زنجیرۀ بی پایان قتلهای سیاسی در ایران - حسن داعی و فرخ حیدری

آذر ماه و سالگشت جنایت "قتلهای زنجیره ای" با نگاهی دیگر به این پروژه خون و جنون در گفتگوی سیاسی حسن داعی و فرخ حیدری

انتشار از: