برخورد اپوزیسیون با درگیریهای درون حکومتی چگونه خواهد بود!

فایل صوتی / مباحث اتاق فرهنگ گفتگو در باره افشاگری های اخیر احمدی نژاد و چگونگی برخورد اپوزیسیون دمکرات با این در گیری های درون حکومتی ...در این باره ابتدا کیانوش توکلی به طرح و بحث پرداخت سپس دلیر کردستانی ، جهانگیر لقایی و.....نظرات خود را طرح کردند که اکنون آماده شنیدن است:

این برنامه توسط رادیو البرز دانمارک پخش و ضبط شده است.

انتشار از: