اوباما: "از تکرار فاجعه ای نظیر کشته شدن ۲۰ کودک و ۶ بزرگسال در تیر اندازی روز جمعه در یک مدرسه خودداری کنیم."