مجمع عمومی سازمان ملل «نقض حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد