خامنه اي باید عبایش را سرش بکشد و از این مملکت برود