزی "" منصرف شدن و صرف نظر کردن ، می‌بینید شما هنوز نمی‌دانید که ما هم اسراف داریم و هم اصراف، فراموش نکنید اسراف و تبذیر تا هادی به یک معنی‌ هستند، ولی‌ تبذیر بیشتر در مورد حیف و میل کردن پول به کار می‌‌رود. ببین کار ما به کجا کشیده باید به اینها عربی‌ هم یاد بدهیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بالاخره یکی‌ پیدا خواهد شد تا به ما توضیح دهد این واژهٔ "" گسارش "" که نویسندهٔ این مقاله به جای " مصرف "" استفاده میکنند از کجا پیدا شده؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ینیلیک، مصرف بر وزن افعل نیست، بلکه بر وزن مفعل است. واژه "اصراف" را هم با سین می نویسند نه با صاد! "اسراف " درست است و اصراف اصلاً رایج نیست. اول کمی سواد خواندن و نوشتن یاد بگیر بعد بیا نظر علمی و ادبی بده! اشتباهات املایی و دستوری دیگری هم داری که نشان می دهد اصلاً اهل درس و مطالعه ادبی نیستی. ولی حرف های گنده گنده میان تهی خوب بلدی بزنی! زبان رسا و شیرین پارسی در گویایی و روشنی در جهان نمونه است. .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" پرسشی از سر کنجکاوی """ شما به جای کلمهٔ "" مصرف " عربی‌ که بر وزن "" افعل "" است کلمه "" گُسارش "" را به عنوان معادل استفاده می‌کنید، من در تعجبم به جای "" اصراف "" چه کلمه را پیشنهاد خواهید کرد؟ شاید به اول "" گُسارش "" یک " پ "" اضافه کنید، چرا که نه مگر غیر از این است که زبان عربی‌ " پ " ندارد، با این کار شما به جای "" اصراف "" پگُسارش "" را به زبان غنی، قدرتمند فارسی‌ عطا خواهید کرد. می‌بینید این من نیستم که اصرار دارم این زبان بی‌ در و پیکر ، عقیم و سترون است، شما به این کار اصرار می‌ورزید. فراموش نکنید "" یک قاعده کلی‌ "" در کشور زبان، کلمات دارای قوم و خویشند و ارتباط تنگاتنگی بین فعل و اجزأً آن وجود دارد، شما اگر مبادرت به شکستن این ارتباط بکنید، به گسست آن زبان کمک کرده و "" آشفتگی "" شیرازهٔ آن زبان را چون مور و ملخ به ویرانه‌ای تبدیل می‌کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" واژگان جدید با بستر فرهنگی‌ جامعه هماهنگی ندارند """ عزیزان میدانند که یک واژه بدون در نظر گرفتن ملاحظات ادبی‌، جامعه شناختی‌ و روان شناختی‌، زیبائی گرایی نمیتواند در بستر یک جامعه جذب شود ، کسانی‌ که واژگان جدید را در زبان فارسی‌ می‌‌سازند سیر "" آشفتگی "" این زبان را تسریع می‌‌بخشند، من امیدوارم نویسندهٔ این مقاله به کامنت پیشین من جواب بدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" بحران امروز ایران بحران زبان فارسی‌ است """ به کلمات "" پاک فارسی‌ "" در این مقاله نگاه کنید از آن جمله "" اِسپاش پیما یا فضا پیما "" همچنین مصرف که معادل گُسارش "" آورده شده، عزیزان هر کسی‌ که ذرّه‌ای به علم زبان و جایگاه واژگان آگاهی‌ دارد میداند که در "" کشور زبان "" ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی بین کلمات وجود دارد، در واقع، در کشور زبان، کلمات دارای قوم و خویشند و مثل زبان فارسی‌ کلمات سترون و عقیم نیستند، نویسندهٔ این مقاله "" گسست کامل زبان فارسی‌ "" از بستر جامعه را به عیان نشان میدهند. به همین دلیل است که واژهٔ """ کامپیوتر "" در انگلیسی به راحتی‌ وارد مکالمات محاوره‌ای می‌‌شود ولی‌ زبان فارسی‌ هنوز با اسم من در آوردی "" رایانه "" مشکل دارد. در انگلیسی‌، کامپیوتر از فعل """compute""" گرفته می‌‌شود، زبان قدرتمند انگلیسی‌ چونکه قادر به ساخت فعل ساده از اسم و صفت و بلعکس است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم میهن گرامی، برای اینکه از جستار دانشی بالا بسیار دور نشویم ، هم اکنون من نمیخواهم به این گفتگوی کارشناسانۀِ زبانشناسی اندر شوم تا سهم «واژگان آرامی» را در زبان هَخامنشی نشان دهم. تنها این اشاره کوتاه شاید نیاز باشد که در زمان هَخامنشیان دستکم هشت زبان در ایران در کنارهم رواگ داشت (رایج بود)، همانند زبان دربار، زبان دیوانی (اداری)، زبان مردم روامند (عادی) .....ولی از گفتۀِ شما برنمیآید که کدام یک از زبان های هَخامنشی فردید (منظور) شماست. ادامه دارد