مسکو: عنان کشور از دست بشار اسد و دولت وی خارج شده است