عبدالفتاح سلطانی به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد