فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو:«سازماندهی تحریم انتخابابات»

جهانگیر لقایی ، پویان ، کیانوش توکلی ، دلیر کردستانی ، حمید حمیدی ، احمد پورمندی ، کیومرث نویدی ، دلیر کردستانی و... در باره «سازماندهی تحریم انتخابابات» نظرات متفاوتی را طرح کردند :

انتشار از: