سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق

اقدام پاره ای از دبیران و اعضای سابق کنفداراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در برگزار نمودن جشن پنجاه سالگی آن تشکیلات دمکراتیک و سرتاسری دانشجوئی ، اقدامی است شایسته و در خور تقدیر . نام نیک و نقش برجسته ای که آن تشکیلات دانشجوئی در تاریخچه جنبش دانشجوئی و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ایفا نموده است برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و تحسین نسل های آینده و پیوندگان راه آزادی و سربلندی ایران را برخواهد انگیخت .

اقدام پاره ای از دبیران و اعضای سابق کنفداراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در برگزار نمودن جشن پنجاه سالگی آن تشکیلات دمکراتیک و سرتاسری  دانشجوئی ، اقدامی است شایسته و در خور تقدیر . نام نیک  و نقش برجسته ای که آن تشکیلات دانشجوئی در تاریخچه جنبش دانشجوئی و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ایفا نموده است  برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و تحسین نسل های آینده و پیوندگان راه آزادی و سربلندی ایران را برخواهد انگیخت .

براستی چه انگیزه ای موجب گردیده است که پاره ای از بازماندگان و فعالان سابق کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران که  اینک همگی گرد پیری بر سر و سیمای شان نشسته است برای شرکت در جشن پنجاه سالگی آن سازمان دانشجوئی ، از گوشه و کنار جهان در شهر فرانکفورت آلمان گرد آیند ؟ و چه چیزی موجب محبوبیت ونیک نامی آن تشکیلات دانشجوئی گردیده است تا جائی که اینک پس از گذشت نیم قرن ، هرجا که نامی از کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و فعالیت های دمکراتیک و ضد دیکتاتوری آن تشکیلات در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی بمیان میآید ازآن تشکیلات  به نیکی و احترام یاد میشود ؟ راز ماندگاری محبوبیت و نیک نامی  کنفدراسیون ، آنهم در زمانه ای که احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی از کمترین مقبولیت و محبوبیتی در میان مردم ایران و حتی هوادران سابق خود برخوردارند  در چیست ؟

بطور کلی اعتبار یا بی اعتباری ، نیک نامی و یا بدنامی یک تشکیلات و نهاد اجتماعی و سیاسی  بستگی به اعمال و رفتاری و دست آوردهای زشت و زیبائی دارد که آن تشکیلات دراذهان عمومی جامعه  برجای میگذارد و اعتبار و نیک نامی کنفدراسیون دانشجویان را نیز میبایستی  در کارنامه ی اعمال و رفتار و دست آوردهای آن تشکیلات دانشجوئی جستجو کرد ، اعمال و رفتاری که متناسب  بوده است با رعایت قواعد دمکراتیک و حقوق بشری و دستاورد مهمی که هزاران دانشجوئی ایرانی را با افکار و عقاید گوناگون در سرتاسر جهان به گرد اهداف مشترکی در درون خود متحد ساخته و از آنان نیروی عظیمی را برای پشتیبانی از خواسته های دمکراتیک مردم ایران و مبارزه با دیکتاتوری رژیم شاه بوجود آورده بوده است .  و امروزه هنگامیکه پس از گذشت نیم قرن ،  برخی از فعالان سابق و بازماندگان کنفدراسیون تصمیم به برگزاری یادمان پنجاه سالگی آن تشکیلات دمکراتیک دانشجوئی میگیرند بدون تردید این بزرگداشت  چیزی فراتراز تجدید خاطرات دوران جوانی است ، این یادمان درحقیقت بزرگداشت ارزش های دمکراتیکی است که کنفدراسیون دانشجوئی در تاریخ  مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران بنام خود به ثبت رسانده است و درعین حال  یادمان  پنجاه سالگی کنفدراسیون ، حاوی پیامی است از نسل های گذشته جنبش دانشجویان آزادیخواه ایرانی  به دانشجویان و نسل جوان کنونی ایران که در حال مبارزه با یکی از تبهکارترین و درنده ترین دیکتاتوری های تاریخ بشریت میباشند .

یادمان پنجاه سالگی کنفدارسیون همچنین هشداری است به هوادران دیکتاتوری سرنگون شده سلطنتی که امروزه از ضعف حافظه تاریخی برخی از ایرانیان و حجم جنایات جمهوری اسلامی  برای تطهیر دیکتاتوری سرنگون شده استفاده مینمایند ، این یادمان همچنین هشداری است به سیاست بازان حرفه ای و قدرت طلبانی که درقالب رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور،  در اینجا و آنجا مشغول زدو بند با قدرتهای خارجی برای دستیابی به قدرت ، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اند . یادمان کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور که پشتیبانی صدها تن از فرهیخگان ایرانی در داخل و خارج  ، اعضا و مسئولان و هوادران سابق آن تشکیلات و زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری سلطنتی  را در بر داشته است  شایدهوادران دیکتاتوری سلطنتی  و نیز فرصت طلبان و قدرت طلبانی که در کمین قدرت نشسته اند را کمی متوجه سازد که کسب اعتماد مردم ایران دشوارتر از ظاهر شدن در رادیو و تلویزیون های خارج از کشور به عنوان سخنگو و رهبر قوم  و طایفه ای می باشد . بنابراین اگر نیم قرن پیش ، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور با ساز و کارها و قواعد دمکراسی و چگونگی ایجاد واحدهای دمکراتیک محلی آشنائی داشته اند و بدان عمل میکرده اند، امروزه نیز هرگاه اراده ملی و دمکراتیک ایرانیان آزادیخواه  بویژه در کشورهای اروپائی و امریکائی بحرکت در آید بدون تردید قادر خواهند بود برای پشتیبانی از خواسته های دمکراتیک و حقوق بشری مردم ایران ، دفاع از زندانیان سیاسی –عقیدتی ، و مبارزه برای لغو اعدام و شکنجه ، رفع تبیعض های جنسیتی ، مذهبی و قومی و غیره و غیره ، یک تشکیلات دمکراتیک و سرتاسری بوجود آورند .     

دراینجا لازم میدانم که برای آگاهی نسل جوان و مبارز ایران بطور اختصار به چند ویژگی کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی که موجب اعتبار و نیک نامی این تشکیلات دانشجوئی گردیده است اشاره نمایم .

1- کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی  دمکراتیک :

 بدین معنی که ساختار تشکیلاتی کنفدراسیون برپایه ی انجمن ها و واحدهای دانشجوئی محلی استوار بوده  و تمام قواعد دمکراسی از قبیل حق هر فرد یک رأی و انتخاب رهبران و مسئولان برای مدتی محدود و با رجوع آرای اعضای کنفدراسیون در انجمن ها و واحدی های محلی ، و تعیین رهبری و مسئولان جدید بوسیله انتخابات و در کنگره ی مسئولان انتخابی واحدهای محلی کنفدراسیون ،  به مرحله اجرا در میامده است .

2-  کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی سرتاسری  :

 بدین معنی که در هرکجای دنیا که تعدادی دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل بوده اند ، کنفداسیون با رعایت قواعد دمکراتیک ، اقدام به ایجاد یک واحد جدید دانشجوئی مینموده وازاین طریق پیوسته بر وسعت و قدرت خود در سطح جهانی میافزوده است و جالب است که درتشکیلاتی وسیع با چنان طول و عرضی که درکشورهای اروپائی و امریکائی و آسیائی گسترده بوده است ، اتخاذ سیاست های ملی و فراگیر و رویکردهای دمکراتیک به گونه ای بوده است که ضامن وحدت درونی و نیرومندی آن تشکیلات سرتاسری بوده است .

3- کنفدارسیون به عنوان تشکیلاتی مستقل و متکی به خود  :

  بدین معنی که منشاء  نیرو و قدرت کنفدراسیون ، اعضا و هواداران آن تشکیلات  و امکاناتی که آنان در اختیار کنفدراسیون قرار میداده اند بوده است . کنفدراسیون درطول حیات خویش ، پیوسته بر خط عدم وابستگی به کشورهای خارجی تأکید داشته و برای رسیدن به اهداف خود ، از هیچ قدرت خارجی و یا داخلی کمک مالی قبول نمیکرده است. هردو دیکتاتوری شاه و شیخ تلاش فراوان کردند که کنفدراسیون را به قدرت های خارجی شرق و غرب معرفی نمایند ولی برای اثبات ادعاهای پوچ خود حتی نتوانسته اند یک سند ارائه دهند .

4- کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی کارآمد و موفق :

 بدین معنی که آن تشکیلات دانشجوئی ، تمام نیروی خود را در راستای اهداف و وظایف دمکراتیکی که برای خود تعیین نموده بود بکار میگرفته است برای مثال افشای دیکتاتوری شاه و براه انداختن کارزارجهانی در دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات خلقهای ستمدیده جهان علیه استعمار و امپریالیسم و رژیم های ارتجاعی ، در سرلوحه ی فعالیت های کنفدراسیون قرار داشته است  که به گواهی تاریخ ، این سازمان دانشجوئی درچهارچوب وظایفی که برای خود تعیین نموده بود بخوبی موفق بوده است .      

5- کنفدارسیون به عنوان تشکیلاتی فراگیر و توده ای :

  بدین معنی که ساختار تشکیلاتی ومنشور کنفدراسیون ، فضای دمکراتیکی را ایجاد مینموده است که هر دانشجوئی با هر فکر و عقیده ای و از هر دین و مرام و مسلکی و هر قوم و طایفه ای میتوانسته است در کنار سایر دانشجویان بر روی خواسته هائی دمکراتیک و مشترکی با دیگران متحد شود . ناگفته نماند که وحدت و یکپارچگی درونی کنفندراسیون تنها زمانی بهم میخورد و چند دستگی در این تشکیلات رخنه میکند  که دانشجویان هوادر خط مشی مبارزه مسلحانه چریکی در کنفدراسیون از یکسو و دانشجویان هوادار گروههای مذهبی از سوی دیگر  تلاش مینمایند که آن تشکیلات دمکراتیک و دانشجوئی را به زائده از گروههای سیاسی  تبدیل نمایند و از کنفدراسیون محملی سازند برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی و خط مشی گروههای سیاسی متبوع خود ، و متأسفانه این آغازی بوده است برای ازهم پاشیدن وحدت و یکپارچگی درونی کنفدراسیون در اوایل دهه 1350 خورشیدی .  

سخن پایانی :

برپا داشتن یادمان پنجاه سالگی کنفدراسیون و زنده نگاه داشتن نام و یاد صدها تن از اعضای سابق آن تشکیلات دانشجوئی که در جریان موج روشنفکرکشی خمینی و رژیم نوپای اسلامی اش به زندان و شکنجه و اعدام محکوم شدند البته که اقدام شایسته و تحسین برانگیزی است و این اقدام میتواند شایسته تر گردد زمانی که نسل های مبارز گذشته ، تجربیات و سنت های دمکرایتک کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور را به نسل جوان وکنونی ایران منتقل نمایند و آنان را ترغیب و تشویق نمایند تا در جهت ایجاد تشکیلاتی دمکراتیک و سرتاسری گام بردارند چرا که وجود دهها  نهاد و گروه  و هسته کوچک بدون رهبری واحد و دمکراتیک و انتخابی ، برای مبارزه با دیکتاتوری ضد بشرحاکم برایران فقط میتواند ادامه ی خرده کاری ها و دوباره کاری ها و پراکنده کارهای 35 سال گذشته باشد  است که حکومت فاسد جنایتکاران و شکنجه گران را از پای در نخواهد آورد .

عقب نشینی های دیکتاتوری سلطنتی در برابر مبارزات کنفدراسیون و هم چند عقب نشینی موردی جمهوری اسلامی در برابر اقدام متحد و سراسری ایرانیان آزادیخواه ، مانند مورد سکینه محمدی و نسرین ستوده و غیره همه حکایت از این دارد که اثربخشی مبارزه ضد دیکتاتوری و دمکراسی خواهانه مردم ایران ، در گرو ایجاد صف متحد و سراسری و نیرومندی است که بتواند اعتماد عمومی را نسبت به تغییر جمهوری اسلامی ، بخود جلب کرده ، و در صحنه بین المللی بعنوان زبان مردم دربند و ستمدیده ایران برسمیت شناخته شود . امیدوارم که تجمع یادمان کنفدراسیون در فرانکفورت آلمان به این مهم توجه فرمایند .

12  دی ماه 1391

1 ژانویه 2013          

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
tanha sazemany ke tmam omram eftekhare ozwiat dar anra dashtam .