ضرب‌وشتم و بازداشت چند تن از شرکت‌کنندگان در مراسم ستار بهشتی